Menu Zoeken English

Petra Kanters voorzitter Landelijk Platform Professionele Masters

09 januari 2018

Onderwijsmanager Petra Kanters is de nieuwe voorzitter van het Landelijk Platform Professionele Masters van de Vereniging van Hogescholen. Petra zal haar nieuwe rol combineren met haar huidige functie bij masteropleidingen bij het Instituut voor Sociale Opleidingen.

Al vanaf de zomer van 2017 was Petra bezig de met pensioen gaande Ans Gielen (HAN) op te volgen. Zij is samen met Ans al vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij het ontstaan van het Landelijk Platform Professionele Masters. Petra heeft begin december al de voorzittershamer officieel overgenomen.

Van collegiaal netwerk naar officieel Landelijk Platform

Het begon ongeveer vijf jaar geleden met een collegiaal netwerk van een aantal hogescholen die masters in hun pakket hebben. Daarna zijn de ontwikkelingen razendsnel gegaan. “We merkten meteen dat veel problemen waartegen we als beroepsgerichte masters aanliepen, herkenbaar waren”, zegt Petra. Het profiel en de toegevoegde waarde van professionele masters waren te weinig bekend, en dit niet alleen bij studenten en werkgevers maar vaak ook binnen de eigen hogescholen. Een visie op de positie en toekomst van masteronderwijs ontbrak. Ook in de wettelijke kaders was de positie van masters in het hbo nog niet gelijk gesteld aan die in het wo. “Door onze krachten te bundelen wilden we daar verandering in aanbrengen.”

Na een startconferentie in oktober 2015 is het collegiale netwerk uitgebreid naar een landelijk dekkend collegiaal samenwerkingsverband waarin alle 26 hogescholen vertegenwoordigd zijn. Het netwerk is nu een Landelijk Platform Masters, die als adviesorgaan is verbonden aan de bestuurscommissie onderwijs van de Vereniging Hogescholen

In 2016 was de Vereniging van Hogescholen toe aan een nieuwe meerjarenvisie, waarin ook een gezamenlijke visie op de uitbouw van masteronderwijs is opgenomen.

Petra: “Dankzij de lobby vanuit het platform en de Vereniging Hogescholen is het ons gelukt om de ambities rondom beroepsgerichte masters in de strategische visie van het ministerie van onderwijs te krijgen. En op 15 juni 2016 konden we vieren dat de minister zich tijdens het jaarcongres uitsprak dat er meer professionele masters moeten komen en dat de bekostiging voor masteropleidingen in het hbo sindsdien versoepeld is.” 

Ambities

In 2016 maakte het platform een profiel van professionele masters. In een actieplan werden de gezamenlijke ambities geformuleerd. Om te kunnen voorzien in de maatschappelijke vraag naar masteropleidingen zowel in aantal opleidingen als aantal studenten hebben de hogescholen gezamenlijk actiepunten geformuleerd. Met het aanbieden van professionele masters willen hogescholen voorzien in de behoeften van de samenleving en de economie. Petra: “Dus is een rijkgeschakeerd aanbod van masteropleidingen nodig voor elke loopbaanfase van professionals die zich willen ontwikkelen.”

Daarnaast worden de onderzoekskwaliteit en de onderzoekscultuur van een hogeschool door de aanwezigheid van masteropleidingen versterkt, meent Petra. “Praktijkgericht onderzoek is volgens haar een belangrijke motor voor de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.”

Het Platform zal de komende jaren eraan werken om de kwaliteit van bestaande masteropleidingen te verbeteren en die beter te profileren. De ambitie is, zo vertelt zij, de verdubbeling van het aantal masterstudenten bij hogescholen. “Dat betekent niet alleen het ontwikkelen van nieuwe masters die passen bij het profiel van hogescholen maar ook het bevorderen van de instroom masterstudenten door onderling kennis uit te wisselen en actief samen te werken.”

Samenwerking

Petra ziet nu al sterke voorbeelden hoe goed hogescholen soms samenwerken. Zo trekken Hogeschool Zeeland, Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam gezamenlijk op. Samen ontwikkelen ze de masteropleiding Delta River Management waarvoor in januari reeds de visitatie plaatsvindt. Docenten en kenniscentra worden daarin gedeeld, deelnemers gaan op alle drie de hogescholen een half jaar studeren.

In haar voorzittersrol is ze een rechtstreekse schakel tussen de landelijke ontwikkelingen en het hogeschoolnetwerk waarin ze ook betrokken blijft. Met een eigen WERKplaats hebben de masteropleidingen een serieuze plek binnen de hogeschool gekregen. Petra: ‘’Ik durf te zeggen dat we met Hogeschool Rotterdam nu een prominente rol hebben in de actieve doorontwikkeling en profilering van masteronderwijs en dat terwijl er nog maar drie jaar geleden totaal geen aandacht voor masters was.”

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen