Menu English

Verbindend Communiceren als sleutel voor effectieve transdisciplinaire communicatie en samenwerking

Betrokken Samen Werken en Leren

Publicatiedatum: 20 juni 2022

‘Verbindend Communiceren’ inzetten als evidence-based werkvorm om communicatiecompetenties van studenten van verschillende zorgopleidingen (transdisciplinair) te ontwikkelen en effectievere communicatie en samenwerking te realiseren.

Over het project

Introductie

De zorg van morgen vraagt om effectieve communicatie en samenwerking met verschillende zorgprofessionals en patiënten. Hiervoor is een basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen cruciaal. Onze studenten ervaren dit echter niet tijdens hun praktijkstages, in interactie met patiënten, praktijkopleiders, en/of andere zorgprofessionals. Dit verhoogt het risico op uitval tijdens en na de opleiding. Wij willen ‘Verbindend Communiceren’ inzetten als evidence-based werkvorm om communicatiecompetenties van studenten van verschillende zorgopleidingen (transdisciplinair) te ontwikkelen en effectievere communicatie en samenwerking te realiseren. Dit draagt bij aan een pedagogisch veilig(er) leerwerkklimaat, patiëntveiligheid en vitaliteit en mentale gezondheid van onze studenten en vermindering van miscommunicatie.

Projectbeschrijving

Doelstelling van dit project is de uitvoering van pilotprojecten in drie onderwijssettings, waarmee we evidence informed komen tot een integratieve lijn voor het ontwikkelen van effectieve transdiciplinaire communicatiecompententies. Tevens laten we zien hoe bij studenten in IVG-zorgopleidingen deze basis- en complexere transdisciplinaire communicatiecompetenties bijdragen aan de mentale gezondheid door toepassing van Verbindende Communicatie.  In iedere setting vinden meerdere ‘interventie rondes’ plaats waardoor we kunnen aansluiten bij de lopende onderwijsontwikkelingen en het geleerde uit voorgaande rondes kunnen meenemen voor verdere uitrol en implementatie.

De drie onderwijssettings en train-de-trainersprogramma:

Setting 1: Propedeuse Hbo-Verpleegkunde. Uit de SRiNG-haalbaarheidsstudie en project Werkplaats Inclusieve Didactiek en pedagogiek is naar voren gekomen dat zowel studenten als docenten/ praktijkopleiders vanaf jaar 1 de basis van Verbinden Communiceren zouden willen integreren in het onderwijs. Bij voorkeur binnen de regielijn (studieloopbaancoaching) en professionele identiteitsontwikkeling. Hoe kan verbindend communiceren hier bijdragen aan nemen van eigen regie en samenwerking met anderen?

Setting 2: Urban Health Projecten (UHP) leerjaar 2. Per semester werken 600 studenten met 14 docenten in multidisciplinaire projectgroepen aan grootstedelijke praktijkproblemen met externe opdrachtgevers. Alle IVG-zorgopleidingen en Social Work zijn betrokken. Studenten werken bij uitvoering opdracht samen met: opdrachtgevers, burgers, (zorg)professionals, stakeholders betrokken bij onderwerp. Hoe kan verbindend communiceren ingezet worden bij de inter-/transprofessionele competentieontwikkeling?

Setting 3: Leerwerkplekomgeving praktijkstage Hbo-Verpleegkunde. Per semester lopen 1440 studenten stage bij ruim 30 zorgaanbieders in de verschillende zorgsectoren onder begeleiding van 114 instellingsdocenten verdeeld over jaar 2 t/m 4. Instellingsdocenten zijn vanuit HR verbonden aan een stageplek en werken samen met de praktijkopleider aan de competentieontwikkeling van studenten. In deze setting gaan we op zoek naar 1 of meerdere leerwerkplekomgevingen om te kijken hoe Verbindend Communiceren kan bijdragen aan het pedagogisch veilig leerklimaat. Training kan bijvoorbeeld plaatsvinden op de stageplek in het kader van begeleiding en intervisie.

Train-de-Trainersprogramma voor docenten en praktijkbegeleiders: Vanaf de start wordt gewerkt aan samenstelling van een Train-de-Trainersprogramma. Dit is noodzakelijk voor bij de pilots betrokken docenten en/of praktijkbegeleiders en verdere implementatie en disseminatie.

(Beoogde) resultaten

In dit project werken we aan een (instituutsbreed) aanbod om transdisciplinaire communicatiecompetenties van studenten verder te ontwikkelen en transdisciplinaire communicatie en samenwerking effectiever te laten verlopen en zo bij te dragen aan een pedagogisch veilig(er) leer- werkklimaat, vitaliteit van onze studenten, en vermindering van mentale stress door miscommunicatie. De communicatietechnieken van Verbindend Communiceren zijn hierbij het uitgangspunt.

Met de uitvoering en evaluatie van de pilotprojecten in drie onderwijssettings werken we evidence informed aan een integratieve lijn voor het ontwikkelen van effectieve transdiciplinaire communicatie compententies. Tevens laten we zien hoe bij studenten in IVG-zorgopleidingen deze basis- en complexere transdisciplinaire communicatiecompetenties bijdragen aan de mentale gezondheid door toepassing van Verbindend Communiceren.

Concrete producten

  1. Basismodule VC voor integratie in het propedeusejaar van de hbo-V.
  2. Module VC in complexe(re) werksituaties zoals stageomgeving en inter- en transdisciplinair IvG-onderwijs.
  3. Ondersteunende module voor professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders (ontwikkeld tot train-de-trainersprogramma) die beschikbaar wordt via HR Academie en gebruikt kan worden in verschillende IvG-onderwijscontexten.

Publicaties/producten

ProjectfeitenLooptijd

2022 - 2024 Financiering

Comeniusbeurs Comenius Senior Fellow Programma 2022, NRO, Thema Transdisciplinaire Samenwerking Lectoraat

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Actueel

Onderzoek updates & highlights

Medewerkers

betrokken bij dit project

Andere betrokkenen