Menu English

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

Bij de personele voorzieningen bedraagt de toegepaste disconteringsvoet 1,5% (gelijk aan voorgaand jaar). De overige voorzieningen zijn niet contant gemaakt.

Wachtgelden

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de verwachte uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke uitkeringen. De duur van een WW-uitkering bedraagt maximaal 38 maanden en loopt terug naar maximaal 24 maanden. Door een hoger aantal vaststellingsovereenkomsten in 2018 vergeleken met voorgaande jaren, door een lagere uitstroom van uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld naar een andere baan) en door een schattingswijziging in het voorzieningspercentage voor nieuwe instroom 2018 daalt de voorziening met 1,2 miljoen euro.

WIA-eigenrisicodragerschap WGA

Deze voorziening is gevormd ter dekking van uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen ten aanzien van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), waarvoor de hogeschool sinds 2005 eigenrisicodrager is. Voor iedere oud-medewerker die onder het eigenrisicodrager­schap valt, moet de hogeschool de WIA-uitkering betalen tot maximaal 120 maanden c.q. tot de eventueel eerdere pensioendatum. De voorziening is gestegen met 0,4 miljoen euro als gevolg van een uitstroom van een drietal dossiers naar een volledige arbeidsongeschiktheid (IVA), waarvoor de hogeschool geen eigen risicodrager is. Daarnaast is er in 2018 een hogere dotatie aan de voorzie­ning ten opzichte van voorgaand jaar en is er sprake van een hogere instroom van nieuwe dossiers.

Voorziening M2-werktijdvermindering

In het kader van de cao hbo 2015-2016, 2016-2017 en 2018-2020 is een voorziening gevormd voor personeel, inclusief opbouw toekomstige rechten, dat deelneemt aan de ‘regeling werktijdver­korting senioren’ volgend uit de duurzame inzetbaarheidsparagraaf in de cao. Deze voorziening bestaat ultimo 2018 uit een bedrag van 2,5 miljoen euro waarop de huidige deelnemers aanspraak maken en een bedrag van 1,4 miljoen euro gereserveerd voor de opbouw van toekomstige rechten.

Gratificaties ambtsjubilea

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van gratificaties vanwege ambtsjubilea. De cao bepaalt dat een medewerker een gratificatie ontvangt bij het bereiken van een 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig ambtsjubileum.

Profileringsfonds

Deze voorziening is gevormd ter financiële ondersteuning van studenten die niet voldoen aan de normen voor tempo- of prestatiebeurs, dan wel studenten die buiten hun schuld vertraagd afstuderen (een en ander conform hetgeen bepaald is in de WHW, artikel 7.51) binnen Hogeschool Rotterdam.

Asbestverwijdering

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het verwijderen van asbest bij op termijn uit te voeren renovatie- en verbouwingswerkzaamheden van gebouwen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen