Menu Zoeken English

Honoursprogramma

Voor studenten die het beste uit zichzelf willen halen

Zoek je meer uitdaging tijdens je studie? En ben je kritisch ingesteld, nieuwsgierig en een doorzetter? Dan is het honoursonderwijs van Hogeschool Rotterdam misschien iets voor jou!

Wat is het honoursonderwijs?

Het honoursonderwijs is een aanvullend traject op je bachelorstudie en biedt je veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Tijdens het honoursonderwijs werk je samen met studenten van andere opleidingen. Je komt in aanraking met vraagstukken uit de Rotterdamse praktijk waar bedrijven, organisaties en de samenleving nog geen antwoorden op hebben. Hierdoor leer je samenwerken over de grenzen van je eigen vakgebied. Zo bouw je tijdens je studie aan een professioneel netwerk.

Wat kun je verwachten?

Eerste en tweede jaar

In het eerste en tweede studiejaar doe je mee aan projecten en activiteiten en kun je honours keuzevakken kiezen. Je start ook met de opbouw van een portfolio rondom je werk binnen het honoursonderwijs. 

Derde jaar

In studiejaar drie loop je stage en neem je deel aan bijzondere, en soms ook internationale, projecten. Je kiest voor een minor+ waar je multidisciplinair samenwerkt met studenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kenniscentra.

Vierde jaar

In studiejaar 4 kies je een afstudeeronderwerp. Je laat zien dat je hebt geleerd vaste denkpatronen los te laten, over de grenzen van je vakgebied heen te kunnen kijken en samen te kunnen werken aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Daarmee heb je jezelf persoonlijk en professioneel ontwikkeld. 

Afstuderen met een Honours degree

Op je getuigschrift staat een extra vermelding. Daarnaast ontvang je het Honours degree. Daarmee kun je je onderscheiden op de arbeidsmarkt. 

Als afgestudeerde met een Honours degree kun je ook meedingen naar de Overtref Jezelf Beurs: als je een innovatief idee hebt waarmee je je verder kunt ontwikkelen, maak je kans op deze jaarlijkse beurs van € 5.000,-. 

Competenties na afstuderen

Als je jouw Honours degree in handen hebt, heb je bewezen dat je je het competentieprofiel Innoverend Handelen eigen hebt gemaakt. Dit bestaat uit de volgende competenties:

Vernieuwingsgericht handelen

Je laat zien dat je ondernemend kunt optreden in complexe praktijksituaties. Je onderzoekt zo’n praktijksituatie en zoekt naar nieuwe oplossingsrichtingen die niet altijd direct voor de hand liggen. Je laat dit zien doordat je over de grenzen van je eigen discipline kijkt / hebt leren kijken. Je toont lef en durf om te experimenteren; je kunt op creatieve manieren een vraagstuk uitpluizen en mogelijke oplossingen laten zien.

Vraaggericht handelen

Je toont omgevingsbewustzijn door de actuele ontwikkelingen en trends te volgen, je kunt ze ook inbrengen als de situatie daar om vraagt. Je kunt een vraagstuk in kaart brengen door er (beroeps)relevante vragen op los te laten, met andere woorden je neemt de startvraag niet voor lief. Je laat ook zien een vraag in kaart te kunnen brengen door te onderzoeken wat er al over deze vraag aan kennis en antwoorden aanwezig is, door daar met betrokkenen over van gedachten te wisselen en zo vast te kunnen te stellen of de vraag die gesteld is ook echt de vraag is waarop antwoord(en) gevonden moet(en) worden.

Multidisciplinair samenwerken

Je laat zien dat je samen met anderen, externe opdrachtgevers – lectoren – studenten uit andere opleidingen – andere deskundigen, aan oplossingen kunt werken. Je laat zien het vraagstuk centraal te kunnen stellen en in het belang van het resultaat eigen belangen te overstijgen. Je durft elkaar aan te spreken en jezelf aan te laten spreken. Je bouwt zo netwerken op en kunt positieve bijdragen leveren aan het eindresultaat.

Interactief tonen

Je laat zien dat je richting kunt geven aan je eigen competentieontwikkeling. Je bent in staat om van een afstandje naar je eigen werk en handelen te kijken en vast te stellen hoever je bent in je ontwikkeling. Zodoende kun je de volgende stappen bepalen. Je kunt analyseren wat werkt en wat minder of niet werkt/gewerkt heeft. Op basis hiervan kun je bijstellen. Je bent je bewust van je persoonlijke waarden en normen en toont de bereidheid deze ter discussie te stellen.

Kenniscreatie realiseren

Afhankelijk van aan welke vraagstukken je hebt gewerkt, heb je bijgedragen aan het ontstaan van nieuwe (praktijk)kennis. Je bent in staat deze kennis op een duidelijke manier te delen in een vorm die past bij jou en bij de soort kennis. Je laat zien verbanden te kunnen leggen tussen de ingebrachte kennis en praktijkervaringen van degenen waar je mee samenwerkt.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen