Menu English

Private activiteiten

Naast de publieke taak verricht de hogeschool private activiteiten (met een semi-publiek karakter). Met de invoering van het FOCUS-programma in 2013 is bepaald dat de hogeschool het voltijds bachelor onderwijs de hoogste prioriteit geeft.

Het hiermee samenhangende reorganisatieproces heeft geresulteerd in afbouw van een substantieel deel van de private activiteiten. Uitzondering hierop vormen de bekostigde en onbekostigde masteropleidingen en de daaraan direct gerelateerde contractactiviteiten. Ultimo 2017 bestaan de private activiteiten bij HR primair uit het aanbieden van onbekostigde masteropleidingen. Deze activiteiten hebben derhalve een semi-publiek karakater. Ze worden verricht in het verlengde van de publieke taak van de hogeschool (het geven van onderwijs) en worden beschouwd als onderdeel van die taakstelling. Commerciële activiteiten zijn derhalve niet aan de orde. De private activiteiten voldoen aan de gestelde eisen.

Het College van Bestuur van de hogeschool heeft de private activiteiten altijd conform de Notitie Helderheid uitgevoerd en is transparant in zijn verantwoording in het jaarverslag over publieke en private activiteiten (met een semi-publiek karakter) en bijbehorende financiële resultaten en geldstromen. De huidige onbekostigde masteropleidingen van de hogeschool voldoen aan de gestelde vereisten. Deze opleidingen:

  1. zijn in lijn met de werkzaamheden waarvoor HR een rijksbijdrage van de overheid ontvangt: het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs;
  2. sluiten aan op vastgestelde onderwijscurricula;
  3. voorzien in een behoefte van de (Rotterdamse) beroepspraktijk, dragen bij aan de profilering van de hogeschool en realiseren legitimatie door een structurele bijdrage aan het praktijkgericht onderzoeksveld;
  4. worden minimaal tegen marktconforme prijzen aangeboden. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van met publiek geld gefinancierde middelen worden deze tegen een integraal kostprijstarief doorberekend aan de opleiding.

De huidige trend is dat onbekostigde masteropleidingen worden omgezet naar bekostigde masters. In 2017 heeft een herijking van het beleid plaatsgevonden met betrekking tot de masteropleidingen van de hogeschool. Daarvoor is per opleiding onderzoek gedaan naar de legitimatie in de praktijk, de kwaliteit en de bedrijfseconomische gezondheid. Vanuit het uitgangspunt dat private activiteiten zichzelf in principe moeten kunnen financieren, dienen de (onbekostigde) masteropleidingen positieve resultaten te genereren, ook op de lange termijn. Investeringen in deze private activiteiten (met een semi-publiek karakter) zijn niet gericht op financiële winst. Bij de herijking is tevens gekeken of onbekostigde masteropleidingen een bekostigde status kunnen krijgen. Ultimo 2017 heeft het College van Bestuur op basis van een positieve uitkomst van deze herijking, besloten dat de huidige masteropleidingen onderdeel blijven van het assortiment. Om te waarborgen dat de masteropleidingen zich op de lange duur zelf financieren, monitort het College van Bestuur in het kader van de reguliere planning & control-cyclus de met deze activiteiten behaalde financiële resultaten.

De hogeschool onderscheidt binnen haar Eigen Vermogen naast de Algemene Reserve een Bestemmingsreserve Publiek en een vrijwillige Bestemmingsreserve Privaat. Op laatstgenoemde bestemmingsreserve worden de gecumuleerde resultaten zichtbaar die gerealiseerd zijn met private activiteiten. Voor de vorming van een bestemmingsreserve voor private activiteiten (met een semi-publiek karakter) zoals de hogeschool die uitvoert, bestaat echter geen verplichting vanuit statuten en wet- en regelgeving ten aanzien van financiële verslaggeving. Gegeven de huidige trend om de onbekostigde masteropleidingen om te zetten naar bekostigde masters vervalt de grond van deze (eerder vrijwillig ingevoerde) private reserve. Overwogen wordt derhalve om deze private reserve te zijner tijd over te boeken naar de Algemene publieke Reserve. Zie ook de toelichting op de private activiteiten en het mutatie-overzicht Eigen Vermogen in de Jaarrekening 2017.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen