Menu English

Beschouwing financiële positie

Een overzicht van de baten & lasten, balans & cash flow en de ontwikkeling van de solvabiliteit van Hogeschool Rotterdam.

Baten en lasten

Het financiële resultaat voor 2017 is 3,8 miljoen euro. Dit resultaat ligt 9,8 miljoen euro boven het begrote resultaat 2017 van 6,1 miljoen negatief. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

Vergelijking met begroting 2017

 • De totale baten (304,4 miljoen euro) zijn 10,3 miljoen euro hoger dan begroot onder andere vanwege:
  • Loon- en prijscompensatie door het Ministerie van OCW (+2,7 miljoen euro).
  • Volumecompensatie door het Ministerie van OCW (+3,6 miljoen euro).
  • Hogere opbrengst college- en examengelden (+1,7 miljoen euro) door een groter aantal studenten, een hoger tarief en een lagere restitutie.
  • Hogere opbrengst werk in opdracht van derden (+1,7 miljoen euro), m.n. bij de onderwijsinstituten
 • De totale personeelslasten (227,9 miljoen euro) zijn 0,6 miljoen euro lager dan begroot.
 • De afschrijvingskosten (18,9 miljoen euro) zijn 1,5 miljoen euro hoger dan begroot door versnelde afschrijving van locatie C aan de Kralingse Zoom (2,1 miljoen euro).

Vergelijking met realisatie 2016

 • De totale baten nemen in 2017 met 16,0 miljoen euro toe ten opzichte van 2016; deze toename is voornamelijk toe te wijzen aan een hogere rijksbijdrage en een toegenomen opbrengst uit college- en examengelden.
 • De totale personeelslasten zijn met 2,4 miljoen euro toegenomen in 2017 door de groei van het personeelsbestand, cao-wijzigingen en de verhoging van de pensioenpremie.
 • De toename van de afschrijvingslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afschrijving van locatie C van de Kralingse Zoom.

Balans en cash flow

Het balanstotaal is met 23,0 miljoen euro toegenomen tot 189,5 miljoen euro. De daling ten opzichte van het balanstotaal 2016 zoals gerapporteerd in het Financieel Verslag 2016 is het gevolg van de saldering van vorderingen op studenten met vooruit gefactureerde collegegelden, zie de toelichting op de balans in de jaarrekening. De cijfers 2016 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast: balanstotaal 2016 bedroeg 195,3 miljoen euro en is als gevolg van de saldering gewijzigd in 166,4 miljoen euro. Onderstaande verklaring is gebaseerd op de mutatie van 166,4 miljoen euro ultimo 2016 naar 189,5 miljoen euro ultimo 2017.

Activa:

Vergelijking met begroting 2017

 • De totale baten (304,4 miljoen euro) zijn 10,3 miljoen euro hoger dan begroot onder andere vanwege:
  • Loon- en prijscompensatie door het Ministerie van OCW (+2,7 miljoen euro).
  • Volumecompensatie door het Ministerie van OCW (+3,6 miljoen euro).
  • Hogere opbrengst college- en examengelden (+1,7 miljoen euro) door een groter aantal studenten, een hoger tarief en een lagere restitutie.
  • Hogere opbrengst werk in opdracht van derden (+1,7 miljoen euro), m.n. bij de onderwijsinstituten
 • De totale personeelslasten (227,9 miljoen euro) zijn 0,6 miljoen euro lager dan begroot.
 • De afschrijvingskosten (18,9 miljoen euro) zijn 1,5 miljoen euro hoger dan begroot door versnelde afschrijving van locatie C aan de Kralingse Zoom (2,1 miljoen euro).

Vergelijking met realisatie 2016

 • De totale baten nemen in 2017 met 16,0 miljoen euro toe ten opzichte van 2016; deze toename is voornamelijk toe te wijzen aan een hogere rijksbijdrage en een toegenomen opbrengst uit college- en examengelden.
 • De totale personeelslasten zijn met 2,4 miljoen euro toegenomen in 2017 door de groei van het personeelsbestand, cao-wijzigingen en de verhoging van de pensioenpremie.
 • De toename van de afschrijvingslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de versnelde afschrijving van locatie C van de Kralingse Zoom.

Ontwikkeling solvabiliteit

Het eigen vermogen van de hogeschool is toegenomen als gevolg van het positieve resultaat 2017. De solvabiliteit (op basis van eigen vermogen vermeerderd met de voorzieningen gedeeld door het balanstotaal) komt hierdoor uit op 39,3%. Deze uitkomst ligt lager dan de herberekende solvabiliteit in 2016 (42,5%), maar voldoet zowel aan de norm die is opgelegd door de Inspectie van het Onderwijs (≥30%) als de interne streefwaarde van de hogeschool (≥32%).

De current ratio, een belangrijke graadmeter voor de liquiditeit, is in 2017 0,66 en voldoet daarmee ruimschoots aan de externe eis dat de score hoger moet zijn dan 0,5 en aan de interne streefwaarde (≥0,6). De herberekende uitkomst 2016 bedraagt 0,56. De toename in 2017 is met name het gevolg van de toename van de liquide middelen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen