Menu English

Beschouwing financiële positie

Baten en lasten

Het financiële resultaat voor 2018 is 20,2 miljoen euro. Dit resultaat ligt 17,2 miljoen euro boven het begrote resultaat 2018 van 3,0 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

Vergelijking met begroting 2018:

 • De totale baten (330,1 miljoen euro) zijn 12,2 miljoen euro hoger dan begroot onder andere vanwege:
  • Hogere rijksbijdrage (exclusief compensatie halvering collegegeld) (+7,1 miljoen euro).
  • Halvering collegegeld (-2,7 miljoen euro) en compensatie daarvan (+3,6 miljoen euro).
  • Hogere opbrengst werk in opdracht van derden (+1,4 miljoen euro), met name bij de onderwijsinstituten.
 • De totale personeelslasten (239,3 miljoen euro) zijn 4,3 miljoen euro lager dan begroot.

Vergelijking met realisatie 2017:

 • De totale baten nemen in 2018 met 25,6 miljoen euro toe ten opzichte van 2017; deze toename is voornamelijk toe te wijzen aan een hogere rijksbijdrage en een toegenomen opbrengst uit college- en examengelden door een hoger aantal bekostigde studenten en een hoger prijspeil.
 • De totale personeelslasten zijn met 11,3 miljoen euro toegenomen in 2018 door de groei van het personeelsbestand, cao-wijzigingen en de verhoging van de pensioenpremie.

Balans en cash flow

Het balanstotaal is met 18,3 miljoen euro toegenomen tot 207,8 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten is dit jaar toegenomen met 11,2 miljoen euro, onder andere als gevolg van het relatief hoge resultaat in 2018. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is afgenomen met 14,5 miljoen euro. De verklaring voor dit verschil is dat in 2017 investeringen hebben plaatsgevonden bij de Kralingse Zoom met een hoge uitgaande kasstroom tot gevolg. De kasstroom uit financieringsactiviteiten is afgenomen met 18,8 miljoen euro. De verklaring voor dit verschil is dat in 2017 sprake was van nieuwe financiering waarvan een deel in 2018 is afgelost.

Activa:

 • De materiële vaste activa zijn stabiel en nemen ten opzicht van 2017 met 0,5 miljoen euro toe tot 138,3.
 • De vorderingen zijn licht afgenomen tot 6,0 miljoen euro.
 • De liquide middelen zijn in 2018 ten opzichte van 2017 met 18,5 miljoen euro toegenomen tot 63,6 miljoen euro. Dit is het gevolg van een positieve operationele cash flow (39,3 miljoen euro), minder kasstroom uit investeringen (-17,1 miljoen euro) en minder kasstroom uit financiering (-3,8 miljoen euro).

Passiva:

 • Het eigen vermogen neemt toe met het gerealiseerde resultaat 2018 van 20,2 miljoen euro tot 82,6 miljoen euro.
 • De bestemmingsreserve voor private activiteiten is ultimo 2018 separaat opgenomen voor een bedrag van 1,1 miljoen euro.
 • De voorzieningen nemen ten opzichte van 2017 toe met 1,4 miljoen euro.

Ontwikkeling solvabiliteit:

Het eigen vermogen van de hogeschool is toegenomen als gevolg van het positieve resultaat 2018. De solvabiliteit (op basis van eigen vermogen vermeerderd met de voorzieningen gedeeld door het balanstotaal) komt hierdoor uit op 46,2%. Deze uitkomst ligt hoger dan de solvabiliteit in 2017 (39,3%) en voldoet zowel aan de norm die is opgelegd door de Inspectie van het Onderwijs (≥30%) als de interne streefwaarde van de hogeschool (≥32%).

De current ratio, een belangrijke graadmeter voor de liquiditeit, is in 2018 0,89 en voldoet daarmee ruimschoots aan de externe eis dat de score hoger moet zijn dan 0,5 en aan de interne streef­waarde (≥0,6). De uitkomst van 2017 bedraagt 0,66. De toename in 2018 is met name het gevolg van de toename van de liquide middelen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen