Menu Zoeken English

Financieel beleid

Hogeschool Rotterdam heeft 2017 afgesloten met een exploitatieresultaat van 3,8 miljoen euro. Daarmee is de doelstelling gerealiseerd om binnen de begroting uit te komen. Het publieke resultaat is uitgekomen op 3,43 miljoen euro, terwijl het resultaat privaat 0,33 miljoen euro bedraagt. Het aantal bekostigde studenten is in 2017 met 1.077 gestegen ten opzichte van 2016 naar 27.577 studenten.

Kengetallen per 31 december 2017

Binnen de hogeschool is een Financieel Sturingskader in ontwikkeling dat de door de Inspectie van het Onderwijs opgelegde financiële ratio’s omvat, evenals door de hogeschool zelf gekozen kengetallen waarmee onder andere de verdeling van het personeelsbestand over onderwijzend en niet-onderwijzend personeel wordt gemonitord.

Beschouwing financiële positie

Een overzicht van de baten & lasten, balans & cash flow en de ontwikkeling van de solvabiliteit van Hogeschool Rotterdam.

Majeure zaken

De majeure zaken betroffen in 2017 de oplevering van de nieuwbouw aan de Kralingse Zoom en de versnelde afschrijving van bouwdeel C van het gebouw aan de Kralingse Zoom.

Treasurybeleid en regeling beleggen, belenen en derivaten

Het treasurybeleid van de hogeschool is gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur en het beperken van financiële risico’s. De hogeschool kwalificeert als niet-professionele belegger. Het actuele treasurystatuut is op 15 december 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Overzicht verantwoording bestuurskosten en declaraties

Onderstaand zijn de bestuurskosten en declaraties weergegeven van de leden van het College van Bestuur van de hogeschool conform hetgeen is bepaald in artikel 518 van RJ 660.

Maatschappelijke aspecten

Op verschillende terreinen vervult Hogeschool Rotterdam vanuit haar onderwijstaak een belangrijke maatschappelijke functie. Enkele worden hieronder belicht.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen