Menu English

Expertisekring studievaardigheden

Studenten helpen te dromen, te doen en te (blijven) durven.

Studievaardigheden (plannen, aandacht vasthouden, hulp vragen, geloof in eigen kunnen) zijn niet alleen van belang voor succesvol studeren, ook voor een succesvolle overstap naar vervolgonderwijs en voor duurzame loopbaanontwikkeling zijn studievaardigheden kritische succesfactoren.

Zowel aan Hogeschool Rotterdam als op (inter-)nationaal niveau bestaat er behoefte aan een kennisbasis, aan meetinstrumenten en aan interventies voor (coaching en onderwijs in) studievaardigheden. Sinds 2012 nemen jaarlijks opleidingen aan Hogeschool Rotterdam deel aan een traject studievaardigheden voor studiesucces. In beginsel aangeboden door Kenniscentrum Talentontwikkeling en sinds 2021 in gezamenlijkheid met de Dienst Onderwijs en Kwaliteit. Aan Hogeschool Rotterdam zijn echter overal experts studievaardigheden werkzaam, denk aan onderwijsteams die gericht willen leren werken aan doorontwikkeling van studievaardigheden van hun studenten, het decanaat, adviseurs, studieloopbaancoaches, peer coaches, studenten.... Om onze krachten te bundelen, kennis met elkaar te kunnen delen en van elkaar te leren, zijn wij sinds het begin van 2023 overgegaan van een samenwerking in het klein naar een samenwerking in het groot: hogeschool breed en in een expertisekring studievaardigheden.

Leden van de expertisekring

studievaardigheden voor studiesucces

Studievaardigheden zijn in te delen in drie categorie├źn:

Dromen, doen, en (blijven) durven

Doelbepaling (dromen)

De eerste categorie studievaardigheden betreft er één: doelbepaling. Bij doelbepaling is het belangrijk dat de student diens levensdoelen helder krijgt, op de korte en op de lange termijn, in de breedste zin van het woord.

We sluiten hier aan bij de theorie van hoge verwachtingen: we vragen studenten hun dromen kenbaar te maken, hiervoor te gaan, en ondersteunen hen hierbij.

 

Gestelde doelen behalen (doen)

Doelen stellen (dromen) is niet genoeg. De student heeft een groot aantal studievaardigheden nodig om diens doelen te kunnen behalen (denk aan plannen, aandacht vasthouden en hulpvragen). In deze fase gaat het om doen.

Hier wordt de studievaardigheid van studenten gemeten en krijgen zij interventies op maat voor (door-)ontwikkeling van hun studievaardigheden. Tegelijkertijd worden hun docenten getraind in het kunnen aansluiten bij de student hierin.

Leren gaande houden ((blijven) durven)

In deze laatste fase gaat het om (blijven) durven. Het is belangrijk dat studenten succeservaringen krijgen (hun doelen behalen) en dat hen dit aanzet tot (blijven) durven zelf het leren vorm te geven.

Opdracht en doelstellingen expertisekring in lijn met strategische doelen en onderwijsvisie HR

De expertisekring studievaardigheden sluit zich aan bij de strategische agenda van Hogeschool Rotterdam (2016) als het gaat om aansluiten bij de student op verschillende achtergronden, persoonlijke situaties, ambities, drijfveren en talenten en het begeleiden van studenten bij hun keuzes en 2) de onderwijsvisie aan Hogeschool Rotterdam (2016), waarin als een van de bouwstenen wordt genoemd van het onderwijs aan Hogeschool Rotterdam: van studievaardigheden naar loopbaanontwikkeling. In lijn met het genoemde strategisch doel van Hogeschool Rotterdam en haar onderwijsvisie zet de expertisekring zich gezamenlijk in op hieronder genoemde doelen: 

Op alle niveaus aan Hogeschool Rotterdam is het belangrijk dat expertise met evidence based practices voor (coaching en onderwijs in) studievaardigheid met elkaar gedeeld wordt, zodat we hierin van elkaar leren. De expertisekring biedt de mogelijkheid tot een duurzame samenwerking te komen tussen de verschillende experts aan verschillende disciplines aan Hogeschool Rotterdam.

De expertisekring verzamelt evidence based practices die experts studievaardigheden aan Hogeschool Rotterdam aanbieden, relateert deze waar mogelijk aan elkaar zodat deze in gezamenlijkheid kunnen worden aangeboden aan Hogeschool Rotterdam (Multi shot, multi target).

Vanuit de beschikbare evidence aan en buiten Hogeschool Rotterdam en de verzamelde evidence based practices voor studievaardigheid aan Hogeschool Rotterdam, formuleert de expertisekring een gezamenlijke definitie van studievaardigheid aan Hogeschool Rotterdam.

De expertisekring helpt studenten hun levensdoelen, helder te krijgen, screent hun studievaardigheden die hen kunnen helpen hun levensdoelen te behalen en biedt hen op maat interventies aan, ter verbetering van studentsucces, voor succesvolle doorstroom en duurzame loopbaanontwikkeling.

De expertisekring studievaardigheden traint opleidingsteams aan Hogeschool Rotterdam op maat in hoe zij de studievaardigheid van hun studenten kunnen bevorderen, door middel van coaching en onderwijs, voor (door-)ontwikkeling voor hun studievaardigheid en ter bevordering van hun studiesucces. In een traject studievaardigheden voor studiesucces worden de studievaardigheden van studenten gerelateerd aan hun studiesucces. Op basis van de data analyseren teams onder begeleiding vanuit de expertisekring studievaardigheden het probleem met elkaar en formuleren zij verbetermogelijkheden/een plan van aanpak om verder te gaan met coaching en onderwijs, voor het verbeteren van de studievaardigheid van hun studenten, voor hun studiesucces. Het gaat nadrukkelijk niet om een eenmalige interventie of een programma, maar om een duurzame cultuur van het bevorderen van studievaardigheid van studenten te bewerkstelligen, voor hun studiesucces. In het algemeen gaan teams in de eerste één tot twee jaar aan de slag met verkenning van het thema, in hoeverre en op welke wijze precies dit speelt in hun opleiding (probleemanalyse) en stemmen ze met elkaar af hoe zij hiermee verder gaan als team. In jaar 2 of 3 begint een team in de regel met het verankeren van coaching en onderwijs ter verbetering van studievaardigheid van hun studenten in de structuur van de opleiding. Denk hierbij aan opname van de competentie studievaardigheden/levenslang leren in het curriculum, in het systematisch geven van feedback aan studenten op hun studievaardigheid in studieloopbaancoaching, het aanspreken en beoordelen van studievaardigheden in opdrachten, in toetsing, integratie van door-ontwikkeling van studievaardigheden in een leerlijn. 

Toolkit studievaardigheden voor studiesucces
De expertisekring rust professionals (docenten, adviseurs, onderwijsmanagers) in het mbo, hbo en wo direct uit met relevante tools. Denk hierbij aan kennis, interventies op maat, kennisclips en lesmateriaal, waarmee ze strategisch kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen voor de implementatie van studievaardigheidsonderwijs in het curriculum, bijvoorbeeld in een leerlijn professionalisering. Indirect biedt de expertisekring onderwijsprofessionals activiteiten aan op gebied van studievaardigheden binnen de HR-academie. Tot slot deelt de expertisekring gegenereerde kennis, inzichten en tools door middel van het geven van presentaties en workshops, praktijkgerichte verslaglegging danwel publicatie van wetenschappelijk onderzoek, op onderwijsteamniveau, hogeschoolbreed en (inter-)nationaal.

Waar mogelijk wordt onderzoek verricht door de expertisekring naar studievaardigheden in samenwerking met de deelnemende docententeams: Kenniscentrum Talentontwikkeling begeleidt en schoolt hen die dit willen bij het verrichten van (deel-) onderzoek naar de studievaardigheid van hun studenten, naar de effectiviteit van studievaardigheidsinterventies en naar hoe docenten hun studenten kunnen coachen en onderwijzen in studievaardigheid, voor studiesucces, dan wel succesvolle doorstroom of duurzame loopbaanontwikkeling.

Docenten en studenten die een stage willen lopen of zelf (deel-) onderzoek naar studievaardigheden willen verrichten, bijvoorbeeld in het kader van hun scriptie- of thesetraject, zijn welkom.