Menu
  English

  Meetbare onderwijskwaliteit

  Kwalitatief goed onderwijs is een van de drie doelen van Hogeschool Rotterdam. Om die kwaliteit meetbaar te maken, hebben we vijf 'ankerpunten' gekozen: studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid, aansluiting op de arbeidsmarkt, waardering door experts en studiesucces.

  Deze ankerpunten geven inzicht in de prestaties van onze hogeschool op de belangrijkste kwaliteitsthema's. Zij maken anno 2019 deel uit van onze kwaliteitscultuur en zijn op systematische wijze geïntegreerd in onze plan & controlcyclus. Het spindiagram op de volgende pagina laat zien dat we op drie van de vijf ankerpunten naar tevredenheid presteren. Maar de studenttevredenheid is iets lager dan we zouden willen. En studiesucces is beduidend lager dan gewenst.

  Panels beoordelen de kwaliteitsnormen op onvoldoende, voldoende, goed of excelent
  ** % studenten dat binnen 5 jaar na de start bij HR een bachelordiploma (vt/du/dt) heeft behaald bij HR
  *** gemeten op een 5-puntsschaal
  **** gemeten op een 10-puntsschaal
  ***** percentage medewerkers dat (zeer) tevreden is met de kwaliteit van het onderwijsprogramma

  Ankerpunt

  Studenttevredenheid

  Na een jarenlange stijgende lijn daalde dit jaar voor het tweede jaar op rij de tevredenheid over 'Je studie in het algemeen' - van 3,79 naar 3,73 (op een schaal van 1-5). De studenten van de bachelor- en van de masteropleidingen waren minder tevreden, de studenten van de Ad-opleidingen waren daarentegen iets positiever.

   

   2014

   2015

  2016

  2017

  2018

  HR totaal

  3,72

  3,76

  3,82

  3,79

   3,73

  Bachelor

  3,72

  3,77

  3,81

  3,79

   3,72

  Ad

  3,68

   3,57

  3,84

  3,75

   3,77

  Master

  3,77

  3,91

  3,86

   4,06

   3,90

  Het valt op dat de daling op de algemene tevredenheid bij Hogeschool Rotterdam samengaat met hogere scores op een groot aantal onderliggende thema’s. Zo zijn de studenten tevredener dan vorig jaar over de kwaliteit van hun docenten: over hun bereikbaarheid, betrokkenheid en deskundigheid. Daarnaast zijn de studenten tevredener over de roostering, studiefaciliteiten, studielast, informatievoorziening en kwaliteitszorg. Hogeschoolbreed lijkt de focus op de kwaliteit en inhoud van het onderwijs én de inzet van meer docenten positieve resultaten op te leveren. 

  Ankerpunt

  Medewerkerstevredenheid

  Eind oktober 2017 is het Medewerkersonderzoek (MO) 2017 gehouden en de resultaten zijn begin januari 2018 bekendgemaakt. In het onderzoek heeft 65% van de medewerkers aangegeven (zeer) tevreden te zijn met de kwaliteit van het onderwijsprogramma.

  In 2018 is het onderzoek vernieuwd. Met verschillende stakeholders uit de organisatie en externe experts is onderzocht welke thema's en onderliggende vragen het beste passen bij de veranderende organisatie en onze opdracht vanuit de Strategische Agenda. Daarnaast is het nieuwe onderzoek meer reflectief van karakter geworden. De vraagstelling is niet meer primair gericht op goed werkgeverschap, maar ook op goed werknemerschap. Dit sluit beter aan bij de visie van de hogeschool waarin ingezet wordt op meer gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het succes van de organisatie én het werkplezier van de medewerker. Het afnamemoment is verplaatst naar begin 2019 zodat de opleidingen de resultaten van de studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid en alumnitevredenheid in samenhang kunnen analyseren. Voor 2018 zijn er dus geen resultaten van dit nieuwe werkbelevingsonderzoek.

  Ankerpunt

  Waardering door experts (visitaties)

  Iedere opleiding van Hogeschool Rotterdam wordt eens in de zes jaar doorgelicht door onafhankelijke experts – zogenoemde NVAO-visitaties (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). De resultaten over 2018 laten zien dat deze deskundigen de kwaliteit van bijna alle gevisiteerde opleidingen van de hogeschool positief hebben beoordeeld (voldoende of goed). In 2017 (de rapporten verschenen in 2018) zijn twintig opleidingen geaccrediteerd (ze kregen 'groen licht' voor de komende zes jaar): vier Associate degree-opleidingen (Ad. Pedagogisch Educatief Medewerker, Ad. Sociaal Financiële Dienstverlening, Ad. Engineering en Maintenance & Mechanics en de Ad. Office Management); tien bacheloropleidingen (Technische Bedrijfskunde, Trade Management gericht op Azië, Social Work, Leisure Management, International Business Language, Logistiek en Economie, Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek, Bedrijfskunde-MER, Fysiotherapie en Industrieel Product Ontwerp) en zes masteropleidingen (Ma. Sportfysiotherapie, Ma. Manuele Therapie, Ma. In Consultancy and Entrepreneurship, Ma. In Finance and Accounting en de Ma. Pedagogiek). Twee opleidingen - de bachelor International Business Language en de bachelor Fysiotherapie - hebben weliswaar een positief oordeel gekregen, maar wel met een 'hersteltermijn'. De visitatierapporten en accreditatiebesluiten van de in het najaar van 2018 uitgevoerde visitaties worden in de eerste helft van 2019 verwacht.

  Bij visitaties van opleidingen wordt Hogeschool Rotterdam beoordeeld volgens de vier standaarden van het Beperkte opleidingsbeoordelingskader (BOB) van de NVAO. Dit kader biedt de opleidingen meer vertrouwen, meer eigenaarschap en minder administratieve lasten. De vorm van de zelfevaluatie en het visitatieprogramma is minder voorgeschreven en visitatiepanels zijn terughoudend met het opvragen van aanvullende documenten. De studenten hebben aan het zelfevaluatierapport van hun opleidingen bijgedragen door een eigen hoofdstuk over de opleiding te schrijven. Dit jaar zijn de gevisiteerde opleidingen gestart met het voeren van een ontwikkelgesprek met het visitatiepanel.

  Waardering door experts – accreditatie                                                             

  Totaaloordeel

  2014

  2015

   2016

  2017

  2018

  Goed

  6

  7

  3

  6

  5

  Voldoende

  10

  6

  14

  8

   13

  Positief met herstel

   0

   0

   0

   0

   2

   

   

   

   

   

   

  Aantal visitaties

  16

   13

  17

   14

   20

   

  Ankerpunt

  Tevredenheid van alumni / aansluiting op de arbeidsmarkt

  De tevredenheid van HR-alumni over de voorbereiding op de arbeidsmarkt wordt jaarlijks gemeten door de HBO-Monitor. De resultaten van HBO-Monitor 2017 verschenen in april 2018. De score op dit ankerpunt is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 6,9 naar 7,1. Op de tevredenheid over de voorbereiding op de arbeidsmarkt is zeker van invloed of de alumni een baan op niveau en binnen hun vakgebied hebben kunnen vinden. Nog meer dan vorig jaar is er een goede aansluiting tussen de opleiding en de huidige functie. Zo geeft 82% van de alumni aan dat hun huidige functie past bij zowel het opleidingsniveau als de opleidingsrichting. Van de alumni is 72% (zeer) tevreden met zijn functie.

  Ankerpunt

  Studiesucces

  Het diplomarendement staat voor het percentage bachelorstudenten dat binnen een bepaald aantal jaren na instroom een einddiploma (bachelor) heeft behaald bij de hogeschool. Elk bachelordiploma bij Hogeschool Rotterdam telt; studenten die binnen Hogeschool Rotterdam overstapten naar een andere bacheloropleiding en daar hun diploma behaalden, worden dus ook meegeteld in het diplomarendement. Onderstaande tabel geeft het diplomarendement weer na vijf jaar en na acht jaar, per instroomcohort (dit zijn alle studenten die in het vermelde jaar instromen). De informatie is gebaseerd op interne cijfers.

  Rendement bachelorstudenten

  2009

   2010

  2011

  2012

  2013

  Rendement na 5 jaar

   42,9%

  39,6%

  37,4%

   37,9%

  38,0%

  Rendement na 8 jaar

  55,9%

  55,2%

  55,0%

   54,1%

   51,1%

  Bron: Cockpit Studierendement – AIC Informatievoorziening
  Definitie: Studenten die binnen 5 of 8 jaar een diploma haalden bij een bacheloropleiding bij Hogeschool
  Rotterdam.

  Het diplomarendement van bachelorstudenten die binnen vijf jaar afstuderen aan Hogeschool Rotterdam, daalde de afgelopen jaren sterk, maar klom vanaf cohort 2012 weer licht op. Van de studenten die in cohort 2013 instroomden, wist 38% binnen vijf jaar een diploma te halen. De ontwikkeling van dit ankerpunt is – ondanks licht herstel - zorgelijk. Nadere analyse wijst uit dat de verbetering alleen optrad bij voltijd/duale studenten. Bij deeltijdstudenten is nog altijd een dalende tendens gaande. Acht jaar na start van de studie had iets meer dan de helft van de studenten uit cohort 2010 een bachelorgraad behaald (51,1%). Ook hier is een zorgelijke daling waarneembaar.

  Sekse, achtergrond en vooropleiding
  Het rendement na vijf jaar verschilt duidelijk tussen mannen en vrouwen en tussen studenten met een niet-westerse migratieachtergrond en overige studenten (niet-westers wil zeggen: de student zelf of tenminste een van de ouders is geboren in Afrika, Latijns-Amerika of Azië; exclusief Indonesië en Japan, inclusief China en Turkije).

  Wat vooropleiding betreft, valt op dat de HR-brede lichte stijging van het 5-jaars rendement vanaf cohort 2012 alleen bij havisten terugkomt. Vorig jaar kwam het rendement van mbo'ers voor het eerst lager uit (33,8%) dan bij havisten (37,9%). Dit jaar is dat verschil verder vergroot.

  Rendement na 5 jaar bachelorstudenten

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  Geslacht: Man

  35,8%

  33,3%

  32,5%

  32,1%

  32,8%

  Geslacht: Vrouw

  50,5%

  46,7%

  42,6%

  44,1%

  43,7%

  Herkomst: Nederlandse achtergrond

  50,0%

  46,7%

  46,3%

  45,6%

  45,1%

  Herkomst: Niet-westerse migratieachtergrond

  27,4%

  23,8%

   21,8%

  23,0%

  23,2%

  Vooropleiding: havo

  39,4%

  37,2%

  36,1%

  37,9%

   38,7%

  Vooropleiding: mbo

  42,8%

  40,5%

  36,5%

  33,8%

  33,6%

  Bron: Cockpit Studierendement – AIC Informatievoorziening
  Definitie: Studenten die binnen 5 jaar een diploma haalden bij een bacheloropleiding bij Hogeschool
  Rotterdam.

  De verschillen in studiesucces tussen groepen studenten en de verschillen in trends daarin vindt de hogeschool zorgelijk. Onze hogeschool geeft er prioriteit aan om het studiesucces een positieve impuls te geven.

  Focusopleidingen

  Aan de hand van de ankerpunten bekijkt Hogeschool Rotterdam welke opleidingen extra aandacht verdienen. Deze worden benoemd tot zogenoemde 'focusopleidingen' en krijgen extra middelen om de knelpunten te verbeteren. Het afgelopen jaar is daarbij vooral gekeken naar de studenttevredenheid. Opleidingen die lager scoren dan een 3,5 bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) en opleidingen die bij NSE een daling van meer dan 0,3 punten laten zien worden gezien als focusopleiding. Het gaat om: Lerarenopleiding Duits; Lerarenopleiding Frans; Ruimtelijke Ontwikkeling; Informatica, Communication and Multimedia Design; International Business & Management; International Business & Languages en Trade Management gericht op Azië. Naast deze focusopleidingen heeft ook een aantal opleidingen zelf gevraagd om extra ondersteuning. Voor het onderwijsinstituut Rotterdam Business School (RBS) geldt dat alle bacheloropleidingen extra aandacht behoeven.

  Het College van Bestuur ondersteunt bovenstaande opleidingen financieel in het collegejaar 2018-2019, zodat zij hun ambities waar kunnen maken. Het CvB volgt de stappen van de opleidingen aandachtig. Het is aan de opleidingsteams en hun leidinggevenden om de weg naar verbetering in te zetten.