Menu
  English

  Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid - programma ouderen

  Programma ondersteuning langer thuiswonende ouderen

  Publicatiedatum: 12 april 2024

  Studenten van Hogeschool Rotterdam en Inholland Rotterdam en de betrokken partners werken in projecten aan urgente vraagstukken binnen het Sociaal Domein rondom het thema langer thuis wonen van ouderen. Dit gebeurt door middel van praktijkgericht onderzoek, met als doel het verbeteren van de praktijk.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Met de betrokken partners is er een kennis- en ontwikkelagenda opgesteld en is er gestart met drie projecten. Door de betrokkenheid van een diverse groep partners, wordt het meervoudige perspectief en de doorwerking in de deelnemende organisaties gewaarborgd.

  • Vroegsignalering

  Dit project komt voort uit de wens van professionals om tijdig een ondersteuningsbehoefte in te kunnen zetten zodat ouderen zo lang mogelijk gelukkig thuis kunnen wonen. Gestart is met een onderzoek naar hoe ouderen zelf denken over het bespreekbaar maken van hun eigen (toenemende) kwetsbaarheid en welke ondersteuningsbehoefte zij zelf hierin formuleren. Ook wordt er gekeken naar de huidige aanpak gericht op signalering en preventie door professionals en het (semi)informele circuit. In vijf wijken in drie gemeenten zullen op basis hiervan interventies uitgeprobeerd worden om zo een bijdrage te leveren aan een wijkgerichte aanpak die signalering en preventie van toenemende kwetsbaarheid krachtig ondersteunt.

  • Dementievriendelijke samenleving

  In het project Dementievriendelijke samenleving onderzoeken we hoe zorg- en welzijnsorganisaties in samenwerking met clubs, verenigingen en burgerinitiatieven bij kunnen dragen aan een samenleving die mensen met dementie betrekt en ondersteunt in het vormgeven van een zinvol bestaan. In een eerste fase van het onderzoek verkennen we in Vlaardingen en Rotterdam IJsselmonde wat er nodig is om (blijvende) participatie van mensen met dementie aan reguliere activiteiten mogelijk te maken. Dit doen we door in gesprek te gaan met alle betrokkenen:

  • Clubs, verenigingen en burgerinitiatieven
  • Mensen met dementie en hun mantelzorgers
  • Professionals die betrokken zijn bij de zorg- en ondersteuning van mensen met dementie.

  In een 2e fase vertalen we de opgehaalde inzichten naar concrete interventies en acties waarmee we de (blijvende) participatie van mensen met dementie vorm en inhoud kunnen geven.

  • Vrijwillige inzet ouderen

  Vrijwilligers binden en behouden is en blijft een grote opgave voor organisaties. Inzet vrijwillige senioren richt zich op de vraag hoe oudere vrijwilligers zingeving ontlenen aan het uitvoeren van vrijwillige inzet. Hiermee komt de vragen centraal te staan welke rol vrijwilligerswerk vervult in het leven van ouderen en welke rollen eigenaarschap en talent hierin spelen. Hiermee kunnen we bekijken wat de rol van het sociaal werk zal moeten zijn in het organiseren/faciliteren van vrijwillige inzet van de oudere inwoners. Dit doen we door gezamenlijk intern in gesprek te gaan met de vrijwilligers en professionals, maar ook door bij elkaar te kijken en te leren van elkaars werkwijze. Vervolgens willen we een koppeling maken naar hoe zinvol ouder worden nu wordt vormgegeven, maar ook hoe we daar mogelijk in kunnen bijdragen.

  (Beoogde) resultaten

  Op dit moment zitten de projecten midden in de uitvoeringsfase. De eindproducten worden gepubliceerd op onder andere www.werkplaatssociaaldomeinzhz.nl.
  Tussentijds kun je op de hoogte worden gehouden door middel van de nieuwsbrief, onze podcast en de kenniscafés die regelmatig georganiseerd worden.

  Samenwerkingen

  Strategische Samenwerkingspartners

  Projectmatige samenwerkingspartners

  Welzijn Capelle

  Alzheimer NL

  Genero

  De Bovenkamer (Odensehuis Vlaardingen

  SWO Spijkenisse

  Gemeente Rotterdam

  Gemeente Vlaardingen

  Drechtdokters

  Brederaad010

  Hoger onderwijs Drechtsteden

  Rijnmond Dokters

  Zorgzaam010

  SOL

  WMO Radar

  Hogeschool Inholland (Ecosociaal werk)

  Ontmoetingskerk Dordrecht

  Hogeschool Rotterdam (Sociale innovatie)

  Seniorenbond

  Hogeschool Rotterdam KCZI

  Moestuinvereniging Dordrecht

   

  Buurtvereniging Dordrecht

   

  Movisie

   

  Naast de betrokken partners uit het sociaal domein, wordt er binnen de projecten samengewerkt met studenten van o.a. de opleiding Social Work. Er zijn ook mogelijkheden voor de bachelorproef. De betrokken docent-onderzoekers nemen de opgedane kennis direct mee het onderwijs in. Daarnaast is er nauw contact met de curriculum commissie om te kijken hoe de resultaten vanuit de werkplaats zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan het onderwijs.

  Producten/publicaties

  Projectfeiten  januari 2023 - december 2025


    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  


  Lectoraat Sociale Innovatie


  Kansengelijkheid

  Medewerkers betrokken bij dit project

  • Wieteke van Dam (Docent-onderzoeker)
  • Mariëlle Hobbelen (Docent-onderzoeker)