Menu English

Maar liefst vier Comenius-onderwijsbeurzen voor docenten Hogeschool Rotterdam

02 juni 2022

Vier onderwijsprojecten van Hogeschool Rotterdam hebben dit jaar een Comeniusbeurs in de wacht weten te slepen. Met deze beurs kunnen de docenten hun idee voor onderwijsvernieuwing binnen de opleiding realiseren. In totaal bestaat de toekenning van de vier beurzen uit een bedrag van € 350.000,-.

De Comeniusbeurzen worden jaarlijks door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) toegekend aan docenten om hun onderwijsinnovatie te kunnen realiseren. Met deze beurzen wil de NRO vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs stimuleren.

Aan de volgende projecten van Hogeschool Rotterdam is een beurs toegekend:

Verrijking pedagogische professionaliteit
Rajae El Himer en Carlos van Kan - Lerarenopleiding (cluster Talen)/Kenniscentrum Talentontwikkeling

Studenten van de lerarenopleiding worden voorbereid voor het leraarschap en de leraar-leerling relatie middels kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. Zij worden ingeleid in de tradities en praktijken van het leraarschap. Hernieuwde aandacht voor de pedagogische dimensie in het onderwijs heeft geleid tot een nieuwe pedagogische theorievorming, waarin meer aandacht is voor de persoonsvorming.

In de tweejarige looptijd van de beurs wordt onderzocht hoe er nog meer vorm kan worden gegeven aan de persoonsvormende functie van pedagogische professionaliteit. Daarmee zal het handelingsrepertoire van de studenten worden vergroot en krijgen zij concrete handvatten aangereikt voor het begeleiden van een diverse leerlingenpopulatie. De ambitie is om gedurende het project de opbrengsten en ‘lessons learned’ te delen met de andere clusters van de lerarenopleiding en andere lerarenopleidingen, zodat ook zij hun curriculum vanuit een pedagogisch perspectief kunnen verrijken.

Increasing the employability of MSC graduates by student-centered and industry-driven flexible education
Biljana Pesalj - Masters of International Business

De master International Supply Chain Management (MSC) belooft hun afgestudeerden een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. De studentenpopulatie is echter divers en de arbeidsmarkt verandert voortdurend, terwijl MSC een uniform, one-size-fits-all programma is. Gebrek aan keuze belet studenten zich te ontwikkelen als zelfsturende leerlingen, hun passie na te jagen en branche specifieke praktische kennis op te doen die nodig zijn voor hun eerste dienstverband.

In het onderwijsconcept Active Collaborative Transition (ACT) kiezen studenten onderwerpen die ze aanspreken, pakken ze duurzaamheidsuitdagingen aan, en wordt autonomie en deep-learning gestimuleerd. ACT brengt de triple helix van onderwijs, werkveld en onderzoek samen, is gericht op samenwerkend leren, co-creatie en de ontwikkeling van een actiegerichte mindset. ACT stelt studenten, maar ook bedrijven, onderzoekers en docenten in staat om samen te ontwikkelen en te leren, en stemt vraag en aanbod van duurzaamheid gerelateerde banen in een volatiele arbeidsmarkt op elkaar af. Dit onderwijs resulteert in de co-creatie van relevante beroepsprofielen en verhoogde employability.

Verbindend Communiceren als sleutel voor effectieve transdisciplinaire communicatie en samenwerking
Dr. Susan Jedeloo - Instituut voor de Gezondheidszorg (IVG)/ Kenniscentrum Zorginnovatie

De zorg van morgen vraagt om effectieve communicatie en samenwerking met verschillende zorgprofessionals en patiënten. Hiervoor is een basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen cruciaal. Studenten ervaren dit echter niet tijdens hun praktijkstages, in interactie met patiënten, praktijkopleiders, en/of andere zorgprofessionals. Dit verhoogt het risico op uitval tijdens en na de opleiding. Door communicatietechnieken van ‘Verbindend Communiceren’ in te zetten als evidence-based werkvorm, is het doel communicatiecompetenties van studenten van verschillende zorgopleidingen  te ontwikkelen en effectievere communicatie en samenwerking te realiseren. Dit draagt bij aan een pedagogisch veilig(er) leerwerkklimaat, patiëntveiligheid en vitaliteit en mentale gezondheid van onze studenten en vermindering van miscommunicatie.

Integratie van het afstuderen vak en beroep bij de deeltijd-flex lerarenopleidingen Talen van Hogeschool Rotterdam
Marin Verlind, Nelleke de Puit, Marie-Loise Speelman-Klop, Winnie Hofmeester en Jeroen S. Rozendaal - Lerarenopleiding (cluster Talen)

Het Experiment Flexibilisering heeft de deeltijd-flex opleidingen van het Cluster Talen van Instituut voor Lerarenopleidingen de kans geboden om curricula te laten aansluiten bij deeltijdstudenten van nu. Het huidige curriculum is onderverdeeld in leerlijnen gericht op het beroep en het schoolvak. Dit zorgt in de afstudeerfase voor een onnatuurlijke scheiding tussen vak- en beroepsbekwaamheid. Door recente verbeterslagen is het vakdidactisch afstudeeronderzoek veel beroepsgerichter ingestoken. Hierdoor is integratie in het afstudeerprogramma van vak- en beroepsbekwaamheid mogelijk geworden, wat kan bijdragen aan studiesucces en werkdrukverlaging. In dit project willen de docenten de beoogde integratie vormgeven, uitproberen, evalueren en inzichten dissemineren. Tevens worden er kansen verkend voor de doorontwikkeling van het afstudeerprogramma van het curriculum van de voltijd opleiding.

Over Comenius

Het Comeniusprogramma draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van het hoger onderwijs in Nederland. Er zijn drie soorten beurzen: de Teaching Fellows, Senior Fellows en Leadership Fellows. Met deze beurzen worden docenten in staat gesteld hun onderwijsinnovatie in de praktijk te brengen en wil de NRO excellent en bevlogen docentschap zichtbaar waarderen.