Menu English

Juridische aangelegenheden

Klachten en geschillen

De hogeschool heeft een digitaal loket voor allerlei klachten, van ongewenst gedrag tot een besluit van de examencommissie: het Bureau Klachten en Geschillen (BKG). Naast klachten behandelt het BKG ook geschillen. Naast het centraal indienen van klachten is er ook de mogelijkheid om direct bij de examencommissies en directies geschillen in te dienen. Die geschillen worden niet centraal geregistreerd.

College van beroep voor de examens (CBE)

Het CBE behandelt zaken die betrekking hebben op besluiten van examencommissies en examina­toren, alsmede besluiten over een negatief studieadvies met bindende afwijzing (BSA). Het totaal aantal zaken dat bij het CBE aanhangig is gemaakt, was sinds 2009 jaarlijks gestegen maar is in 2017 flink gedaald en in 2018 nog verder afgenomen naar 128. De daling betreft vooral de zaken die betrekking hebben op een besluit van een examencommissie (of een examinator): een afname van ruim 20%. Ook het aantal ter zitting afgehandelde zaken is in 2018 verder gedaald. De daling is zowel absoluut als relatief. In 2018 kwam het CBE 52 keer in zitting bijeen (43+9). Daar tegenover staat een toename van het percentage zaken dat werd geschikt dan wel werd ingetrokken. Dat aandeel is in 2017 opgelopen tot 50% (64 van de 128). Deze stijging kan worden verklaard doordat de laatste jaren meer is aangestuurd op oplossing in het voortraject in plaats van via een juridische behandeling.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Niet-ontvankelijk

3

3

3

6

8

2

2

Schikking / ingetrokken

88

110

72

106

94

71

64

Uitspraak ongegrond

49

48

96

96

102

54

43

Uitspraak gegrond

15

22

27

30

19

6

9

Nog in behandeling

5

14

6

5

22

15

10

Totaal

160

197

204

243

245

148

128

De doorlooptijd van de afhandeling van CBE-zaken is afgelopen jaren toegenomen onder invloed
van de toename van het aantal zaken. In 2017 was een lichte verbetering in de doorlooptijd te zien,
in 2018 een lichte verslechtering.

Geschillenadviescommissie (GAC)

De Geschillenadviescommissie is een onafhankelijke adviescommissie. Zij geeft advies aan het College van Bestuur over alle geschillen die niet door het CBE worden behandeld, met name bezwaren tegen besluiten van de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC) om studenten niet in te schrijven omdat ze niet hadden voldaan aan alle toelatingsvoorwaarden. De cijfers laten zien dat het aantal aan de GAC voorgelegde zaken in het jaar 2018 verder is gestegen naar bijna 300. Dit is een stijging van liefst 45%. De stijging van het aantal voorgelegde zaken is mede het gevolg van de strakkere procedure die instituten hanteren met betrekking tot deelname van aanmelders aan de studiekeuzecheck. Veel aanmelders die niet hadden deelgenomen aan de studiekeuzecheck en daarom niet werden ingeschreven, zijn bij de GAC tegen hun afwijzing in bezwaar gegaan. In 2017 zijn 52 van de aangebrachte zaken door de GAC van advies voorzien en aan het College van Bestuur voorgelegd. Eén is zaak is gegrond verklaard.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Niet-ontvankelijk / onbevoegd

1

0

1

1

2

0

2

Schikking / ingetrokken

7

30

18

12

60

137

240

Uitspraak ongegrond

10

31

36

30

21

64

50

Uitspraak gegrond

3

5

5

17

7

3

1

Nog in behandeling

0

0

2

43

0

1

2

Totaal

21

66

62

103

90

205

295

 

De doorlooptijd van GAC-zaken was tot 2015 flink opgelopen. Door intensievere samenwerking tussen BKG en het Studenten Service Center van AIC sinds 2016 zijn er meer klachten in het voortra­ject afgehandeld, mede in het kader van de coulanceregeling, en zijn minder klachten voorgelegd aan de GAC. De behandeltermijn is ingekort en in 2018 zijn nagenoeg alle klachten voor het einde van het jaar afgehandeld, net als afgelopen twee jaar.

Het totaal aantal zaken van het CBE en de GAC samen lag in 2018 op ruim 420, tegen circa 350 de jaren daarvoor. Het totaal aantal zittingen van beide is echter verder gedaald: van 173 in 2015 naar 104 in 2018. Van de zaken in 2018 leidde 25% tot een zitting. In 2015 was dat nog 50%.

Overige commissies

De overige commissies omvatten de Toelatingscommissie, de Commissie Ongewenst Gedrag, de PTD-commissie en de Algemene klachtencommissie personeel. De Bezwarencommissie beoordelingen valt buiten dit verslag omdat het BKG geen betrokkenheid heeft bij deze commissie. Het aantal klachten dat aan de overige commissies wordt voorgelegd is doorgaans heel beperkt. In 2018 ging het om zes klachten.

Commissie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toelating

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3

1

0

Ongewenst gedrag

0

0

0

0

0

2

2

Personeel

N.v.t.

2

0

0

3

2

3

PTD

0

0

0

0

1

0

1

Totaal

0

2

0

0

7

5

6

 

College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

Een student kan beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) tegen een uitspraak van het CBE of besluit van het College van Bestuur. Tegen uitspraken van het CBHO staat geen hoger beroep open. Er is in 2018 door vijftien studenten beroep aangetekend tegen uitspraken van het College van beroep voor de examens of tegen besluiten van het College van Bestuur. Van die zaken zijn er vier gegrond verklaard en drie ongegrond. Vier zaken worden in 2019 behandeld.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen