Menu
  English

  Community of Practice gemeentelijke arbeidsre-integratie

  Professioneel organiseren van gewogen maatwerk

  Publicatiedatum: 09 september 2022

  In dit onderzoeksproject wordt gekeken in hoeverre de CoP een werkbare manier is om kennisdeling en implementatie rondom effectieve gemeentelijke arbeidsre-integratie op maat van burgers te versnellen. Deze kennis moet daadwerkelijk gebruikt en beter verankerd worden in organisaties en opleidingen voor aankomende professionals.

  Over het project

  Introductie

  Het lectoraat Inclusieve Arbeid participeert in het door TNO gecoördineerde vierjarige project ‘Community of practice (CoP) gewogen maatwerk’. Centrale vraag is in hoeverre de CoP een werkbare manier is om kennisdeling en implementatie rondom effectieve gemeentelijke arbeidsre-integratie op maat van burgers te versnellen, zodat deze kennis daadwerkelijk gebruikt en beter verankerd wordt in organisaties en opleidingen voor aankomende professionals en een grotere verspreiding heeft naar buiten toe. Het ‘Integratieve gedragsmodel’ vormt het inhoudelijke referentiekader om tot ‘gewogen maatwerk’ voor burgers te komen. Het lectoraat Inclusieve Arbeid is binnen dit project verantwoordelijk voor het thema professionele organisatie. Het onderzoek vindt plaats met een aantal gemeenten, met betrokkenheid van drie hogescholen en een universiteit.

  Projectbeschrijving

  In de gemeentelijke arbeidsre-integratie is inmiddels veel kennis beschikbaar over passende manieren om burgers en werkgevers te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Het systematische gebruik van deze kennis in de uitvoeringspraktijk verdient echter nog aandacht. De CoP is een broedplaats voor gezamenlijk leren en ontwikkelen rondom dit onderwerp. De opgedane inzichten worden verder gebracht in betrokken gemeenten en in de curricula van hogescholen door de leden van de CoP. Dit wordt odersteund door een coördinatieteam waarin een brede expertise aanwezig is op het gebied van leren en implementeren. De in voorgaande jaren opgebouwde leerstructuur van de CoP wordt verder uitgebouwd.

  Er zijn drie thema-CoPs die de volgende onderwerpen uitdiepen:

  • de client centraal,
  • leidende gedragsprincipes,
  • de professionele organisatie.

  Hogeschool Rotterdam is trekker van de thema-CoP ‘professionele organisatie.

  Het specifieke doel van deze thema-CoP is het gezamenlijk onderzoeken en verbeteren van organisatorische voorwaarden voor het kunnen leveren van gewogen maatwerk. Het werken volgens principes van gewogen maatwerk vraagt een professionele organisatie, die uitvoerders optimaal faciliteert. Bestaande uitvoeringsorganisaties zijn echter niet vanuit gewogen maatwerk ingericht. In deze thema-CoP identificeren we daarom gezamenlijk de belangrijkste kenmerken van een bij gewogen maatwerk passende professionele organisatie, door confrontatie van inzichten uit participatief praktijkonderzoek in de deelnemende gemeenten met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek (begrijpen). Op basis hiervan kiezen drie deelnemende gemeenten een eigen veranderthema en voeren rondom dit thema een klein, onderbouwd experiment uit in de eigen organisatie (implementeren). De resultaten van elk experiment voor de uitvoering van gewogen maatwerk worden geëvalueerd. Alle deelnemers aan de CoP benutten deze resultaten voor ontwikkeling van een plan voor verdere versterking van de eigen professionele organisatie (borging). Naast uitvoerend medewerkers en managers krijgen uitkeringsgerechtigden een centrale rol in de thema-CoP.

  (Beoogde) resultaten

  Het leerproces dat de thema-CoP verder gaat stimuleren is zelf al een belangrijk resultaat. Daarnaast worden drie resultaten beoogd die de bredere inbedding van verworven inzichten ondersteunen:

  • Drie doorgevoerde, onderbouwde en onderzochte organisatieveranderingen ter ondersteuning van het werken volgens gewogen maatwerk
  • Handleiding ‘werken aan organisatieverandering gewogen maatwerk’
  • Een opleidingsmodule ‘Organisatieontwikkeling gewogen maatwerk’

  Samenwerkingen

  Het project wordt uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen, gemeenten, clientvertegenwoordigers en beroepsorganisaties:

  • Instituut voor Sociale Opleidingen en master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam
  • Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Rivierenland, Arnhem, Amersfoort
  • Clientvertegenwoordigers
  • TNO, Universiteit van Tilburg, Fontys Hogeschool, Hanze Hogeschool
  • Divosa en beroepsvereniging SAM

  Dit netwerk verenigt expertise over professionele arbeidsre-integratie, lerende netwerken en opleiden zodat op zowel lokaal als landelijk niveau kan worden bijgedragen aan beter onderbouwd en doordacht maatwerk in de gemeentelijke arbeidsre-integratie en het opleiden van professionals op dit thema.

  Projectfeiten  Looptijd

  2022 -  2026


  Financiering

  ZonMW Vakkundig aan het Werk 2 en deelnemende gemeenten aan de CoP


  Lectoraat

  Lectoraat Inclusieve arbeid


  Thema

  Inclusie

  Medewerkers betrokken bij dit project