Inclusie

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

De Onderzoekslijn Inclusie ontwikkelt kennis die professionals helpt om de samenleving inclusiever te maken, zodat iedereen met zijn of haar talenten kan en mag meedoen.

Toon:

Projecten
Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden bij jongeren in het mbo

Het beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden is cruciaal om nu en in de toekomst aan het werk te blijven. Hoe worden die vaardigheden in het mbo-1 ingericht?

Academische Werkplaats ST-RAW

Academische Werkplaats ST-RAW

In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

Breed Platform Arbeid

Breed Platform Arbeid

Samenwerkingsverband van alle relevante lectoraten van hogescholen in Nederland rond duurzaam aan het werk komen en blijven.

City Deal

City Deal

City deal is een project vanuit de ministeries SZW en OCW met als doel bij te dragen aan vermindering van jeugdwerkeloosheid van migrantenjongeren.

Contactouders

Contactouders

Een kleine groep ouders op een middelbare school krijgt de rol om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid door aanspreekpunt voor andere ouders te zijn, en drempels te verlagen.

Gereedschapskist

Gereedschapskist

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

Fundament

Fundament

Hoe dragen drie interventies bij aan aanvaarding van werk of hervatting van school bij risicojongeren in Rotterdam?

GOAL!

GOAL!

Rotterdamse instellingen voor jeugdhulp, buurtwerk en opbouwwerk zien kansen in het inzetten van sport om de sociale ontwikkeling van risiciojongeren te bevorderen.

Impuls

Impuls

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid biedt het ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal scholen in Rotterdam Zuid een combinatie aan van verschillende programma’s.

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Inclusieve arbeid binnen Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam (HR) ziet het als haar maatschappelijke plicht om kwetsbare groepen participatiemogelijkheden in werk te bieden.

Koersen op de Toekomst

Koersen op de Toekomst

Een project waarin binnen de sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam met verschillende partijen (in- en extern) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe opleiding.

Koplopers

Koplopers

Doel van het project is om participatie van jongeren (15-25 jaar) met psychische problemen te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk.

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap Diversiteit

Leerwerkgemeenschap voor kennisdeling op het terrein van diversiteit, pedagogiek en didactiek binnen Hogeschool Rotterdam.

Effecten leerondersteuning thuis

Effecten leerondersteuning thuis

Het onderzoek brengt effecten van de interventie De Katrol op schoolresultaten van kinderen en ouderbetrokkenheid thuis in kaart.

Onderzoek en innovatieteams

Onderzoek en innovatieteams

Een leeronderzoek voor docenten van Hogeschool Rotterdam om ervaring op te doen in praktijkgericht onderzoek.

Open Hiring in Nederland

Open Hiring in Nederland

Onderzoek naar de haalbaarheid van het concept open hiring in Nederland.

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Perspectiefverschillen in re-integratiekennis

Verwachtingen over onderzoek en het gebruik van kennis uit onderzoek in professionaliseringsprocessen lopen uiteen. Professionals in het werkveld van re-integratie voeren het gesprek met elkaar over deze perspectiefverschillen.

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Onderzoek naar welke preventieprogramma's effectief zijn bij kinderen met psychosociale problemen in de basisschoolleeftijd en naar welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben.

Samen werk maken van diversiteit in hoger onderwijs

Samen werk maken van diversiteit in hoger onderwijs

Om de emanciperende werking van het hoger onderwijs te vrijwaren en zo mogelijk te versterken, bundelen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Odisee in Brussel en Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen de krachten.

Steun kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid

Steun kwetsbare jeugd in overgang naar volwassenheid

Hoe is in Amsterdam, Rotterdam en Haarlem structuur gegeven aan de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare jongeren en welke rol(len) vervullen wijkteams en wijknetwerken daarin?

Studeren met een vluchtelingenachtergrond

Studeren met een vluchtelingenachtergrond

Op welke manier kan Hogeschool Rotterdam studenten met een vluchtelingenachtergrond het beste ondersteunen?

Versterking methodisch werken

Versterking methodisch werken

Onderzoek naar de effectiviteit van bevordering van arbeidsre-integratie bij gemeenten.

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid

Een regionaal samenwerkingsverband gericht op het brede sociale domein in de regio Zuid-Holland Zuid.

Promotieonderzoeken

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.