Menu
  English

  Onze opleidingen

  Hogeschool Rotterdam biedt studenten drie categorieën opleidingen aan: bachelors, masters en de tweejarige Associate degrees (Ad’s). Ze zijn alle drie weer verdeeld in voltijd, deeltijd en duaal (combineren van leren en werken).

  Bacheloropleidingen

  In 2018 zijn economische hbo-opleidingen in Nederland geherstructureerd. Een overzichtelijker opleidingsaanbod was het doel. Deze conversie heeft invloed gehad op het opleidingaanbod van Hogeschool Rotterdam. Onderstaande opleidingen hebben een nieuwe naam gekregen.

  Wijzigingen in opleidingsnamen

  Oude naam

  Nieuwe naam

  Bedrijfseconomie

  Finance & Control

  Bedrijfskunde MER

  Bedrijfskunde

  Leisure Management

  Leisure & Events Management

  Logistiek en Economie

  Logistics Management

  Small Business en Retail Management

  Ondernemerschap & Retail Management

   

  Samenvoegingen van opleidingen
  Een aantal opleidingen is samengevoegd tot één nieuwe stamopleiding, waarbij de oude opleidingen verder zijn gegaan als differentiatie van de nieuwe stamopleiding. Het gaat om de volgende opleidingen.

  Oude opleiding

  Nieuwe opleiding/differentiatie

  Financial Services Management

  Finance, Tax and Advice, differentiatie Banking & Insurance

  Fiscaal Recht en Economie

  Finance, Tax and Advice, differentiatie Tax Law & Economics

  International Business and Languages

  International Business, differentiatie International Business & Languages

  International Business and Management Studies

  International Business, differentiatie International Business & Management

  Trade Management gericht op Azië

  International Business, differentiatie International Business for Asia International Business, differentiatie International Business & Supply Chain Management (nieuwe differentiatie, werd voorheen niet als opleiding aangeboden)

   

  Het aantal voltijd-bacheloropleidingen is in 2018 met één gestegen door de start van de differentiatie International Business & Supply Chain Management binnen de opleiding International Business (zie bovenstaande tabel). Het aantal duale opleidingen is gedaald door het stopzetten van de duale route van Ondernemerschap & Retail Management. Ook het aantal deeltijd-bacheloropleidingen is met één gedaald naar 31. De instroom van nieuwe studenten bij de deeltijdvariant van de bachelor Management in de Zorg is stopgezet. Studenten kunnen nog wel starten met de Associate degree Management in de Zorg.

  Masteropleidingen

  In het aanbod van de masters is in 2018 niets gewijzigd. De nieuwe master River Delta Development, een ‘joint degree’ van Hogeschool Rotterdam, HZ en Van Hall Larenstein, zou oorspronkelijk in 2018 van start gaan, maar dit is uitgesteld naar 1 september 2019. Deze opleiding is daarom nog niet in het overzicht opgenomen. 

  Hogeschool Rotterdam heeft de ambitie om binnen een aantal jaar te komen tot een kleinschalig, maar hoogwaardig assortiment van masteropleidingen. De hogeschool heeft kwaliteitskaders gesteld waaraan ‘topmasters’ moeten voldoen. Afgesproken is dat zowel bestaande als de nieuwe masteropleidingen voor deze topkwaliteit gaan. 
  Lees in paragraaf 2.6 van het Jaarverslag hoe Hogeschool Rotterdam werkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de masteropleidingen. 

  Associate degrees (Ad's) / Rotterdam Academy

  Het aantal tweejarige Associate degree-opleidingen van de Rotterdam Academy is in 2018 gelijk gebleven. Wel zijn er enkele nieuwe Ad's in aanvraag die naar verwachting in 2019 of 2020 gaan starten.
  Onze Associate degrees zijn ondergebracht in Rotterdam Academy (RAc), een samenwerkingsverband tussen Zadkine, het Albeda college en Hogeschool Rotterdam. Rotterdam Academy mocht in september 2018 maar liefst 1353 nieuwe studenten verwelkomen. Het totaal aantal Ad-studenten komt daarmee op 2872, een groei van 6% ten opzichte van 2017.

  De Ad-opleidingen Integraal Bouwmanagement en Officemanagement werden in 2018 positief geaccrediteerd door de NVAO. Tevens zijn er twee trajecten opgestart om nieuwe opleidingen aan te vragen. Te weten: Ad ICT Internet of Things en de Ad Ouderenzorg. Rotterdam Academy heeft bovendien een eigen examencommissie ingesteld, die zich volledig richt op de Ad-programma's. Het jaar stond voor Rotterdam Academy in het teken van het nog verder uitwerken van de warme overdracht van mbo naar hbo. Rotterdam Academy neemt actief deel aan het Rotterdamse Doorstroomprogramma mbo-hbo voor economische studies. Sommige onderdelen van dat programma zijn ook toegepast op de niet-economische opleidingen van Rotterdam Academy. Zo is afgelopen jaar door alle Ad-opleidingen gewerkt met een intensievere studiekeuzecheck (SKC) om nóg beter zicht te krijgen op onze aankomende studenten. Daarnaast heeft Rotterdam Academy honderden mbo-studenten over de vloer gehad die een periode van vijf weken kwamen meelopen om uit te vinden of studeren in het hbo hen ligt.

  Ook het aantal deelnemers (en geslaagden) aan de Rotterdam Academy vakantieschool nam toe. Tijdens de vakantieschool kunnen aankomend studenten alvast het leerniveau op het hbo ervaren en hun eerste generieke vakken als Nederlands en Engels behalen.

  In 2018 is de samenwerking met het werkveld verder geïntensiveerd. Zo organiseerden we RAc Cafés (gesprekken in DWDD-setting) met en voor bedrijven voor de opleidingen Sociaal Financiële Dienstverlening, Engineering, Maintenance & Mechanics en Logistiek Management. Daarnaast is het Workforce Development Center opnieuw gepositioneerd. De afdeling die studenten en bedrijven met elkaar verbindt, gaat vanaf nu door het leven als Rotterdam Academy Business Link, om beter duidelijk te kunnen maken dat het de brug tussen onderwijs en praktijk slaat. Onderdeel hiervan is sinds september 2018 de permanente aanwezigheid van de Business Link op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

  De samenwerking met het UAF (Stichting voor Vluchteling-Studenten) is in 2018 verder uitgebreid. Er is een nieuwe groep vluchtelingstudenten begonnen aan de Ad Integraal Bouwmanagement. Tevens zijn vanuit dit project in 2018 de eerste studenten afgestudeerd.

  Uniek voor Rotterdam Academy is dat er in 2018 een Excellentieprogramma voor Ad-studenten is opgestart. Een groep van vijftien Ad-studenten ontwikkelt zich door middel van dit aanvullende programma buiten het reguliere curriculum.

  Private masteropleidingen

  Naast de publieke taak verricht de hogeschool private activiteiten. Ultimo 2018 bestaan de private activiteiten bij Hogeschool Rotterdam uit het aanbieden van onbekostigde masteropleidingen. Deze activiteiten hebben een semipubliek karakter. Ze worden verricht in het verlengde van de publieke taak van de hogeschool (het geven van onderwijs). Commerciële activiteiten zijn derhalve niet aan de orde. De private activiteiten voldoen aan de gestelde eisen.

  De hogeschool geeft het voltijd-bacheloronderwijs de hoogste prioriteit. In samenhang hiermee is enige jaren geleden een substantieel deel van de private activiteiten afgebouwd. Uitzondering hierop vormen de bekostigde en onbekostigde masteropleidingen en de daaraan direct gerelateerde contractactiviteiten.

  Het College van Bestuur van de hogeschool heeft de private activiteiten altijd conform de Notitie Helderheid uitgevoerd en is transparant in zijn verantwoording in het jaarverslag over publieke en private activiteiten (met een semipubliek karakter) en bijbehorende financiële resultaten en geldstromen. De huidige onbekostigde masteropleidingen van de hogeschool voldoen aan de gestelde vereisten. Deze opleidingen:

  • Zijn in lijn met de werkzaamheden waarvoor Hogeschool Rotterdam een rijksbijdrage van de overheid ontvangt: het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs;
  • Sluiten aan op vastgestelde onderwijscurricula;
  • Voorzien in een behoefte van de (Rotterdamse) beroepspraktijk, dragen bij aan de profilering van de hogeschool en realiseren legitimatie door een structurele bijdrage aan het praktijkgericht onderzoeksveld;
  • Worden minimaal tegen marktconforme prijzen aangeboden. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van met publiek geld gefinancierde middelen worden deze tegen een integraal kostprijstarief doorberekend aan de opleiding;

  De huidige trend is dat onbekostigde masteropleidingen worden omgezet naar bekostigde masters. In 2017 heeft een herijking van het beleid plaatsgevonden met betrekking tot de masteropleidingen van de hogeschool. Daarvoor is per opleiding onderzoek gedaan naar de legitimatie in de praktijk, de kwaliteit en de bedrijfseconomische gezondheid. Vanuit het uitgangspunt dat private activiteiten zichzelf in principe moeten kunnen financieren, dienen de (onbekostigde) masteropleidingen positieve resultaten te genereren, ook op de lange termijn. Investeringen in deze private activiteiten (met een semipubliek karakter) zijn niet gericht op financiële winst. Ultimo 2017 heeft het College van Bestuur op basis van een positieve uitkomst van deze herijking, besloten dat de huidige masteropleidingen onderdeel blijven van het assortiment. Om te waarborgen dat de masteropleidingen zich op de lange duur zelf financieren, monitort het College van Bestuur in het kader van de reguliere planning & control-cyclus de met deze activiteiten behaalde financiële resultaten. Bij de herijking is tevens gekeken of onbekostigde masteropleidingen een bekostigde status kunnen krijgen. Dit heeft in 2018 geresulteerd in de overgang van de masteropleiding Logistics Management van het onbekostigde private naar het bekostigde publieke domein.

  De hogeschool onderscheidt binnen haar Eigen Vermogen naast de Algemene Reserve een Bestemmingsreserve Publiek en een Bestemmingsreserve Privaat. Op laatstgenoemde bestemmingsreserve worden de gecumuleerde resultaten zichtbaar die gerealiseerd zijn met private activiteiten.