Menu
  English

  Continuïteitsparagraaf

  De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

  Toon:

  In 2015 heeft Hogeschool Rotterdam besloten om risico’s te gaan inventariseren. Op twee niveaus zijn sindsdien risico’s geïnventariseerd: hogeschoolbreed en op het niveau van de afzonderlijke instituten en diensten. De dienst Ondersteuning Kenniscentra en EMI (OKC) vertegenwoordigt hierin het onderzoek van de hogeschool.

  Alle lagen van de organisatie zijn nauw betrokken bij de risico-inventarisaties. Bij de instituten ging het daarbij om studenten, docenten, ondersteuners, management en directie. De hogeschool­risico’s zijn geïnventariseerd bij de directeuren en de risicocontactpersonen van alle organisatieonderdelen.

  Op basis van een speciale veelgebruikte professionele tool en sessies met betreffende deelnemers is een ranking opgesteld van de geïnventariseerde risico’s en hun impact. In een afsluitende sessie met een vijftal directeuren, het verantwoordelijke lid van het College van Bestuur en de risk manager is uiteindelijk het definitieve risicoregister 2018 bepaald.

  Ieder risico kent een eigenaar en een actiehouder. Deze zijn verantwoordelijk voor het bepalen en implementeren van een of meerdere beheersmaatregelen. De tien risico’s met de hoogste risicoscore zijn beoordeeld op hun impact op het behalen van de doelen van de hogeschool: het bieden van kwalitatief hoogwaardig, contextrijk en inclusief onderwijs.

  Hogeschoolbrede risico’s

  • Het hogeschoolbrede risicoregister 2018 vermeldt de volgende risico’s:
  • Human resource management (HRM);
  • Studiesucces;
  • Verlies van aansluiting op de veranderende maatschappelijke omgeving;
  • ICT-applicaties en
  • ICT-infrastructuur.

  Deze risico’s hebben we gecategoriseerd als strategische risico’s, met uitzondering van ICT-infrastructuur dat we als tactisch hebben beoordeeld.

  HRM

  Om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen bieden zijn docenten nodig die dit kunnen verzorgen, die betrokken zijn en voldoende tijd hebben om dit onderwijs in de praktijk te verzorgen. Uit de opgehaalde risico’s komt naar voren dat werkdruk een probleem is. Dit uit zich ook in het grote verloop onder nieuwe docenten en het verloop onder onderwijsmanagers. Dit in combinatie met de beoogde groei in fte aan docenten in het kader van de kwaliteitsafspraken maakt duidelijk dat hier sprake is van een uitdaging. Het gaat om behouden én werven. Het risico is dat wij onvoldoende gekwalificeerd personeel aan ons kunnen binden waardoor de doelstelling om kwalitatief contextrijk onderwijs te bieden in het gedrang komt.

  Studiesucces

  Het studiesucces is de afgelopen jaren gedaald, maar lijkt nu te stabiliseren. De uitdaging is nu om de trend echt om te buigen. Het is een complexe materie waar veel samenkomt. De relevante factoren zijn complex: de kwaliteit van docenten, de inzet van studenten, IT, huisvesting en het niveau van de instromende studenten. Door de stabilisatie lijkt het dat de inspanningen die we verrichten succes hebben, maar we willen meer inzicht hebben in de achterliggende mechanismen. Vanuit onze binding met Rotterdam is een van onze doelstellingen om de populatie in de stad op een hoger opleidingsniveau te brengen. Het risico is dat als we er niet in slagen het studiesucces te verbeteren dat deze doelstelling in het gedrang komt.

  Verlies van aansluiting op de veranderende maatschappelijke omgeving

  Het risico is dat de docenten in onvoldoende mate kunnen omgaan met de veranderende maatschappelijke omgeving. Dit zowel gezien vanuit het perspectief van de veranderde studenten en ons streven naar een inclusieve hogeschool, als vanuit het perspectief van het toekomstige werkveld. Het gaat hierbij om zaken als het verzorgen van een goede pedagogische omgeving, binding, een veilige omgeving en aansluiting op de toekomstige arbeidsmarkt.

  ICT-applicaties

  De hogeschool zit in een transitie waarbij de opleidingsteams, meer dan vroeger, bepalen hoe een opleiding wordt ondersteund. De opleidingsteams krijgen meer keuzes bij het inzetten van ondersteunende applicaties. Het risico is dat docenten, ook in de ogen van de hedendaagse student, niet bedreven met deze applicaties kunnen omgaan.

  ICT-infrastructuur

  Uit onderzoek is gebleken dat de hardware, de backbone van het hogeschoolnetwerk, een kwetsbaar onderdeel kent. Als dat onderdeel door brand, waterschade of anderszins, wordt uitgeschakeld, dan ligt het netwerk er langere tijd uit. Hiermee lopen we het risico dat we het onderwijs voor een langere periode niet met IT kunnen ondersteunen.

  Risico’s op het niveau van instituten en diensten

  Op het niveau van instituten en diensten zijn in 2018 zeven nieuwe risicoregisters opgesteld. Ook zijn monitoringgesprekken gevoerd met de contactpersonen van instituten en diensten, waarvan verslag is gedaan. Opvallend is dat de op het niveau van de instituten en diensten opgehaalde risico’s overeenstemming vertonen met de hogeschoolbreed opgehaalde risico’s.