Menu Zoeken English

Kenniscentrum Zorginnovatie

De mens centraal

Kenniscentrum Zorginnovatie initieert, ontwerpt en onderzoekt innovaties in de praktijk, in nauwe samenwerking met de cliënt, opleidingen zoals gezondheidszorg, techniek, sociaal, bedrijfskundig en ICT, praktijken en andere kennisinstituten.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Een overzicht van alle huidige onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Zorginnovatie

Academische Werkplaats Fysiotherapie Rotterdam (AWF)

Academische Werkplaats Fysiotherapie Rotterdam (AWF)

De Academische Werkplaats Fysiotherapie (AWF) heeft als doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische beroepspraktijk te verbeteren.

Academische Werkplaats ST-RAW

Academische Werkplaats ST-RAW

In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

Onderdeel van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskunde opleidingen.

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vanuit organisatieperspectief

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking vanuit organisatieperspectief

In dit project wordt onderzocht welke bevorderende en belemmerende factoren er zijn voor werkgevers rondom het aannemen en duurzaam inzetten van mensen met een arbeidsbeperking.

Balanceren tussen Zelfmanagement en Kwetsbaarheid

Balanceren tussen Zelfmanagement en Kwetsbaarheid

Inzicht krijgen in complexe zorgrelaties ter bevordering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven.

Beïnvloeden van het Brein bij Mensen met Rugpijn

Beïnvloeden van het Brein bij Mensen met Rugpijn

Hoe kan de context waarin mensen met rugpijn bewegen worden beïnvloed om de mate van pijn te verminderen?

Betekenissen van Pijn en Fysiotherapie

Betekenissen van Pijn en Fysiotherapie

Kennis over de betekenis die mensen aan pijn geven is belangrijk voor de fysiotherapie. Het gedrag van de patiënt kan op basis van deze betekenis beter worden ingeschat en besproken.

Betekenisvol Leven in de Buurt

Betekenisvol Leven in de Buurt

Geestelijke verzorgers worden ingezet als coach om zorgmedewerkers meer sensitief en vaardig te laten worden. Er wordt geëvalueerd wat cliënten en zorgmedewerkers hieraan hebben.

Betere Ondersteuning Naasten van mensen met verslaving (BON)

Betere Ondersteuning Naasten van mensen met verslaving (BON)

Onderzoek naar het bieden van betere ondersteuning aan naasten van mensen met een verslaving.

BiBoZ: Blijf in Beweging

BiBoZ: Blijf in Beweging

Casemanagament dementie; denken in mogelijkheden

Casemanagament dementie; denken in mogelijkheden

Verspreiding en implementatie van resultaten uit VitaDem en SPANkracht vraagt equiperen van casemanagers

Couveusestoplicht

Couveusestoplicht

Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een handdesinfectie feedbacksysteem bij couveuses op de neonatale intensive care unit (NICU).

Create4Care

Create4Care

Verpleegkundigen komen in hun werk vaak praktische problemen tegen die ze zelf provisorisch oplossen. Veel praktijkproblemen kunnen definitief worden opgelost door slimme technische innovaties. In het Erasmus MC komen in co-creatie met studenten van Hogeschool Rotterdam oplossingen tot stand die kwalitatief veel beter zijn dan de provisorische oplossingen uit de praktijk.

Cultural Pain Diversity (CuPiD)

Cultural Pain Diversity (CuPiD)

Onderzoek naar de invloed van verschillende sociaal-culturele factoren op de mate van pijn.

Dagboekverhalen Over Leven Met Langdurige Beperkingen

Dagboekverhalen Over Leven Met Langdurige Beperkingen

Het project ‘Dagboekverhalen over leven met langdurige beperkingen’ zet juist de levens van deze mensen centraal en onderzoekt wat persoonsgerichte zorg voor hen betekent. Centraal staat het leven van alledag, en de mate van impact van de beperking op de relatie met geliefden, vrienden en/of kinderen, het contact met medici of andere professionals, werk of vrije tijd

De Dooie Hoek

De Dooie Hoek

Design4One

Design4One

Design4One helpt problemen op te lossen voor mensen met een (lichamelijke) beperking of chronische aandoening die problemen ervaren bij het uitvoeren van alledaagse taken. Studenten van de Hogeschool Rotterdam werken in co-creatie samen met de eindgebruiker aan de ontwikkeling van een hulpmiddel dat het probleem wel oplost.

De STIP-methodiek

De STIP-methodiek

Ontwikkeling van een training voor zorgverleners in verpleeghuizen in het toepassen van ‘personalised stepped care’ in de behandeling van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

De Vitale Wijk

De Vitale Wijk

Ontwikkeling van methoden om mensen in verschillende wijken in Rotterdam en Leiden een gezondere leefstijl aan te laten nemen, bijvoorbeeld door gezonder te eten en meer te bewegen.

Diagnostiek van Pijnmechanismen

Diagnostiek van Pijnmechanismen

Er wordt onderzocht hoe zorgverleners hun diagnostiek zo kunnen vormgeven, dat zij de juiste diagnose kunnen stellen bij mensen met chronische pijn.

Dwars Door de Vierde Wand

Dwars Door de Vierde Wand

e-Health Toepassingen binnen de Fysiotherapie

e-Health Toepassingen binnen de Fysiotherapie

In dit programma onderzocht hoe e-Health binnen de fysiotherapie toegankelijk te maken voor de praktijk, zodat patiënten digitaal contact kunnen hebben met de fysiotherapeut.

Extended Twinning

Extended Twinning

Het bestaande leernetwerk van docenten (mbo en hbo) en wijkverpleegkundigen wordt uitgebreid met het sociaal domein en ouderen.

Fighting Loneliness

Fighting Loneliness

Professionals moeten weten welke interventies in te zetten zijn om eenzaamheid te verminderen, wat hun rol bij het implementeren van de interventie is en welke vaardigheden ze nodig hebben om de interventie uit te voeren.

Fysiotherapeutische Behandeling bij Lage Rugpijn

Fysiotherapeutische Behandeling bij Lage Rugpijn

In het veld van (chronische) pijnrevalidatie is behoefte aan nieuwe inzichten en innovatieve behandelstrategieën.

HappyFeed!

HappyFeed!

Healing Environment

Healing Environment

Studenten hebben praktijkonderzoek uitgevoerd op het thema Healing Environment. Doel is een ‘helende omgeving’ te creëren voor patiënt én zorgprofessional.

Health Logistics Education and Logistics Pathway

Health Logistics Education and Logistics Pathway

Kennisuitwisseling en ontwikkeling van internationaal zorglogistiek onderwijs.

Het 'Butterfly' Effect van Zelfcompassie

Het 'Butterfly' Effect van Zelfcompassie

Vrijwilligers in de zorg lopen, net als professionele hulpverleners, een groot risico op compassiemoeheid en verminderde veerkracht. Dat kan worden aangepakt met zelfcompassie.

Hoestienouw?

Hoestienouw?

Om de sociale relaties van 75-plussers op een laagdrempelige manier te vergroten is in co-creatie met de doelgroep het concept 'Hoestienouw?' ontwikkeld.

Icare

Icare

Ontwerpgericht onderzoek naar een verbeterd product voor thuisgebruik voor drukmetingen van oogbalvloeistof.

InCaSu@home

InCaSu@home

Hoe verloopt de zorgverlening voor naasten van patiënten in de palliatief terminale fase door de wijkverpleegkundige?

ISeeYou

ISeeYou

Vergroten van het inzicht en inlevingsvermogen in de individuele behoeften, ervaringen, gedachten, emoties, waarden, normen, wensen en angsten van de vrouw tijdens de zwangerschap, baring en kraamperiode.

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Jongeren met een Gehoorbeperking in het Hoger Onderwijs

Een onderzoek naar hoe ervaringen en taalvaardigheden het studiesucces van jongvolwassenen met een gehoorbeperking beïnvloeden.

Jouw gezondheid, ons een zorg!

Jouw gezondheid, ons een zorg!

Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning

Realisatie van een kennisbundel waarmee reeds ontwikkelde kennis vrij beschikbaar komt voor mbo- en hbo-instellingen.

Kraamzorg Op Maat

Kraamzorg Op Maat

Inzicht in de effectiviteit van kraamzorg en redenen waarom zwangeren minder of geen kraamzorg afnemen, moet bijdragen aan op de doelgroep afgestemde zorg en toename van het gebruik van kraamzorg.

Kwaliteit van Geriatrische Revalidatiezorg

Kwaliteit van Geriatrische Revalidatiezorg

Een onderzoek naar ervaringen van cliënten, mantelzorgers en professionals met behandeling op een afdeling geriatrische revalidatiezorg.

Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn

Linking-Zin

Linking-Zin

Ontwikkelen van een werkwijze waarbij het aanbod ten aanzien van zingeving aansluit op de individuele behoeften aan ondersteuning bij zingevingsvragen van diverse doelgroepen in de thuissituatie.

Mama's Garden

Mama's Garden

Mama's Garden is een informele ontmoetingsplaats voor alle moeders en zwangeren. Het doel van Mama’s Garden is het vergroten van het sociale netwerk van deze (aanstaande) moeders en het versterken van het gevoel van capabel ouderschap.

Meetinstrument Pasgeborenen. NIET STOREN A.U.B!

Meetinstrument Pasgeborenen. NIET STOREN A.U.B!

De wijze van meten van lengte en schedelomtrek bij pasgeborenen moet verbeterd worden. Het is belangrijk een ‘helende omgeving’ in stand te houden: weinig prikkels en schoon.

Met Taal Vooraan

Met Taal Vooraan

Hogeschool Rotterdam, ZOLORO en drie VVE-locaties ontwikkelen ‘Taal Vooraan’, waarin pedagogisch medewerkers tijdens hun werk gecoacht worden.

MOVING

MOVING

Onderzoek naar de effectiviteit van een schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen in het reguliere onderwijs.

Nestore

Nestore

Behoud van vitaliteit en functies voor thuiswonende ouderen met behulp van gebruiksvriendelijke technologie.

Training Con-tAct: Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Training Con-tAct: Ondersteunde Communicatie bij Afasie

Het ontwikkelen en implementeren van een communicatietraining voor zorgprofessionals, met het doel de communicatie met personen met afasie te verbeteren.

Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie

Oudere migranten met vergeetachtigheid of dementie

Een onderzoek naar wat er nodig is om hulp beter te laten aansluiten bij de behoeften van migrantenouderen met dementie en hun familie en hoe die op tijd bij hen terecht komt.

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

Ouder worden met een Chronische Aandoening of Beperking

In dit project ligt de focus op het ouder worden met een aangeboren of jong verworven chronische aandoening en de ervaringen met gezondheid, zelfmanagement en participatie.

Pijnstillende Effecten van Fysiotherapie

Pijnstillende Effecten van Fysiotherapie

Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om via visuele stimulatie pijnstillende effecten te bereiken bij mensen met klachten over lage rug- en/of nekpijn.

Positionering van de logopedie in Suriname

Positionering van de logopedie in Suriname

Verbeteren van de zorg in Suriname rondom personen met communicatieve kwetsbaarheid en/ of slikproblemen

Promotieonderzoek Happy Friends, Positive Minds?!

Promotieonderzoek Happy Friends, Positive Minds?!

Effectonderzoek naar een schoolgerichte preventieve interventie gericht op co-rumineren bij jongeren

PROZA

PROZA

PeRsoonsgerichte Zelfmanagementondersteuning voor duurzaam gezond beweeggedrag bij Artrose: handvatten voor de fysiotherapeut

Ready Steady Go

Ready Steady Go

Een generiek transitieprogramma dat ingezet kan worden op iedere willekeurige polikliniek. De Nederlandse voorloper hiervan was het Individueel Transitieplan (ITP).

Ready Steady Go IBD

Ready Steady Go IBD

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden de regie over hun leven overnemen van ouders. Dit gaat niet altijd gemakkelijk.

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte

Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam

Regionaal Leernetwerk Academische Werkplaats (Transformatie) Jeugd Rotterdam

Relaties Tussen Pijn en Bewegen

Relaties Tussen Pijn en Bewegen

Het onderzoek richt zich op bewegingsstoornissen ter hoogte van de schouder-arm bij mensen met ‘subacromiale pijnklachten’.

Sensorsok

Sensorsok

Studenten doen onderzoek en ontwerpen een prototype van een sok ter preventie van wondvorming bij diabetici met neuropathische voeten.

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Ontwikkelen, testen en prototypen van een E-zorgmatrix ter bevordering van persoonsveiligheid en zelfredzaamheid.

Smartscope

Smartscope

Hoe kan het ontwerp van de fundus camera worden verbeterd ten aanzien van ergonomie, gebruiksgemak en software, specifiek voor de Nederlandse gebruikers?

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

SPRiNG: Sterk Gestart in de Zorg

Onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen en ontwikkeling van een instrument om overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

Transitie naar Moederschap

Transitie naar Moederschap

Onderzoek naar de zorgbehoeften van zwangeren en de mogelijkheden van verloskundigen om aan te sluiten bij de besluitvorming van aanstaande moeders.

Vermindering van sedentair gedrag bij diabetes

Vermindering van sedentair gedrag bij diabetes

Promotieonderzoek naar relevante factoren voor duurzame vermindering van sedentair gedrag en bevordering van gezond beweeggedrag bij mensen met diabetes.

Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese

Versterking van burgerschap van veertigplussers met cerebrale parese

Verward in de wijk

Verward in de wijk

Een lesprogramma waarbinnen zorgprofessionals in de wijk, docenten en studenten verpleegkunde competenties versterken rondom het omgaan met mensen met verward gedrag.

Vitale Delta

Vitale Delta

Bevorderen van vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in de wijk door middel van het versterken van veerkracht en eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving in de Deltaregio Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Vitale verpleegkundigen

Vitale verpleegkundigen

Hoe houden we zorgprofessionals vitaal aan het werk?

Voor een goed leven

Voor een goed leven

Vulnerable pregnant women throughout Europe

Vulnerable pregnant women throughout Europe

Dit project beoogt kennis en best practices ten aanzien van kwetsbare zwangeren uit te wisselen tussen verschillende verloskundige praktijken en verloskunde curricula in Europa.

Wel en Wee

Wel en Wee

Onderzoek naar de oorzaken van uitval onder verpleegkundigen en ontwikkeling van een instrument om overbelasting van beginnende verpleegkundigen sneller te herkennen.

Werkweb Autisme (WW-A)

Werkweb Autisme (WW-A)

Eén centrale plek waar relevante en stevige wetenschappelijke onderbouwde informatie over autisme en arbeid bij elkaar staan.

Woman Centred Care

Woman Centred Care

Woman Centred Care staat volop in de belangstelling in de verloskunde, maar hoe maak je dit begrip tastbaar en werkbaar?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen