Menu
  English

  Lectoraat Meisjes en mentaal welbevinden

  Het lectoraat bestaat uit drie onderzoekslijnen. Deze drie onderzoekslijnen worden in nauwe samenwerking met Prof. Dr. Pol van Lier, hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de VU, opgebouwd en aangestuurd.

  Over het lectoraat

  Nu de landelijke overheid de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar de gemeenten verlegt, krijgt de gemeente Rotterdam te maken met ingrijpende veranderingen. Samenwerkende instellingen moeten het accent bij hun begeleiding, behandeling en zorg leggen op een integrale aanpak, preventie, vroegtijdige ondersteuning en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en gezinnen.

  Het lectoraat ontwikkelt en verbetert door middel van praktijkgericht effectonderzoek professionaliseringsprogramma's voor onderwijs- en zorgprofessionals (in opleiding). Hiervoor werkt het lectoraat nauw samen met instellingen uit de beroeps- en onderwijspraktijk en met andere kennisinstituten.

  Onderzoek

  Jeugdigen met een zorgvraag zijn vaak aangewezen op meerdere instellingen en beroepsgroepen. Onderzoek naar de effectiviteit van de programma's die onderwijs- en zorgprofessionals aan jeugdigen aanbieden, en onderzoek naar welke kennis, vaardigheden en attituden dit van professionals vraagt, zijn daarom belangrijk. Deze professionals hebben ieder hun eigen achtergrond en kennis en verschillen bijvoorbeeld in de mate waarin ze met evidence-based richtlijnen werken. Samenhangende, effectieve zorg wordt hierdoor bemoeilijkt. Zelfs over elementaire vragen is onvoldoende informatie: in hoeverre maken jeugdigen hun hulpverleningstraject af, zijn ze tevreden, zijn de doelen gerealiseerd en zijn problemen afgenomen? Ook is meer onderzoek nodig naar zogeheten therapeutische factoren zoals de kwaliteit van de werkrelatie tussen jeugdige en professional en de mate waarin zij overeenstemming hebben over het gekozen behandeltraject.

  Het onderzoek van het lectoraat moet bijdragen aan een beter levensloopperspectief voor Rotterdamse jeugdigen en de opleiding van onderwijs- en zorgprofessionals optimaliseren.

  Samenwerking

  Yulius Academie en Yulius OnderwijsHorizon Onderwijs en JeugdzorgStichting BOORErasmus Universiteit RotterdamErasmus MC/Sophia KinderziekenhuisVU Amsterdam.

  Onderzoekers

  aangesloten bij het lectoraat

  Onderzoekslijnen

  van het lectoraat

  Happy Friends, Positive Minds

  De eerste onderzoekslijn, Happy Friends, Positive Minds, richt zich op meer fundamenteel experimenteel onderzoek naar de preventie van co-rumineren binnen vriendschappen tussen meisjes in de late kindertijd en de vroege adolescentie. Deze studie wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, SIA KIEM, de NWO Promotiebeurs voor Leraren en Hogeschool Rotterdam.

  Sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

  Binnen de tweede onderzoekslijn, Sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen, wordt met behulp van toegepast experimenteel onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van een coachingsmethodiek voor leerkrachten, die bestaat uit een combinatie van diverse innovatieve Beeldcoach-varianten. Met deze coaching kunnen leerkrachten in de toekomst beter worden opgeleid om de sociaal-emotionele competenties van jonge kinderen met externaliserende gedragsproblemen preventief te versterken binnen hun reguliere klassenmanagement. Deze studie wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de NWO Promotiebeurs voor Leraren.

  A.L.I.B.I.

  Binnen de derde onderzoekslijn, A.L.I.B.I., wordt met behulp van een combinatie van fundamenteel en toegepast experimenteel onderzoek gewerkt aan de ontwikkeling van de serious game A.L.I.B.I. en een bijbehorend implementatieprogramma voor scholen. A.L.I.B.I. is bedoeld voor kinderen die op de basisschool een historie van negatieve sociale ervaringen hebben, en die grote risico’s lopen om op de middelbare school opnieuw geen positieve sociale relaties te kunnen ontwikkelen. Door in groep 8 met A.L.I.B.I. te werken ontwikkelen kinderen hun social mindfulness vaardigheden en bouwen zij zelfvertrouwen op. Deze studie wordt gefinancierd door het European Research Council (ERC). Op de eerste twee onderzoekslijnen werken docent-promovendi van Hogeschool Rotterdam.

  "20 procent van de Rotterdamse jongeren tussen 0 en 23 heeft extra aandacht en zorg nodig."

  Dr. Patricia Vuijk Lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  Alle lectoraten van Kenniscentrum Zorginnovatie