Menu English

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van minder dan één jaar, met uitzonde­ring van een bedrag van 3,1 miljoen euro vooruitontvangen huurbonus voor het pand Rochussen­straat. Tot en met 2026 valt hiervan jaarlijks 0,4 miljoen euro vrij als minderlast op de huurlasten. Het saldo van de crediteuren stijgt als gevolg enkele grote facturen die nu wat later ontvangen zijn of nog ontvangen moeten worden. Onder de overlopende passiva waren vorig jaar enkele reserveringen opgenomen voor nog te ontvangen facturen inzake de bouw van de locatie Kralingse Zoom. Deze zijn ondertussen ontvangen en betaald. De te betalen loonheffing stijgt als gevolg van cao-stijgingen en de stijging van de personeelsaantallen. Het saldo vakantiegeld en -dagen en DI-uren (M1) stijgt door een toename van de personele groei en door meer sparen. De DI-uren betreffen een reservering die is ontstaan door de introductie van de duurzame inzetbaarheid (DI) in de cao hbo 2015-2016. Het betreft een reservering voor niet opgenomen duurzame inzetbaar­heidsuren en opgebouwde aanspraken.