Menu English

Hoogtepunten 2022

Kenniscentrum Zorginnovatie

Ieder nieuw jaar blikken we vol trots terug op wat we het jaar ervoor hebben bereikt. Ook in 2022 zijn er weer vele mooie resultaten geboekt en projecten gestart. Wij nodigen je van harte uit onze hoogtepunten van 2022 te bekijken waarin wij een dwarsdoorsnede van onze inspanningen laten zien. Scrol je mee?

 

 

 

Terugkijkend op 2022 kan ik niet anders dan concluderen dat we er wederom in zijn geslaagd om een mooi palet aan kennis en kennisproducten te realiseren.

Kennis die bruikbaar is om de praktijk te verbeteren. Kennis waarmee we kunnen bijdragen aan toekomstbestendige opleidingen. Onze medewerkers zijn naast onderzoeker vaak ook docent. Via hun activiteiten in het onderwijs werken onze resultaten door. Evenzo zien we dat via onze samenwerkingspartners in praktijk en wetenschap onze kennis wordt geïmplementeerd én verder wordt verspreid. We zijn dankbaar voor alle partnerschappen waar wij als Kenniscentrum Zorginnovatie in participeren. Op deze manier kunnen we het verschil maken. Zie daarvoor een korte impressie in dit hoogtepunten overzicht.

We hopen ook in 2023 onze onderzoeks- en innovatieprojecten te continueren. We verwachten dat onderzoek op het terrein van duurzaamheid, technologie en het voorkómen van gezondheidsvraagstukken een groter aandeel van onze onderzoeks portefeuille gaat worden. Op deze terreinen is interdisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend en het zal resulteren in zowel intern als extern met nieuwe samenwerkingspartners. Wij kijken er naar uit. Wij wensen je veel gezondheid en voorspoed in 2023 en verkenning graag met jou wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Marleen Goumans, directeur Kenniscentrum Zorginnovatie

Afgeronde en nieuwe projecten

Met praktijkgericht onderzoek draagt Kenniscentrum Zorginnovatie bij aan betere zorg en ondersteuning. Dit doen wij in nauwe samenwerking met professionals, cliënten, kennisinstituten en de opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Zorgtechnologie

Zorgtechnologie is een hogeschoolbreed thema waarin we in ons onderwijs en met onze projecten een bijdrage leveren aan een goede toepassing van zorgtechnologie. Want zorgtechnologie biedt volgens de hogeschool niet alleen voordelen voor de zorg, maar biedt ook kansen voor interessant onderwijs en een goed toekomstperspectief voor onze studenten.

Bijzondere momenten

Ook in 2022 had het kenniscentrum weer bijzondere hoogtepunten.

Samenwerking in de praktijk

Waar docenten, onderzoekers, studenten, professionals en burgers elkaar vinden.

Samenwerken aan de gezondheid van Rotterdammers

In Rotterdam geloven we in preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Hoe kunnen we Rotterdammers verleiden tot gezond gedrag? In onze stad ontstaan gelukkig steeds meer initiatieven die mensen helpen bij het ontwikkelen en vasthouden van een gezonde(re) leefstijl. 

Henk Rosendal, lector De Gezonde Wijk, stelt dat Rotterdam met een wijkgerichte aanpak gezonder te maken is. Dat kun je als lector dan vanuit je ivoren toren verkondigen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Althans, niet voor lector Henk Rosendal. "Je weet pas echt wat er in een wijk leeft als je er daadwerkelijk bent. Dan krijgt het pas betekenis," zegt hij. En dus zit Rosendal de helft van zijn tijd op de grens van de wijken Hillesluis en Bloemhof op Zuid. In deze dependance van Hogeschool Rotterdam – EMI op Zuid geheten – verwelkomt hij studenten van het lectoraat. 

Bekijk de activiteiten Gezond 010

Living Lab Better In Better Out

Hoe fitter iemand een behandeltraject tegen kanker ingaat, hoe groter de kans op sneller herstel. Het loont daarom om te onderzoeken welke levensstijl-interventies het meest effectief zijn voor patiënten met kanker. Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich op het onderzoeken en ontwikkelen van e-health toepassingen en technologieën die de fitheid van kankerpatiënten verbeteren.

Lees meer over deze living lab 

Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home

Met de vergrijzing neemt ook de druk op geriatrische revalidatiezorg toe. Daarnaast is er meer behoefte aan medisch-specialistische revalidatie. Deze zorg verplaatst zich steeds meer naar huis. e-Health toepassingen kunnen de druk aanmerkelijk verlichten en de zorg verbeteren. Dit geeft patiënten en hun mantelzorgers nieuwe mogelijkheden.

Lees meer over deze livig lab 

Living Lab Integrative Medicine Technology

Medicijnen en klinische ingrepen kunnen in veel gevallen je gezondheid en welbevinden verbeteren. Daarnaast zijn er echter gezondheidsvragen waarvoor de reguliere geneeswijze onvoldoende (goede) oplossingen heeft. Denk aan veel voorkomende klachten bij chronische ziekten zoals pijn of slaapproblemen. Of aan de problematiek van de antibioticaresistentie.

Lees meer over deze living lab 

Living Lab VIT for Life

Door de toenemende vraag komt ons zorgstelsel steeds verder onder druk te staan. Voorkomen is beter dan genezen. Niet gek dus dat er steeds meer aandacht komt voor preventie. Gezondheidsapps en innovaties die de gezondheid bevorderen, bereiken helaas lang niet iedereen. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op het gezond houden van mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten.

Lees meer over deze living lab 

Publicaties

Ieder jaar brengt het kenniscentrum vele wetenschappelijke artikelen, projectpublicaties en (hoofdstukken in) boeken uit.

E-magazine Platform Zelfmanagament

Één op de drie Nederlanders heeft een chronische aandoening en dat aantal neemt sterk toe bij mensen boven de 75 jaar. De meeste mensen zijn niet zorgafhankelijk maar leven wel met de gevolgen van chronische gezondheidsproblemen. Dit vraagt om een andere inrichting van de zorg, waarin de aandacht verschuift van de behandeling van de ziekte en het geven van zorg, naar aandacht voor het functioneren en voor zelfmanagement.

Het Platform Zelfmanagement versterkt met gezamenlijk praktijkgericht onderzoek het zelfmanagement en de eigen regie van (kwetsbare) burgers én draagt bij aan het beter toerusten van zowel huidige als toekomstige (zorg)professionals.

Ga naar publicatie

E-magazine Families in Vulnerable Circumstances

Vanuit het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg en met financiering van SiA RAAK is afgelopen jaren een Europees netwerk opgericht. Binnen dit 'International Midwifery Research and Education network for Families in Vulnerable circumstances' werken verloskundigen, verloskundige onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende Europese steden met elkaar samen aan uitwisseling op het gebied van onderwijs en onderzoek. Het netwerk is specifiek gericht op het uitwisselen van kennis en best practices over de zorg voor zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

De samenwerking heeft tot veel mooie resultaten en tot veel inspiratie geleid! Het project, de resultaten, interviews met de consortiumleden en het netwerk zelf zijn gebundeld in dit mooie Engelstalige e-magazine!

Ga naar publicatie

E-learning signaleren en ondersteunen

Oudere migranten met (signalen van) dementie komen vaak pas laat bij de hulpverlening terecht. De symptomen van dementie zijn dan al vergevorderd en de thuissituatie is moeilijk geworden voor de oudere en directe naasten. Hoe kunnen deze ouderen eerder worden bereikt en ondersteund? Wat hebben professionals daarvoor nodig? Hierover gaat deze e-learning. De e-learning biedt handvatten om hen eerder te signaleren en te ondersteunen. Het is een hulpmiddel voor de praktijk en het onderwijs. Er wordt zowel kennis aangereikt als oefeningen en hulpmiddelen om competenties te verbeteren.

Ga naar e-learning

Film SPRiNG

De komende jaren zullen de tekorten aan zorgprofessionals verder toenemen. Meer opleiden lijkt een oplossing, maar hoe behouden we deze studenten voor de zorg? Studenten hbo-Verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen kampen regelmatig met een hoge fysieke en mentale werkbelasting binnen hun stage/beroep. Hierdoor kunnen klachten ontstaan in de nek, schouders en rug, maar ook komen vermoeidheids- en burnoutklachten voor. Deze klachten kunnen vervolgens leiden tot productiviteitsverlies of ziekteverzuim op stage/het werk of zelfs tot uitval uit de zorg(opleiding). Om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst te kunnen waarborgen zijn effectieve preventieve interventies noodzakelijk.

Als oplossing voor dit maatschappelijke probleem heeft Hogeschool Rotterdam samengewerkt met Erasmus MC, VUmc, NIVEL, Albeda College, ROC Zadkine en 23 zorginstellingen verenigd in deRotterdamseZorg. Een video biedt een korte schets van de resultaten. 

Ga naar de video

Evenementen

Het kenniscentrum organiseert ieder jaar (online) bijeenkomsten, zoals eindsymposia, openbare lessen en promoties. Altijd over een actueel onderwerp.

Openbare les Helma Kaptein

Op donderdag 24 november vond de openbare les van Helma Kaptein, lector Implementatie Zorgtechnologie, plaats. Tijdens deze les presenteerde Helma haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Op de pagina van haar openbare les staan onder andere de livestream en een animatie van het lectoraat. 

Meer over de openbare les

(Aanstaande) vaders meer betrekken

De rol van de aanstaande vader is tijdens de zwangerschap vaak beperkt. Immers, zijn partner is degene die de baby bij zich draagt en mannen hebben sowieso niet zoveel met een baby, toch..? Integendeel! Er zijn genoeg dingen die je wél kunt doen tijdens de zwangerschap als aanstaande vader. Het Ouderpanel van het lectoraat Verloskunde & Geboortezorg organiseerde afgelopen jaar een succesvol en drukbezochte webinar speciaal voor (aanstaande) ouders. En naast Mama’s Garden is nu ook Daddy’s Place opgericht, een platform speciaal voor mannen. 

Lees meer

Inclusief samenwerken in het theater

Wanneer acteurs met en zonder een beperking samen op het toneel staan, levert dit prachtige theaterproducties op. Toch krijgt deze inclusieve kunstvorm nog weinig erkenning. Om deze vorm van inclusief theater verder te ontwikkelen en verspreiden, hebben onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en ArtEZ University of the Arts de handen ineengeslagen. De bevindingen hebben zij  gepresenteerd op 19 september tijdens het symposium ‘Inclusief Samenwerken in het theater’.

Lees meer over het project

Behoud van Verpleegkunde studenten (promotie)

Behoud van studenten verpleegkunde en beginnende verpleegkundigen

De rol van musculoskeletale symptomen en fysieke arbeidsfactoren

Op 5 juli heeft Dr. Jos Kox zijn proefschrift 'Retaining nursing students and novice nurses. The role of musculoskeletal symptoms and physical work factors', verdedigd in het Erasmus MC te Rotterdam. Dit proefschrift geeft inzicht in de redenen die bijdragen aan late uitval van verpleegkundestudenten, en de rol die musculoskeletale symptomen en fysieke arbeidsfactoren hierin spelen. Daarnaast biedt het een overzicht van beschikbare interventies voor het verbeteren van de fysieke gezondheid van studenten en beginnende verpleegkundigen om uitval te voorkomen.

Bekijk hier het proefschrift

Kijk voor meer achtergrondinformatie ook op de websites van SPRiNG Sterk Gestart in de Zorg en SPRiNG Living Lab.

 

Mentale gezondheid van verpleegkundestudenten (promotie)

Mentale gezondheid en uitval van verpleegkundestudenten

Op 24 mei heeft Dr. Ellen Bakker haar proefschrift 'Mental health and dropout of nursing students' verdedigd op de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit proefschrift geeft inzicht in de redenen die bijdragen aan late uitval van verpleegkundestudenten, en de rol die psychosociale werkkenmerken en mentale gezondheid hierin spelen. Daarnaast biedt het een overzicht van de beschikbare interventies voor het verbeteren van de mentale gezondheid van studenten en beginnende verpleegkundigen om uitval te voorkomen, en is er een veelbelovende interventie onderzocht op haalbaarheid.

Bekijk hier het proefschrift

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de websites van SPRiNG Sterk Gestart in de Zorg en SPRiNG Living Lab.

Lage rugpijn (promotie)

The riddel of low back pain

An exploratory study of Central Sensitization features in primary care

Op 29 april heeft Dr. Hester den Bandt haar proefschrift 'The riddel of low back pain. An exploratory study of Central Sensitization features in primary care' verdedigd aan de Vrije Universiteit Brussel. Lage rugpijn is een veel voorkomende aandoening en is een belangrijke reden voor werkverzuim en daarmee, naast een groot gezondheidsprobleem, ook een groot economisch probleem. Het is een veelvoorkomende reden om de fysiotherapeut te bezoeken. Vanuit de pijnneurowetenschappen is inmiddels bekend dat er geen sprake is van één soort pijntype die iemand heeft. Het promotieonderzoek richtte zich op het pijntype: Centrale Sensitisatie.

Bekijk hier het proefschrift

Compassievolle luisteraar (promotie)

De compassievolle luisteraar

Op 21 april heeft Dr. Renate Willems haarproefschrift 'The Compassionate Listener: Resources and Barriers for Mental Health of Crisis Line Volunteers' verdedigd op de Universiteit van Twente. De participatiesamenleving anno 2015 verwacht veel van vrijwilligers in de informele zorg. Veel vrijwilligers ervaren voldoening en tevredenheid in de uitvoering van hun werk, maar lopen toch risico op vermindering van hun mentale gezondheid. Er is nog weinig bekend over de mentale gezondheid en welke factoren daarop van invloed zijn bij een specifieke groep vrijwilligers, namelijk vrijwilligers van de ‘Luisterlijn’, een telefonische hulpdienst die een luisterend oor biedt aan iedereen die hier behoefte aan heeft. In dit proefschrift wordt naast algemene hulpbronnen, zoals training en coaching, de focus gelegd op zelfcompassie als persoonlijke hulpbron.

Bekijk hier het proefschrift

Betere transitie bij diabetes (promotie)

Betere Transitie bij Diabetes

Op 15 maart heeft Dr. Marielle Peeters haar proefschrift 'Exploring and evaluating transitional care for young people with chronic conditions: Focus on type 1 diabetes mellitus' verdedigd bij het Erasmus MC. Het blijft onduidelijk wat goede zorg rondom de overstap van de kinder- naar de volwassenenzorg nu eigenlijk inhoudt, vooral vanuit het oogpunt van de jongeren zelf. Om deze zogeheten transitiezorg verder te kunnen verbeteren en te verankeren in de praktijk, is meer inzicht nodig. Dit vormde de aanleiding tot een onderzoek naar de huidige situatie rondom transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen in Nederland. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar diabetes mellitus type 1 (DM1) als één van de meest voorkomende chronische aandoeningen onder Nederlandse kinderen en jongeren.

Bekijk hier het proefschrift

Experts aan het woord

over actualiteiten

Onderwijs

Door middel van praktijkgericht onderzoek leiden we studenten op tot beginnende professionals die weten wat er in de praktijk en samenleving speelt.

 
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen