Menu English

Op zoek naar taal- en vakgeïntegreerde benaderingen in het hoger onderwijs

een literatuurstudie

Met deze literatuurstudie wordt een overzicht gegeven van taal- en vakgeïntegreerde benaderingen in het hoger onderwijs, in zowel de wetenschappelijke literatuur als de Nederlandstalige ‘grijze’ literatuur.

Het lectoraat Taalbewust hoger onderwijs wil vanuit een empirische en theoretische basis een bijdrage leveren aan de bewustwording en professionalisering van docenten en andere onderwijsprofessionals op het gebied van taalontwikkeling en de didactiek van taalgericht vakonderwijs binnen (en buiten) de HR. Om met het onderzoeksprogramma aan te kunnen sluiten bij (inter)nationale ontwikkelingen in het vakgebied, is het gewenst om goed in beeld te hebben wat we weten uit empirisch onderzoek over de kenmerken en opbrengsten van een taal- en vakgeïntegreerde aanpak in het hoger onderwijs. 

Het project valt uiteen in twee delen:

  1. Een scoping review van de wetenschappelijke literatuur
  2. Een narratieve review van de Nederlands/Vlaamse “grijze” literatuur 

Over het project

Deelproject scoping review

Deelproject Scoping Review – Engelstalige wetenschappelijke literatuur

Middels een scoping review wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van taal- en vakgeïntegreerde benaderingen in het hoger onderwijs. Dit wordt gedaan door in twee databanken (gericht op onderwijskundig onderzoek) te zoeken naar literatuur, waarbij de zoekprocedure systematisch wordt uitgevoerd. Vervolgens worden criteria opgesteld waaraan de gevonden literatuur moet voldoen om opgenomen te worden in de scoping review. Bijvoorbeeld dat het onderzoek in het hoger onderwijs plaats heeft gevonden en dat het onderzoek betreft waarin de implementatie of evaluatie van een taal- en vakgeïntegreerde benadering centraal staat.

Deelproject Narratieve Review

Deelproject Narratieve Review

In dit deelproject wordt literatuur verzameld over taal- en vakgeïntegreerde benaderingen die is verschenen in Nederland en Vlaanderen. Dit gaat om zogenaamde grijze literatuur, zoals rapporten van instanties (bijv. SLO of CED-groep), werkdocumenten, 'interne' documenten (bijv. van hogescholen of universiteiten), doctoraalscripties, populair-wetenschappelijk werk en krantenartikelen. Ook hier wordt een selectie gemaakt in wat relevant is.

Resultaten

Voor beide deelprojecten worden publicaties voorbereid in vaktijdschriften en wetenschappelijke tijdschriften.

Samenwerkingen

Vanuit de WERKplaats Taal (Kim van Haperen) en Kenniscentrum Zorginnovatie (Kirsten van den Heuij) wordt meegewerkt aan dit project.  

Vanuit de Universiteit van Amsterdam heeft Janneke Staaks meegewerkt als informatiespecialist.

Projectfeiten2022 - 2024


Kenniscentrum
Talentontwikkeling en 
WERKplaats TaalLectoraat Taalbewust
hoger onderwijs


Optimalisering Leerprocessen

“Taal- en vakkennis gaan hand in hand. Het is daarom belangrijk dat binnen het beroepsonderwijs bewust aandacht besteed wordt aan de ‘talige’ aspecten ervan. Met deze literatuurstudie halen we boven wat daar al over bekend is.”

Medewerkers betrokken bij dit project