Menu Zoeken English

Kenniscentrum Talentontwikkeling

Talenten bloeien op door aandacht

Kenniscentrum Talentontwikkeling zoekt samen met partners in de beroepspraktijk en het hoger onderwijs antwoord op de vraag hoe talent effectiever ontwikkeld kan worden.

Toon:

Projectoverzicht

Alle projecten van het kenniscentrum

Een overzicht van alle onderzoeksprojecten van Kenniscentrum Talentontwikkeling. 

21e Eeuw competenties

21e Eeuw competenties

In het artikel De 21ste eeuw campus hebben Jet Houwers en Freddy Veltman de essentie van de 21e eeuw campus beschreven.

Adolescentiepsychologie binnen de school

Adolescentiepsychologie binnen de school

De deelnemende opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken.

A.L.I.B.I

A.L.I.B.I

A.L.I.B.I. (Afdeling Legale en Illegale Buitenaardse Integratie): een serious game voor kinderen die vanwege vroege negatieve, ingrijpende sociale ervaringen preventief ondersteuning nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Begrijpend Leesexperiment vmbo

Begrijpend Leesexperiment vmbo

Het project richt zich op het verhogen van de effectiviteit van een specifieke aanpak van het leesonderwijs op de begrijpende leesvaardigheid van leerlingen in het vmbo.

Beter lezen met oefensoftware

Beter lezen met oefensoftware

Hoe kan software die automatisch feedback geeft het beste worden ontwikkeld en geimplementeerd?

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Beroeps- en VolwassenenEducatie

Het doel van het project is het opzetten van een doorlopende leerlijn bij de Lero HR en genoemde mbo’s in de regio Rotterdam.

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Praktijkgericht experimenteel onderzoek naar de inzet van Beeldcoaching om de effectiviteit van gestapelde preventielandschappen in Rotterdam en Amsterdam te optimaliseren.

Breed Platform Arbeid

Breed Platform Arbeid

Samenwerkingsverband van alle relevante lectoraten van hogescholen in Nederland rond duurzaam aan het werk komen en blijven.

Buitenschools leren

Buitenschools leren

Wat betekent de opkomst van buitenschoolse onderwijsactiviteiten, zoals huiswerkbegeleiding en weekendscholen voor het onderwijs?

BRIDGE

BRIDGE

Een project gericht op de mismatch tussen het onderwijs en de vraag van de technische arbeidsmarkt.

City Deal

City Deal

City deal is een project vanuit de ministeries SZW en OCW met als doel bij te dragen aan vermindering van jeugdwerkeloosheid van migrantenjongeren.

Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

In deze meta-analyse wordt de vraag beantwoord: wat zijn de condities waaronder leesstrategieën effectief zijn in het bevorderen van begrijpend lezen?

Contactouders

Contactouders

Een kleine groep ouders op een middelbare school krijgt de rol om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid door aanspreekpunt voor andere ouders te zijn, en drempels te verlagen.

De Rotterdamse Aanpak

De Rotterdamse Aanpak

In het eerste leerjaar verlaat zo’n 15% van de nieuwe eerstejaars het hoger beroepsonderwijs (hbo) en nog eens 20% switcht binnen het eerste jaar naar een andere studie binnen het hbo. Voor menig opleiding, zoals in het economisch domein, liggen deze uitval- en switch-percentages hoger (Herweijer & Turkenburg, 2016). In 2016 had nog niet de helft van de doorstromers uit het mbo na twee jaar de propedeuse behaald. Dergelijke cijfers illustreren de noodzaak om de aansluiting tussen mbo naar hbo te verbeteren.

De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

De stress die armoede met zich mee brengt belemmert de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders aan hun kinderen. Wat hebben scholen nodig om deze gezinnen te signaleren ondersteunen?

Diversiteitbeleid

Diversiteitbeleid

Welke specifieke interventies voeren schoolleiders in het primair onderwijs binnen de school uit in het kader van diversiteitbeleid, om optimale leerkansen te creëren voor alle leerlingen, welke innovatiestrategieën gebruiken ze hiervoor en in hoeverre en waarom zijn deze strategieën effectief?

Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo

Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo

Onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van alternatieve leerroutes voor talentvolle vmbo/havo-leerlingen met een praktijkgerichte oriëntatie.

Duo-stage

Duo-stage

In dit onderzoek wordt de duo-stage nader bekeken en geanalyseerd. Op welke manier kunnen duo-stages het best worden ingevoerd?

Effecten van een digitaal woordleerprogramma

Effecten van een digitaal woordleerprogramma

Wat is het effect van ‘Learn Sharp’ op het leren van woorden in de lessen Engels die buitenlandse studenten krijgen als voorbereiding op hun vakgerichte studie in het IBMS?

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Bij het leren lezen kan leerlingsoftware veel voordelen bieden. Ondanks de potentie van zulke software is het gebruik ervan in de onderwijspraktijk soms lastig, vanwege organisatorische of technische problemen op de school.

 Effecten van gezinsprogramma’s

Effecten van gezinsprogramma’s

Effecten leerondersteuning thuis

Effecten leerondersteuning thuis

Het onderzoek brengt effecten van de interventie De Katrol op schoolresultaten van kinderen en ouderbetrokkenheid thuis in kaart.

Engels in het voortgezet onderwijs

Engels in het voortgezet onderwijs

Het doel van dit project is het optimaliseren van de aansluiting po-vo voor onderwijs Engels en vergroten van de onderwijsopbrengst Engels in het vo.

Engels op de basisschool

Engels op de basisschool

Hoe kunnen scholen ondersteund worden in het uitvoeren van tweetalige curricula op de basisschool en welke kennis is er om de effectiviteit van deze curricula te beoordelen?

Excellentie in Onderwijs

Excellentie in Onderwijs

Uitdagend onderwijs voor ambitieuze en excellente studenten waarin ze in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot excellente professionals en tegelijkertijd relevante en innovatieve producten leveren aan de beroepspraktijk in de regio Rotterdam.

Fundament

Fundament

Hoe dragen drie interventies bij aan aanvaarding van werk of hervatting van school bij risicojongeren in Rotterdam?

Gecijferdheid van Pabo-studenten

Gecijferdheid van Pabo-studenten

Bezorgdheid over de rekenvaardigheid van kinderen en aankomende leerkrachten heeft geleid tot een publieke discussie over het rekenonderwijs. Internationaal staan daarin de aanhangers van de 'traditionele' en de 'realistische' rekendidactiek tegenover elkaar.

Gereedschapskist

Gereedschapskist

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

GOAL!

GOAL!

Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen.

Goalsetting

Goalsetting

Grensverleggend leren

Grensverleggend leren

Hoe lerenden willen en kunnen worden uitgedaagd om zichzelf te overtreffen.

Happy Friends, Positive Minds!

Happy Friends, Positive Minds!

Longitudinaal praktijkgericht onderzoek naar de individuele en collectieve opbrengsten van gepersonaliseerde reflectieve coaching om de interpersoonlijke vaardigheden van meisjes met depressieve klachten te verbeteren.

Impuls

Impuls

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal scholen in Rotterdam Zuid een combinatie aan van verschillende programma’s.

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam (HR) ziet het als haar maatschappelijke plicht om kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden.

Innovatieteams en communities of practice op RDM Campus

Innovatieteams en communities of practice op RDM Campus

Hoe kan het leren en werken in Innovatieteams binnen Communities of Practices in Leerwerklandschap RDM-Campus zodanig worden gearrangeerd dat de drieledige uitdaging wordt waargemaakt?

Intelligent interveniëren

Intelligent interveniëren

Instellingen voor hoger beroepsonderwijs en werkgevers uit de beroepspraktijk werken steeds vaker samen om authentieke praktijkopdrachten door studenten te laten realiseren. Het onderdeel waarin studenten zich via leren werken bepaalde competenties eigen maken, wordt aangeduid met de term leerwerkarrangement.

INVASI

INVASI

Invasi is een collectief van professionals, die op uiteenlopende plekken binnen Hogeschool Rotterdam werken met ervaring in het ontwikkelen van onconventionele onderwijsprojecten.

Journal of Social Intervention

Journal of Social Intervention

Het Journal of Social Intervention: Theory and Practice is een academisch tijdschrift dat academisch onderzoek en reflecties op de praktijk in sociale interventies in Nederland en Vlaanderen beschikbaar wil maken voor een internationaal lezerspubliek van academici en professionals.

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

Kenniswerkplaats Rotterdams Talent

De Kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband van onderzoeksinstellingen om Rotterdams talent te ontwikkelen.

KNAP'RZ

KNAP'RZ

Knap’rz vloeit voort uit gesprekken tussen partners in de Kenniswerkplaats Stedelijke Arbeidsmarkt (HR, EUR en SEOR) en vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Het kwam naar voren dat de gemeente haar extra investering in dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers vanuit het programma ‘Samen voor Zuid’ wil laten evalueren.

Koersen op de Toekomst

Koersen op de Toekomst

Een project waarin binnen de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam met verschillende partijen (in- en extern) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opleiding.

Koplopers

Koplopers

Doel van het project is om participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische problemen te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.

Kijkkader leerarrangementen Opleiden in de School

Kijkkader leerarrangementen Opleiden in de School

Ontwikkeling van een kijkkader om huidige praktijken van Samen opleiden in kaart te brengen en nieuwe praktijken te ontwikkelen.

Laaggeletterdheid: Thuis in taal

Laaggeletterdheid: Thuis in taal

Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?

Langstudeerders

Langstudeerders

Waarom vallen studenten uit? En wat kunnen we als hogeschool doen om de uitval te voorkomen?

Leertafels Hogeschool Rotterdam

Leertafels Hogeschool Rotterdam

Goed onderwijs, wat werkt en waarom?

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap voor kennisdeling op het terrein van diversiteit, pedagogiek en didactiek binnen Hogeschool Rotterdam.

Leesbevordering op de basisschool

Leesbevordering op de basisschool

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in praktijk van de leesbevordering in groep 7 en 8 en in de effectiviteit van onderscheiden vormen van leesbevordering voor verschillende typen leerlingen.

Met vaders voor zonen

Met vaders voor zonen

De betrokkenheid van vaders bij de hulpverlening aan hun kinderen vergroot de kans op positieve resultaten van de hulpverlening en op het behoud van die resultaten op lange termijn.

Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

Nederlands Lezen en Schrijven in Innovatieve Scholen (NELSIS)

Doel van dit project is het opleveren van een beproefd kader met voorbeeldlessen voor lees- en schrijfonderwijs voor havo/vwo aansluitend op de doelstellingen en de didactische wensen van de innovatieve scholen.

Nudging in het onderwijs

Nudging in het onderwijs

Hoe kunnen we studenten middels de nudging theorie ondersteunen tijdens hun opleiding?

Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Het beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden is cruciaal om nu en in de toekomst aan het werk te blijven. Hoe worden die vaardigheden in het mbo-1 ingericht?

Open Hiring in Nederland

Open Hiring in Nederland

Onderzoek naar de haalbaarheid van het concept open hiring in Nederland.

Onderwijsloopbanen van minderjarige nieuwkomers

Onderwijsloopbanen van minderjarige nieuwkomers

Onderzoeksvaardigheden lerarenopleidingen

Onderzoeksvaardigheden lerarenopleidingen

Vanuit Kenniscentrum Talentontwikkeling wordt op verschillende manieren samengewerkt met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om zo te komen tot een optimalisering van het onderdeel onderzoeksvaardigheden.

Onderzoeksvaardigheden op Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

Onderzoeksvaardigheden op Academische Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

In hoeverre kunnen docentonderzoekers en vakcoaches van academische opleidingsscholen duale studenten binnen de academische poot van opleidingsschool Rotterdam begeleiden bij praktijkgericht onderzoek op de school?

Ontwikkeling leesstrategieën

Ontwikkeling leesstrategieën

Dit promotieonderzoek moet de kennisbasis en het handelingsrepertoire ten aanzien van de omgang met leesteksten versterken, van docenten die lesgeven aan leerlingen in het vmbo en aan zwakke lezers in het algemeen.

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Samenwerkingsverband met Zadkine, Albeda en DaVinci om studenten van de lerarenopleidingen samen op te leiden tot docenten voor het mbo.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Loopbaanorientatie en –begeleiding draagt onder andere bij aan het voorkomen van schooluitval. Ouders blijken een belangrijke rol te spelen in deze begeleiding.

Oudercontact in het vmbo

Oudercontact in het vmbo

Het onderzoek richt zich op het verbeteren van het contact tussen ouders en school met preventie van schooluitval als uiteindelijk doel van dit verbeterde ‘oudercontact’.

Ouders en huiswerk

Ouders en huiswerk

Het onderzoek analyseert hoe leraren (laagopgeleide) ouders kunnen ondersteunen om op een natuurlijke manier betrokken te zijn bij het leren van hun kind.

Pedagogical Empowerment

Pedagogical Empowerment

Wat zijn volgens docenten 'pedagogische momenten' (kritische situaties) in de klas en hoe gaan zij hiermee om? In dit project gaan onderzoekers het gesprek aan met docenten.

Pedagogisch Pact

Pedagogisch Pact

Het Pedagogisch Pact is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en het NIVOZ. Het pact wordt gevormd door docenten en docententeams die zich bezighouden met de pedagogiek in het onderwijs.

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Verwachtingen over onderzoek en het gebruik van kennis uit onderzoek in professionaliseringsprocessen lopen uiteen. Professionals in het werkveld van re-integratie voeren het gesprek met elkaar over deze perspectiefverschillen.

Professionalisering Honoursdocenten

Professionalisering Honoursdocenten

Hoe borg ik kwaliteit als begeleider, zowel inhoudelijk als procesmatig, in een leercontext die een open structuur kent zonder te vervallen in een laissez-faire aanpak?

Samen werk maken van diversiteit in hoger onderwijs

Samen werk maken van diversiteit in hoger onderwijs

Om de emanciperende werking van het hoger onderwijs te vrijwaren en zo mogelijk te versterken, bundelen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Odisee in Brussel en Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen de krachten.

Schoolcijfers

Schoolcijfers

In het project komen we tegemoet aan de wensen van leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs. Volgens enkele schoolleiders leveren zij eindeloos gegevens aan voor allerlei volgsystemen maar vragen zij zich af hoe ze de betekenis van deze gegevens beter kunnen begrijpen in hun onderlinge samenhang.

Schrijvend leren en genredidactiek

Schrijvend leren en genredidactiek

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van evidence based informatie over de effectiviteit van genredidactiek bij schrijvend leren.

Start in de stad

Start in de stad

De uitval van startende leraren is groot. Ongeveer 45% van de starters verlaat het onderwijs binnen 5 jaar. In grootstedelijke achterstandsgebieden loopt de uitval op tot 50%.

Steun kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid

Steun kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid

Hoe is in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem structuur gegeven aan de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare jongeren en welke rol(len) vervullen wijkteams en wijknetwerken daarin?

Studerend lezen in hbo en vmbo

Studerend lezen in hbo en vmbo

In samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten wordt gewerkt aan de optimalisering van de leeromgeving en de aanpassing van de ICT-ondersteuning aan de praktijk van het zaakvakonderwijs.

Studeren met een vluchtelingenachtergrond

Studeren met een vluchtelingenachtergrond

Op welke manier kan Hogeschool Rotterdam studenten met een vluchtelingenachtergrond het beste ondersteunen?

Studievaardigheden voor studiesucces

Studievaardigheden voor studiesucces

Succesvolle aanpakken van MBO-studenten in een kwetsbare positie.

Succesvolle aanpakken van MBO-studenten in een kwetsbare positie.

Taal en studiesucces

Taal en studiesucces

Het project Taal en Studiesucces richt zich op de bevordering van taalbeleid in brede zin op 15 verschillende opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Taalbeleid

Vanuit Kenniscentrum Talentontwikkeling wordt op verschillende manieren samengewerkt met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om zo te komen tot een optimalisering van het onderdeel onderzoeksvaardigheden.

Taalgebruik in de klas

Taalgebruik in de klas

Vanuit een pragmatisch-linguïstische oriëntatie wordt gezocht naar indicatoren die veranderingen in taalgebruik in de klas gedurende de lerarenopleiding aanduiden.

Het Talent (h)erkend

Het Talent (h)erkend

Is het mogelijk om minimaal 20 docenten van basis- en vmbo scholen in de regio Rotterdam te ondersteunen bij het leren herkennen van talenten bij leerlingen door in een nieuw regionaal kennisnetwerk gezamenlijk onderzoek te verrichten naar nieuwe interventiestrategieën gebaseerd op dialogic teaching en deze in enkele pilots in de praktijk te beproeven?

Toekomstbehendig opleiden

Toekomstbehendig opleiden

In dit onderzoek wordt de duo-stage nader bekeken en geanalyseerd. Op welke manier kunnen duo-stages het best worden ingevoerd?

Tweetalig onderwijs op het vmbo

Tweetalig onderwijs op het vmbo

Sinds 1989 bestaat het fenomeen tweetalig onderwijs (TTO) in het Nederlands voortgezet onderwijs. Door een ‘trickle-down’ effect is TTO op alle vmbo-niveau’s (afgekort T-vmbo) aangekomen, waar het nu de groeisector voor TTO is in het voortgezet onderwijs.

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

De deelnemende opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken.

Versterking methodisch werken

Versterking methodisch werken

Onderzoek naar de effectiviteit van bevordering van arbeidsre-integratie bij gemeenten.

Visie-ontwikkeling en herijking bekwaamheidseisen

Visie-ontwikkeling en herijking bekwaamheidseisen

Hoe leidt de hogeschool leraren van de toekomst op, in de Rotterdamse context en in de wijde omgeving? Lectoraat Samen Opleiden denkt mee over de aangescherpte visie voor de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

Is er een effect van deelname aan VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en op het interactiegedrag van ouders en kan intensivering van het programma met behulp van ICT hierbij een rol spelen?

Werkplaats Muzisch Onderzoek

Werkplaats Muzisch Onderzoek

Werkverband om kennis (in al haar vormen) ontwikkelen zodat de werkpraktijken van professionals beter worden. Wat maakt het werk goed?

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

WMO Werkplaats Rotterdam

WMO Werkplaats Rotterdam

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn informele sociale netwerk.

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

De deelnemende opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken.

Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

Zie je wel wie ik ben en wat ik kan?

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van meer kennis en inzicht in het advies- en keuzeproces in groep 8.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen