Menu
  English

  Samenwerkingsverbanden en doorstroming

  Rotterdam Mainport Institute

  Om in Rotterdam de beste hbo-opleidingen voor scheepvaart, scheepsbouw, havens, logistiek en procesindustrie aan te kunnen bieden, hebben de STC Group en Hogeschool Rotterdam de handen ineengeslagen. Dat doen wij onder de naam Rotterdam Mainport Institute (RMI). Samen beschikken wij over de meest up-to-date kennis, innovatieve leermiddelen en hooggekwalificeerde docenten. Elementen die garant staan voor ijzersterke hbo-opleidingen die perfect aansluiten bij de wensen van het (inter)nationale bedrijfsleven.

  Het Rotterdam Mainport Institute (RMI) biedt de volgende hbo-opleidingen aan:

  • Maritiem Officier (voltijd)
  • Maritieme Techniek (voltijd)
  • Logistics Engineering (voltijd)
  • Chemische Technologie (voltijd en deeltijd)

  De opleidingen van het RMI worden aangeboden op de hoofdlocatie van de STC Group aan de Lloydstraat in Rotterdam. Hier bevindt zich het grootste zeevaart-, haven- en transportsimulatorenpark in de wereld. Het praktijkonderwijs voor de opleiding Chemische Technologie wordt aangeboden in de Proceshal aan de G.J. de Jonghweg in Rotterdam (locatie Academieplein, Hogeschool Rotterdam). Het Rotterdam Mainport Institute werkt nauw samen met het bedrijfsleven en met brancheorganisaties. 

  In 2018 is de opleiding Maritieme Techniek succesvol geaccrediteerd. Trots is het Rotterdam Mainport Institute op de resultaten van het Medewerkersonderzoek en de Nationale Studentenenquête in 2018, die duidelijk winst laten zien. 
  Via ‘coaching on the job’ werkt het Rotterdam Mainport Institute aan verdere professionalisering van docenten op het gebied van didactiek en onderwijsleertechnologie. Deze coaching maakt ook deel uit van de kwaliteitsafspraken waaraan RMI zich voor 2019 heeft gebonden. In de samenwerking met het mbo-onderwijs van onze partner de STC Group heeft in 2018 voor het eerst multilevel onderwijs plaatsgevonden. Studenten van Chemische Technologie hebben samen met studenten van de opleiding AOT Procestechnologie van de STC Group onderzoek gedaan, waarbij alle deelnemers dat deden vanuit hun eigen expertise en vaardigheden. Voor allen is dit een leerzame ervaring geweest. RMI zoekt nog meer van deze initiatieven om mbo en hbo in de haven dichter bij elkaar te brengen. 

  Van mbo naar hbo

  In 2018 was er intensieve samenwerking met het mbo in de regio Rotterdam om de doorstroming naar Hogeschool Rotterdam te bevorderen. Vanuit een gezamenlijk initiatief van het Albeda, Zadkine en de adviseurs Aansluiting vo/mbo-Hogeschool Rotterdam is de training ‘Professionalisering Keuzedeel Voorbereiding hbo’ opgezet. Aan de twee trainingen hebben in totaal ongeveer 28 mbo-docenten deelgenomen die voor hun opleiding/cluster invulling wilden geven aan het Keuzedeel Voorbereiding hbo (KVH). Een bezoek aan Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam (Rotterdam Academy), inclusief gesprekken met doorgestroomde mbo-studenten, maakte onderdeel uit van de training. 

  Er werden programma’s KVH gerealiseerd voor Gezondheidszorg, Welzijn, Sport, Economie, Techniek, Toerisme, Logistiek, ICT, Muziek en Handel. Daarnaast kwam in samenwerking met Albeda, Zadkine, Grafisch Lyceum, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam de publicatie ‘Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo’ tot stand. In deze handreiking wordt de visie op de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de overstap van mbo naar hbo beschreven en worden handvatten gegeven voor een doorlopende leerlijn LOB vmbo-mbo-hbo. 

  Als laatste is de samenwerking met Zadkine, Albeda College, STC, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool voortgezet. De twee doorstroomprogramma’s mbo-hbo (pabo en economisch domein) zijn geëvalueerd, doorontwikkeld en voor een tweede jaar uitgevoerd. Het doel is om de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker te maken en om het studiesucces van de studenten te vergroten als ze eenmaal aan de hogeschool studeren. Er zijn doorstroomprogramma’s ontwikkeld voor het economisch domein en voor de pabo. Beide programma’s hebben de volgende doelen. 

  • Oriënteren op de opleiding en het beroep 
  • Verbeteren van hbo-vaardigheden
  • Verhogen van kennis op inhoud

  Bij de pabo zijn er in studiejaar 2018-2019 38 studenten met het programma gestart. Bij het economisch domein nemen in 2018-2019 ongeveer 750 laatstejaars mbo-economiestudenten van Albeda, Zadkine en STC zes weken deel aan een speciaal programma bij Inholland en Hogeschool Rotterdam. Daarnaast zullen er circa 1000 studenten in het verrijkte eerstejaarsprogramma meedraaien op het hbo. 

  Van havo naar hbo

  De samenwerking met het voortgezet onderwijs in de regio is sinds het najaar van 2014 georganiseerd binnen het samenwerkingsverband ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. 54 scholen met een havo-afdeling en de Rotterdamse hogescholen onderschrijven daarmee het belang van het ontwikkelen van een aanpak die de overgang van de havo naar het hbo moet vergemakkelijken. Deze handschoen is opgepakt door tien werkgroepen binnen de thema’s loopbaanoriëntatie en -begeleiding, hbo-vaardigheden, vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/ communicatie, wiskunde en economie en monitoring van doorstroomcijfers. Het resultaat is de ontwikkeling van bruikbare en toepasbare producten, activiteiten en instrumenten die een bijdrage gaan leveren aan het verkleinen van de overstap van de havo naar het hbo. In 2018 is onder meer het LOB-cv (een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo) in gebruik genomen bij veel Rotterdamse hbo-opleidingen en vo-scholen alsmede de Rotterdam Business Case die op een aantal vo-scholen is ingezet. Er is een leernetwerk hbo-vaardigheden opgericht en er heeft kennisdeling plaatsgevonden tussen wiskundedocenten van zowel het vo als hbo. De werkgroep Nederlands/communicatie heeft weer veel bruikbare publicaties uitgebracht. Uit onder andere de activiteiten en signalen van(uit) deze werkgroep is het Hogeschoolbrede project Taal &Studiesucces voortgekomen. Meer informatie: www.aansluiting-voho010.nl

  Samenwerking met stad en omgeving

  Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat ze goed aangesloten is bij actuele onderwerpen in de stad. Samenwerkingsverbanden met bedrijven en instellingen in de stad zijn bovendien van groot belang om kwalitatief goed en contextrijk onderwijs aan te kunnen bieden. We vinden het essentieel om onze programma’s te laten aansluiten bij belangrijke (maatschappelijke) thema’s in een grootstedelijke en internationale context. De nadruk ligt op de ‘haven’ en ‘Zuid’ en de hieraan gerelateerde nieuwe bedrijvigheid. 

  Hogeschool Rotterdam werkt intensief samen met de gemeente Rotterdam en collega-onderwijsinstellingen in de stad. Een voorbeeld hiervan is de Sectorkamer hoger onderwijs: een periodiek bestuurlijk overleg tussen gemeente en Rotterdamse hogeronderwijsinstellingen met als doel het gezamenlijk vormgeven van het Rotterdams onderwijsbeleid. Samen werken we aan maatschappelijke vraagstukken als diversiteit, burgerschap, aansluiting en doorstroom, het lerarentekort en internationalisering. 

  2018 was ook het jaar van een nieuw Rotterdams coalitieakkoord. Voor Hogeschool Rotterdam aanleiding om te inventariseren hoe we met ons onderwijs aangesloten zijn bij de thema’s in dit akkoord, bijvoorbeeld energietransitie en nieuwe economie, en waar we deze aansluiting zouden kunnen versterken. 

  Hogeschool Rotterdam is ook vertegenwoordigd in samenwerkingsverbanden als de Roadmap Next Economy en de City Deal Kennis Maken, en is lid van regionale netwerkorganisaties als VNO-NCW.