Menu English

Eigen vermogen

Hierna volgt een korte beschrijving van de bestemmingsreserves:

Middelen voor kennisinnovatie, promotievouchers en Centres of Expertise

In het verleden heeft de hogeschool in de rijksbijdrage middelen voor kennisinnovatie, promotie­vouchers en Centres of Expertise ontvangen. Deze zijn opgegaan in de lumpsum rijksbijdrage. De niet bestede middelen vormen de bestemmingsreserve. Hogeschool Rotterdam heeft het beleid om deze niet-bestede middelen alsnog aan deze activiteiten te besteden en reserveert hiervoor middelen in haar begroting conform eerdere jaren.

Op de Bestemmingsreserve Privaat worden de gecumuleerde resultaten zichtbaar die gereali­seerd zijn met private activiteiten (in het verlengde van de kernactiviteit onderwijs). Ultimo 2018 bestaan de private activiteiten bij Hogeschool Rotterdam primair uit het aanbieden van onbekos­tigde masteropleidingen, en hebben deze activiteiten derhalve een niet-commercieel, semi-publiek karakter. Gegeven de huidige trend om de onbekostigde masteropleidingen om te zetten naar bekostigde masters vervalt de grond van deze (eerder vrijwillig ingevoerde) private reserve.

Het Bestemmingsfonds Publiek is niet gevormd vanuit de rijksbijdragen en staat in principe vrij ter beschikking van de hogeschool.

Resultaatbestemming

Het positieve resultaat 2018 van 20,2 miljoen euro is voor 19,5 miljoen euro ten gunste van de algemene reserve en voor 0,7 miljoen euro ten gunste van de bestemmingsreserves gebracht.