Menu Zoeken English

Optimalisering leerprocessen

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Talentontwikkeling

De onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen helpt leerkrachten en opleiders om het leren van leerlingen en studenten op school te stimuleren.

Toon:

Projecten

binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen
Adolescentiepsychologie binnen de school

Adolescentiepsychologie binnen de school

De deelnemende opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken.

A.L.I.B.I

A.L.I.B.I

A.L.I.B.I. (Afdeling Legale en Illegale Buitenaardse Integratie): een serious game voor kinderen die vanwege vroege negatieve, ingrijpende sociale ervaringen preventief ondersteuning nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school.

Beter lezen met oefensoftware

Beter lezen met oefensoftware

Hoe kan software die automatisch feedback geeft het beste worden ontwikkeld en geimplementeerd?

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Samenwerkingsverband met Zadkine, Albeda en DaVinci om studenten van de lerarenopleidingen samen op te leiden tot docenten voor het mbo.

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Bevorderen van sociaal-emotionele gezondheid van kinderen door school-based interventies

Praktijkgericht experimenteel onderzoek naar de inzet van Beeldcoaching om de effectiviteit van gestapelde preventielandschappen in Rotterdam en Amsterdam te optimaliseren.

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Primair Onderwijs

Beter Opleiden in Samenhang en Synergie Primair Onderwijs

In de regeling ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ wordt het bestaande samenwerkingsverband in het primair onderwijs versterkt, uitgebreid en verdiept.

Buitenschools leren

Buitenschools leren

Wat betekent de opkomst van buitenschoolse onderwijsactiviteiten, zoals huiswerkbegeleiding en weekendscholen voor het onderwijs?

Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

Condities voor effectief onderwijs in leesstrategieën

In deze meta-analyse wordt de vraag beantwoord: wat zijn de condities waaronder leesstrategieën effectief zijn in het bevorderen van begrijpend lezen?

Gereedschapskist

Gereedschapskist

Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid vult een gereedschapskist met beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken.

De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

De stress die armoede met zich mee brengt belemmert de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van ouders aan hun kinderen. Wat hebben scholen nodig om deze gezinnen te signaleren ondersteunen?

Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo

Doorstroomroutes vmbo-mbo-hbo

Onderbouwen, ontwikkelen en evalueren van alternatieve leerroutes voor talentvolle vmbo/havo-leerlingen met een praktijkgerichte oriëntatie.

Duo-stage

Duo-stage

In dit onderzoek wordt de duo-stage nader bekeken en geanalyseerd. Op welke manier kunnen duo-stages het best worden ingevoerd?

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Bij het leren lezen kan leerlingsoftware veel voordelen bieden. Ondanks de potentie van zulke software is het gebruik ervan in de onderwijspraktijk soms lastig, vanwege organisatorische of technische problemen op de school.

Happy Friends, Positive Minds!

Happy Friends, Positive Minds!

Longitudinaal praktijkgericht onderzoek naar de individuele en collectieve opbrengsten van gepersonaliseerde reflectieve coaching om de interpersoonlijke vaardigheden van meisjes met depressieve klachten te verbeteren.

Nudging in het onderwijs

Nudging in het onderwijs

Hoe kunnen we studenten middels de nudging theorie ondersteunen tijdens hun opleiding?

Onderwijsloopbanen van minderjarige nieuwkomers

Onderwijsloopbanen van minderjarige nieuwkomers

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Opleidingsschool Mbo Rotterdam en Drechtsteden

Samenwerkingsverband met Zadkine, Albeda en DaVinci om studenten van de lerarenopleidingen samen op te leiden tot docenten voor het mbo.

Pedagogical Empowerment

Pedagogical Empowerment

Wat zijn volgens docenten 'pedagogische momenten' (kritische situaties) in de klas en hoe gaan zij hiermee om? In dit project gaan onderzoekers het gesprek aan met docenten.

Pedagogisch Pact

Pedagogisch Pact

Het Pedagogisch Pact is een samenwerkingsverband van Hogeschool Rotterdam en het NIVOZ. Het pact wordt gevormd door docenten en docententeams die zich bezighouden met de pedagogiek in het onderwijs.

Studerend lezen in hbo en vmbo

Studerend lezen in hbo en vmbo

In samenwerking met lerarenopleiders en leerkrachten wordt gewerkt aan de optimalisering van de leeromgeving en de aanpassing van de ICT-ondersteuning aan de praktijk van het zaakvakonderwijs.

Succesvolle aanpakken van MBO-studenten in een kwetsbare positie.

Succesvolle aanpakken van MBO-studenten in een kwetsbare positie.

Toekomstbehendig opleiden

Toekomstbehendig opleiden

In dit onderzoek wordt de duo-stage nader bekeken en geanalyseerd. Op welke manier kunnen duo-stages het best worden ingevoerd?

Visie-ontwikkeling en herijking bekwaamheidseisen

Visie-ontwikkeling en herijking bekwaamheidseisen

Hoe leidt de hogeschool leraren van de toekomst op, in de Rotterdamse context en in de wijde omgeving? Lectoraat Samen Opleiden denkt mee over de aangescherpte visie voor de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

Voor- en Vroegschoolse Educatie thuis

Is er een effect van deelname aan VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en op het interactiegedrag van ouders en kan intensivering van het programma met behulp van ICT hierbij een rol spelen?

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

WERKplaats Onderwijsleertechnologie

De deelnemende opleidingsscholen committeren zich aan een reeks opleidingsonderdelen die op de school worden verzorgd in de vorm van leerwerktaken.

Promotieonderzoeken

binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen
 Effecten van gezinsprogramma’s

Effecten van gezinsprogramma’s

Engels in het voortgezet onderwijs

Engels in het voortgezet onderwijs

Het doel van dit project is het optimaliseren van de aansluiting po-vo voor onderwijs Engels en vergroten van de onderwijsopbrengst Engels in het vo.

Gecijferdheid van Pabo-studenten

Gecijferdheid van Pabo-studenten

Bezorgdheid over de rekenvaardigheid van kinderen en aankomende leerkrachten heeft geleid tot een publieke discussie over het rekenonderwijs. Internationaal staan daarin de aanhangers van de 'traditionele' en de 'realistische' rekendidactiek tegenover elkaar.

Grensverleggend leren

Grensverleggend leren

Hoe lerenden willen en kunnen worden uitgedaagd om zichzelf te overtreffen.

Laaggeletterdheid: Thuis in taal

Laaggeletterdheid: Thuis in taal

Welke specifieke aanpak kunnen basisscholen gebruiken om laaggeletterde ouders van kinderen met taalachterstanden te stimuleren thuis een taalrijke omgeving te bieden?

Leesbevordering op de basisschool

Leesbevordering op de basisschool

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in praktijk van de leesbevordering in groep 7 en 8 en in de effectiviteit van onderscheiden vormen van leesbevordering voor verschillende typen leerlingen.

Ontwikkeling leesstrategieën

Ontwikkeling leesstrategieën

Dit promotieonderzoek moet de kennisbasis en het handelingsrepertoire ten aanzien van de omgang met leesteksten versterken, van docenten die lesgeven aan leerlingen in het vmbo en aan zwakke lezers in het algemeen.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Loopbaanorientatie en –begeleiding draagt onder andere bij aan het voorkomen van schooluitval. Ouders blijken een belangrijke rol te spelen in deze begeleiding.

Ouders en huiswerk

Ouders en huiswerk

Het onderzoek analyseert hoe leraren (laagopgeleide) ouders kunnen ondersteunen om op een natuurlijke manier betrokken te zijn bij het leren van hun kind.

Schrijvend leren en genredidactiek

Schrijvend leren en genredidactiek

Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van evidence based informatie over de effectiviteit van genredidactiek bij schrijvend leren.

Start in de stad

Start in de stad

De uitval van startende leraren is groot. Ongeveer 45% van de starters verlaat het onderwijs binnen 5 jaar. In grootstedelijke achterstandsgebieden loopt de uitval op tot 50%.

Taalgebruik in de klas

Taalgebruik in de klas

Vanuit een pragmatisch-linguïstische oriëntatie wordt gezocht naar indicatoren die veranderingen in taalgebruik in de klas gedurende de lerarenopleiding aanduiden.

Tweetalig onderwijs op het vmbo

Tweetalig onderwijs op het vmbo

Sinds 1989 bestaat het fenomeen tweetalig onderwijs (TTO) in het Nederlands voortgezet onderwijs. Door een ‘trickle-down’ effect is TTO op alle vmbo-niveau’s (afgekort T-vmbo) aangekomen, waar het nu de groeisector voor TTO is in het voortgezet onderwijs.

Consultatie- en adviesprojecten

binnen de onderzoekslijn Optimalisering Leerprocessen

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen