Menu English

Voorzieningen (5)

Bij de personele voorzieningen bedraagt de toegepaste disconteringsvoet 1,5% (vorig jaar 3%). De overige voorzieningen zijn niet contant gemaakt.

Toelichting op voorzieningen

Wachtgelden

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de verwachte uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen t.a.v. de Werkloosheidswet (WW) en de bovenwettelijke uitkeringen. De duur van een WW-uitkering bedraagt maximaal 38 maanden en loopt terug naar maximaal 24 maanden. Door verminderde instroom van ‘nieuwe’ uitkeringsgerechtigde oud-medewerkers, door een lager aantal vaststellingsovereenkomsten in 2017 vergeleken met voorgaande jaren, en door een hogere uitstroom van uitkeringsgerechtigden (bijv. naar een andere baan), daalt de voorziening met 1,4 miljoen euro.

WIA-eigenrisicodragerschap WGA

Deze voorziening is gevormd ter dekking van uitkeringslasten die voortvloeien uit verplichtingen t.a.v. de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), waarvoor de hogeschool sinds 2005 eigenrisicodrager is. Voor iedere oud-medewerker die onder het eigenrisicodragerschap valt, moet de hogeschool de WIA-uitkering betalen tot maximaal 120 maanden of tot de eventueel eerdere pensioendatum. De voorziening is gedaald met 0,6 miljoen euro als gevolg van een uitstroom van een viertal dossiers naar een volledige arbeidsongeschiktheid (IVA), waarvoor de hogeschool geen eigen risicodrager is. Daarnaast is er sprake van een lagere instroom.

Voorziening M2 werktijdvermindering

In het kader van de cao hbo 2015-2016 en 2016-2017 is een voorziening gevormd voor personeel, inclusief opbouw toekomstige rechten, dat deelneemt aan de ‘regeling werktijdverkorting senioren’ volgend uit de duurzame inzetbaarheidsparagraaf in de cao. Deze voorziening bestaat ultimo 2017 uit een bedrag van 1,9 miljoen euro waarop de huidige deelnemers aanspraak maken en een bedrag van 1,1 miljoen euro gereserveerd voor de opbouw van toekomstige rechten.

Gratificaties ambtsjubilea

Deze voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van gratificaties vanwege ambtsjubilea. De cao bepaalt dat een medewerker een gratificatie ontvangt bij het bereiken van een 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig ambtsjubileum.

Profileringsfonds

Deze voorziening is gevormd ter financiële ondersteuning van studenten die niet voldoen aan de normen voor tempo- prestatiebeurs, dan wel studenten die buiten hun schuld vertraagd afstuderen (een en ander conform hetgeen bepaald is in de WHW, artikel 7.51) binnen Hogeschool Rotterdam.

Asbestverwijdering

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het verwijderen van asbest bij op termijn uit te voeren renovatie-en verbouwingswerkzaamheden van gebouwen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen