Menu
  English

  Juridische aangelegenheden

  Klachten en geschillen

  De hogeschool heeft een digitaal loket voor allerlei klachten, van ongewenst gedrag tot een besluit van de examencommissie: het Bureau Klachten en Geschillen (BKG). Naast klachten behandelt het BKG ook geschillen. Naast het centraal indienen van klachten is er ook de mogelijkheid om direct bij de examencommissies en directies geschillen in te dienen. Die geschillen worden niet centraal geregistreerd.

  College van beroep voor de examens (CBE)

  Het CBE behandelt zaken die betrekking hebben op besluiten van examencommissies en examina­toren, alsmede besluiten over een negatief studieadvies met bindende afwijzing (BSA). Het totaal aantal zaken dat bij het CBE aanhangig is gemaakt, was sinds 2009 jaarlijks gestegen maar is in 2017 flink gedaald en in 2018 nog verder afgenomen naar 128. De daling betreft vooral de zaken die betrekking hebben op een besluit van een examencommissie (of een examinator): een afname van ruim 20%. Ook het aantal ter zitting afgehandelde zaken is in 2018 verder gedaald. De daling is zowel absoluut als relatief. In 2018 kwam het CBE 52 keer in zitting bijeen (43+9). Daar tegenover staat een toename van het percentage zaken dat werd geschikt dan wel werd ingetrokken. Dat aandeel is in 2017 opgelopen tot 50% (64 van de 128). Deze stijging kan worden verklaard doordat de laatste jaren meer is aangestuurd op oplossing in het voortraject in plaats van via een juridische behandeling.

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Niet-ontvankelijk

  3

  3

  3

  6

  8

  2

  2

  Schikking / ingetrokken

  88

  110

  72

  106

  94

  71

  64

  Uitspraak ongegrond

  49

  48

  96

  96

  102

  54

  43

  Uitspraak gegrond

  15

  22

  27

  30

  19

  6

  9

  Nog in behandeling

  5

  14

  6

  5

  22

  15

  10

  Totaal

  160

  197

  204

  243

  245

  148

  128

  De doorlooptijd van de afhandeling van CBE-zaken is afgelopen jaren toegenomen onder invloed
  van de toename van het aantal zaken. In 2017 was een lichte verbetering in de doorlooptijd te zien,
  in 2018 een lichte verslechtering.

  Geschillenadviescommissie (GAC)

  De Geschillenadviescommissie is een onafhankelijke adviescommissie. Zij geeft advies aan het College van Bestuur over alle geschillen die niet door het CBE worden behandeld, met name bezwaren tegen besluiten van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) om studenten niet in te schrijven omdat ze niet hadden voldaan aan alle toelatingsvoorwaarden. De cijfers laten zien dat het aantal aan de GAC voorgelegde zaken in het jaar 2018 verder is gestegen naar bijna 300. Dit is een stijging van liefst 45%. De stijging van het aantal voorgelegde zaken is mede het gevolg van de strakkere procedure die instituten hanteren met betrekking tot deelname van aanmelders aan de studiekeuzecheck. Veel aanmelders die niet hadden deelgenomen aan de studiekeuzecheck en daarom niet werden ingeschreven, zijn bij de GAC tegen hun afwijzing in bezwaar gegaan. In 2017 zijn 52 van de aangebrachte zaken door de GAC van advies voorzien en aan het College van Bestuur voorgelegd. Eén is zaak is gegrond verklaard.

   

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Niet-ontvankelijk / onbevoegd

  1

  0

  1

  1

  2

  0

  2

  Schikking / ingetrokken

  7

  30

  18

  12

  60

  137

  240

  Uitspraak ongegrond

  10

  31

  36

  30

  21

  64

  50

  Uitspraak gegrond

  3

  5

  5

  17

  7

  3

  1

  Nog in behandeling

  0

  0

  2

  43

  0

  1

  2

  Totaal

  21

  66

  62

  103

  90

  205

  295

   

  De doorlooptijd van GAC-zaken was tot 2015 flink opgelopen. Door intensievere samenwerking tussen BKG en het Studenten Service Center van AIC sinds 2016 zijn er meer klachten in het voortra­ject afgehandeld, mede in het kader van de coulanceregeling, en zijn minder klachten voorgelegd aan de GAC. De behandeltermijn is ingekort en in 2018 zijn nagenoeg alle klachten voor het einde van het jaar afgehandeld, net als afgelopen twee jaar.

  Het totaal aantal zaken van het CBE en de GAC samen lag in 2018 op ruim 420, tegen circa 350 de jaren daarvoor. Het totaal aantal zittingen van beide is echter verder gedaald: van 173 in 2015 naar 104 in 2018. Van de zaken in 2018 leidde 25% tot een zitting. In 2015 was dat nog 50%.

  Overige commissies

  De overige commissies omvatten de Toelatingscommissie, de Commissie Ongewenst Gedrag, de PTD-commissie en de Algemene klachtencommissie personeel. De Bezwarencommissie beoordelingen valt buiten dit verslag omdat het BKG geen betrokkenheid heeft bij deze commissie. Het aantal klachten dat aan de overige commissies wordt voorgelegd is doorgaans heel beperkt. In 2018 ging het om zes klachten.

  Commissie

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Toelating

  N.v.t.

  N.v.t.

  N.v.t.

  N.v.t.

  3

  1

  0

  Ongewenst gedrag

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  2

  Personeel

  N.v.t.

  2

  0

  0

  3

  2

  3

  PTD

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  Totaal

  0

  2

  0

  0

  7

  5

  6

   

  College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

  Een student kan beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) tegen een uitspraak van het CBE of besluit van het College van Bestuur. Tegen uitspraken van het CBHO staat geen hoger beroep open. Er is in 2018 door vijftien studenten beroep aangetekend tegen uitspraken van het College van beroep voor de examens of tegen besluiten van het College van Bestuur. Van die zaken zijn er vier gegrond verklaard en drie ongegrond. Vier zaken worden in 2019 behandeld.