Menu Zoeken English

Financieel beleid

Hogeschool Rotterdam heeft 2018 afgesloten met een exploitatieresultaat van 20,2 miljoen euro. Daarmee is ruimschoots de doelstelling gerealiseerd om binnen de begroting uit te komen. Het publieke resultaat is uitgekomen op 20,1 miljoen euro, terwijl het resultaat privaat 93 duizend euro bedraagt. Het aantal bekostigde studenten is in 2018 met 324 toegenomen ten opzichte van 2017 tot 27.901 studenten.

Kengetallen per 31 december 2018

Het Financieel Sturingskader van de hogeschool omvat de door de Inspectie van het Onderwijs opgelegde financiële ratio’s. De uitkomsten in 2018 op de externe ratio’s is als volgt:

Beschouwing financiële positie

Het financiële resultaat voor 2018 is 20,2 miljoen euro. Dit resultaat ligt 17,2 miljoen euro boven het begrote resultaat 2018 van 3,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

Majeure zaken

In 2018 hebben zich geen zaken voorgedaan die als majeur zijn aan te merken, gelet op de vereiste materialiteit voor majeure zaken van 15% van de totale baten. Voor 2018 komt dat neer op een materialiteitsgrens van 50 miljoen euro.

Treasurybeleid en regeling beleggen, belenen en derivaten

Het treasurybeleid van de hogeschool is gericht op het optimaliseren van de financieringsstructuur en het beperken van financiële risico’s. De hogeschool kwalificeert als niet-professionele belegger. Het actuele treasurystatuut is op 15 oktober 2018 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Verantwoording bestuurskosten en declaraties

Onderstaand zijn de bestuurskosten en declaraties weergegeven van de leden van het College van Bestuur van de hogeschool conform hetgeen is bepaald in artikel 518 RJ 660.

Maatschappelijke aspecten

Op verschillende terreinen vervult Hogeschool Rotterdam vanuit haar onderwijstaak een belangrijke maatschappelijke functie. De maatschappelijke aspecten komen uit de doelstellingen van de hogeschool naar voren.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.