Menu
  English

  Ons assortiment

  Dit hoofdstuk betreft het gehele portfolio aan opleidingen dat de hogeschool biedt en de ontwikkelingen die daarin hebben plaats gevonden in 2017.

  Bekijk de bijlage voor een totaaloverzicht van onze opleidingen.

  Assortiment 2017 per opleidingsvorm

  Bacheloropleidingen

  Het aantal voltijdse en duale bacheloropleidingen is in 2017 stabiel gebleven ten opzichte van 2016. In 2018 zal wél een grote verschuiving in het aanbod plaatsvinden in verband met een landelijke conversie van opleidingen binnen het economisch domein. Hierbij worden niet alleen opleidingen samengevoegd, maar verandert een groot aantal opleidingen ook van naam. Het belangrijkste doel hiervan is om het landelijke aanbod van economische bacheloropleidingen overzichtelijker en transparanter te maken voor studiekiezers en het werkveld.

  Het aantal deeltijd bacheloropleidingen is in 2017 gedaald naar 32 van 33 in 2016. De instroom van nieuwe studenten bij de deeltijdvariant van de Lerarenopleiding Geschiedenis is stopgezet. Redenen hiervoor waren onder andere een te lage instroom en een slechte arbeidsmarkt.

  Masteropleidingen

  In 2017 is het aantal voltijdmasteropleidingen gedaald van 6 naar 5. Oorzaak hiervan was de landelijke conversie in het kunstendomein. Binnen Hogeschool Rotterdam | Piet Zwart Institute zijn de master Fine Art (Autonome Beeldende Kunst) en de master Media Design and Communication samengevoegd tot de nieuwe Master of Arts in Fine Art and Design. Binnen deze nieuwe ‘stamopleiding’ worden de oude opleidingen als afstudeerrichting aangeboden.

  Hogeschool Rotterdam kent een gevarieerd aanbod van zowel beroepskwalificerende als specialiserende masteropleidingen, die in voltijd, deeltijd of duaal worden aangeboden.

  Het aanbod bedient zowel studenten die doorstromen uit de bacheloropleidingen als studenten met werkervaring. Het College van Bestuur en de directies van de masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam hebben gezamenlijk de ambitie om binnen een aantal jaar te komen tot een kleinschalig, maar hoogwaardig assortiment van masteropleidingen dat kan concurreren met praktijkgerichte universitaire masteropleidingen.

  Afgesproken is dat zowel bestaande als eventuele nieuwe masteropleidingen voor topkwaliteit gaan (deze is door hen zelf te definiëren) en dat elke masteropleiding een duidelijke professionele identiteit (door)ontwikkelt met maximale relevantie voor de beroepspraktijk. In 2017 heeft het College van Bestuur de masteropleidingen getoetst aan de hand van de criteria voor legitimatie, kwaliteit en financiën. Ook zijn er gesprekken gevoerd, onder andere in het strategisch overleg masters en bij enkele masteropleidingen ook met de opleidingsteams. Het College van Bestuur heeft vastgesteld dat de meeste masteropleidingen voldoen aan de drie criteria, maar een aantal nog niet. Ten aanzien van de opleidingen die nog niet voldoen aan die criteria heeft het college het vertrouwen uitgesproken dat het management en de opleidingsteams de ontwikkelpunten adequaat zullen aanpakken. Tekortkomingen die zijn gesignaleerd, moeten komende jaren worden opgepakt en de voortgang zal periodiek met het College van Bestuur worden besproken, zodat indien nodig kan worden geïntervenieerd.

  In september 2017 is de WERKplaats Masteropleidingen uit ons WERKplan van start gegaan. Het bestaande netwerk van masteropleidingen is gecontinueerd binnen deze WERKplaats ten behoeve van doorontwikkeling naar topmasters. Daarnaast is binnen deze WERKplaats ruimte gecreëerd voor signalering, definiëring en ontwikkeling van nieuwe masters in samenwerking met relevante interne en externe partners, om het HR-assortiment voor de komende jaren structureel af te kunnen stemmen op ontwikkelingen binnen de regio.

  Het masternetwerk is aangesloten bij het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM). De onderwijsmanager van de masteropleidingen bij het Instituut voor Sociale Opleidingen neemt per 1 januari 2018 de rol van voorzitter van dit platform op zich. De ontwikkelingen bij de HR-masters en van het LPPM versterken elkaar. Het platform biedt ruimte voor kennisuitwisseling en advisering aan het bestuur van de Vereniging Hogescholen over te zetten stappen voor uitbouw van masteropleidingen. De hogescholen in dit platform werken samen aan de kwaliteit van het masteronderwijs en aan nauwe afstemming met het werkveld volgens de uitgangspunten voor professionele masters inclusief een actieplan (15 juni 2016).

  Associate degrees

  Per september 2017 heeft de RAc twee nieuwe opleidingen. De Ad Sociaal Financiële Dienstverlening, een deeltijdopleiding gericht op schuldhulpverlening, begon met een beperkt aantal studenten, terwijl de Ad Logistiek Management een vliegende start maakte met 130 studenten.

  De Ad Logistiek Management heeft in september 2017 een vliegende start gemaakt met 130 studenten.


  Het aantal Associate degrees van de Rotterdam Academy (RAc), een samenwerkingsverband tussen Zadkine, het Albeda college en Hogeschool Rotterdam, is in 2017 verder gegroeid. In september verwelkomde het instituut ruim 1350 nieuwe studenten, wederom een toename van meer dan 10%. Daarmee steeg het totale aantal studenten tot iets meer dan 2700.

  In oktober heeft Rotterdam Academy haar 5-jarig bestaan gevierd met een veelheid aan activiteiten, variërend van rondetafelgesprekken waaraan vertegenwoordigers van de ROC’s, de gemeente in de persoon van de wethouder, ondernemers, maar natuurlijk ook studenten en alumni deelnamen. Daarnaast werden er tientallen workshops gegeven.

  Rotterdam Academy heeft in 2017 het vijfjarig bestaan gevierd met inmiddels 2.700 studenten.


  Deze bijeenkomst vond plaats in de nieuwe locatie van Rotterdam Academy. Met ingang van het collegejaar 2017-2018 heeft het instituut haar intrek genomen in het Paviljoen en de tweede tot en met de zesde verdieping van de hoogbouw aan het Museumpark. In de periode daarvoor hadden management en medewerkers ruim tijd uitgetrokken om de inrichting van de locatie te bepalen. De wens was om die inrichting te laten aansluiten bij de pedagogisch-didactische ontwikkelingen binnen de RAc. Die ontwikkelingen houden in dat er naast individuele aandacht voor studenten er ook ruim gelegenheid moet zijn voor studenten om – al dan niet onder begeleiding van een docent – in groepjes te kunnen werken. Om de eigenheid van het instituut te benadrukken en studenten gelegenheid te bieden in een informele sfeer samen te zitten is er bovendien een RAc Café op de begane grond van het Paviljoen ingericht.

  Een aantal initiatieven dat in 2016 begonnen was, is ook in 2017 voortgezet. Zo is de vakantieschool in omvang toegenomen, steeg de interesse in de eigen keuzevakken onverminderd en is een tweede lichting statushouders begonnen met de opleiding Integraal Bouwmanagement.

  Een nieuw initiatief is de samenwerking met de Stichting Neeltje Buijs. Met deze stichting zijn afspraken gemaakt over een bijdrage in de schulden van een aantal studenten bij de RAc. Het komt nogal eens voor dat studenten hun studie dreigen te moeten beëindigen, wat des te erger is als studenten de eindstreep al in zicht hebben. Voor het collegejaar 2017-2018 is afgesproken een vijftal studenten financieel bij te staan en dat aantal uit te breiden als deze aanpak succesvol blijkt.

  Overige assortimentsontwikkelingen