Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren.

Toon:

in € 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Baten

Rijksbijdrage

237.964

247.112

250.750

259.568

265.536

266.736

College- en examengelden

71.490

67.527

67.278

67.278

67.278

67.278

Opbrengsten werk voor derden

6.529

6.394

5.861

5.886

5.836

5.886

Opbrengst private activiteiten

4.672

4.570

4.759

4.781

4.781

4.781

Overige opbrengsten

9.425

9.163

8.801

8.786

8.782

8.786

Totaal baten

330.080

334.766

337.449

346.299

352.213

353.467

Lasten

DOP - lasten

147.211

166.785

168.946

170.002

174.564

176.030

AOP - lasten

70.371

77.321

75.966

75.966

76.014

76.014

Personeel niet in loondienst

14.047

14.036

13.981

12.038

11.993

11.993

Scholingslasten

3.225

5.033

5.077

5.103

5.114

5.114

Overige personele lasten

4.410

4.577

5.125

5.079

5.101

5.101

Totaal personele lasten

239.264

267.752

269.095

268.188

272.786

274.252

Huisvestingslasten

18.458

19.018

19.461

19.648

20.149

20.149

Beheerslasten

29.175

30.752

30.955

30.886

30.922

30.922

Overige lasten

6.090

7.411

7.231

7.385

7.391

7.391

Afschrijvingen

16.546

16.332

17.301

18.919

19.710

19.515

Totaal lasten

309.534

341.265

344.043

345.026

350.958

352.229

Exploitatieresultaat voor financiële

20.546

-6.499

-6.594

1.273

1.255

1.238

baten en lasten

Financiële baten en lasten

-310

-312

-293

-273

-255

-238

Exploitatieresultaat na financiële

baten en lasten

20.236

-6.811

-6.887

1.000

1.000

1.000

Resultaatbestemming

Algemene reserve

19.533

-5.289

-5.517

1.561

1.582

1.431

Bestemmingsreserve kennisinnovatie middelen

387

-295

-580

-580

-646

-580

Bestemmingsreserve promotievoucher middelen

43

-64

-115

-130

-85

Bestemmingsreserve centre of expertise middelen

181

-1.300

-824

Bestemmingsreserve privaat

93

137

149

149

149

149

Totaal resultaatbestemming

20.236

-6.811

-6.887

1.000

1.000

1.000

 

Toelichting op de meerjarige raming van baten en lasten

De rijksbijdrage neemt toe door de middelen leenstelsel die door de overheid worden toegekend en als gevolg van een stijging van het aantal studenten (zowel inschrijvingen als graden). De toename van het aantal studenten geeft ook een positieve trend aan de baten college-, cursus- en examengelden. Dit effect wordt gedempt door het kabinetsplan het collegegeld te halveren voor eerstejaars studenten en voor eerste- en tweedejaars pabo-studenten. In de meerjarenbegroting is verondersteld dat deze inkomstenderving wordt gecompenseerd in de rijksbijdrage.

Voor 2019 zijn de begrote baten 4,7 miljoen euro hoger dan de realisatie 2018 (+1,4%). In de periode tot en met 2023 vertonen de baten een constante lijn, die m.n. gedreven wordt door een gelijkblij­vende aantal studenten (tot en met 2023) (inschrijvingen en graden) en extra middelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld vanuit de kwaliteitsafspraken. Voor 2019 en 2020 zet de hogeschool extra middelen in vanuit het eigen vermogen om daarmee proactief toe te groeien naar het middelenniveau dat over enkele jaren vanuit de kwaliteitsafspraken zal ontstaan. In de meerjarenbegroting leidt dit voor de genoemde jaren tot negatieve resultaten, namelijk -6,8 miljoen euro in beide jaren.

De rijksbijdrage en overige baten zijn onder meer afhankelijk van de conjunctuur en van het regeringsbeleid. De hogeschool houdt rekening met de variabiliteit van deze inkomsten door de inzet van personeel met tijdelijke contracten.

De personele lasten laten een meerjarige stijging zien. Begroting 2019 ligt 28,5 miljoen euro boven realisatie 2018. Daarmee beslaan de personele lasten 80% van de totale baten, terwijl dat in 2018 72% was. Verwacht wordt dat deze verhouding na 2019 constant blijft tot 78% in 2023.

De verwachte afschrijvingslasten vertonen een lichte toename op de middellange termijn. De afschrijvingslast in 2018 is in vergelijking daarmee gelijk aan de komende jaren.

De huisvestingslasten blijven meerjarig in lijn met 2018. De huisvestingsratio (huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen ten opzichte van de totale lasten) blijft onder de grenswaarde van de Inspectie van het Onderwijs van 15%.

De volledige opname van de lening in 2017 heeft een opwaartse druk op de financiële lasten gehad. Op de langere termijn wordt dit gecompenseerd door de aflossingen die conform aflossingsschema zullen plaatsvinden.

De meerjarenbegroting gaat uit van bekende wet- en regelgeving en is gebaseerd op (de financiële effecten van) een bestendige gedragslijn ten aanzien van het beleid zoals dat door het College van Bestuur wordt gevoerd. Voor de meerjarenbegroting is niet gewerkt met scenario’s; de meerjaren­begroting is niet door een onafhankelijke accountant getoetst.

De meerjarenbegroting is onderdeel van de Planning & Control-cyclus van Hogeschool Rotterdam. Bij goedkeuring van de jaarrekening wordt de meest actuele versie van de meerjarenbegroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen