Menu English

Extra geld voor beter onderwijs

de ‘kwaliteitsafspraken’

In april 2018 zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Vereniging Hogescholen (VH), Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwaliteitsafspraken gemaakt voor het hoger onderwijs (onder andere vastgelegd in het Sectorakkoord hbo-2018).

Hierin staat beschreven op welke wijze hogeronderwijsinstellingen de studievoorschotmiddelen zullen inzetten voor zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In dit akkoord zijn thema’s vastgelegd waarvoor de instellingen de komende vijf jaar hun investeringen kunnen aanwenden. Onderdeel hiervan zijn de zogenoemde ‘Kwaliteitsafspraken’. 
Voor de totstandkoming van de Kwaliteitsafspraken heeft Hogeschool Rotterdam in 2018 de route bewandeld die aansluit bij onze visie en sturingsfilosofie: na overleg met de directeuren van instituten, kenniscentra, Centres of Expertise, de diensten en de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de keuze voor de centrale thema’s bepaald. 

De kwaliteitsafspraken verbinden wij met onze strategische doelen van inclusief, contextrijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Hierbij hebben we gekozen voor drie centrale thema’s: ‘meer docenten’, ‘docentprofessionalisering’ en ‘onderwijsfaciliteiten’. Deze centrale thema’s sluiten nauw aan bij de landelijke thema’s uit het Sectorakkoord. Het aantrekken van meer docenten ondersteunt ons streven naar kleinschalig en intensief onderwijs, extra begeleiding en onderwijsdifferentiatie. Het thema professionalisering van docenten en teams zien wij eveneens als een belangrijke ondersteuning om de zichtbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs te bereiken, en daarmee het studiesucces te verbeteren. Lees hierover ook het openingsinterview met CvB-voorzitter Ron Bormans. Als laatste gaf de CMR aan het belangrijk te vinden dat er ook geïnvesteerd wordt in onderwijsfaciliteiten, zoals huisvesting en ICT. Betere onderwijsfaciliteiten dragen bij aan de verbetering van onderwijskwaliteit en daarmee aan studiesucces en aan de tevredenheid van studenten. 

Totstandkoming van de plannen 
De invulling van de thema’s is op instituutsniveau tot stand gekomen: elk instituut heeft in de periode juli-december 2018 een eigen plan opgesteld, dat ze hebben afgestemd met de decentrale medezeggenschap (IMR). Daarnaast hebben verschillende instituten extra inbreng gezocht van studenten en medewerkers via bijvoorbeeld opleidingsteams, opleidingscommissies en studentpanels. Elk Instituutsplan Kwaliteitsafspraken bevat doelstellingen, activiteiten voor 2019, ambities voor de komende jaren en een beschrijving hoe de IMR (en andere studenten en docenten) worden betrokken bij het jaarlijks concretiseren van de plannen. Ter ondersteuning van de instituutsplannen hebben de diensten gezamenlijk een plan opgesteld waarin ze activiteiten benoemen die zij in het kader van de kwaliteitsafspraken in 2019 zullen uitvoeren. 

Vanuit de instituutsplannen en het dienstenplan zijn de ‘Kwaliteitsafspraken Hogeschool Rotterdam’ geschreven. De CMR heeft begin januari 2019 instemming verleend op de kwaliteitsafspraken, evenals de Raad van Toezicht die in diezelfde periode zijn goedkeuring heeft verleend. Een panel van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) zal in mei 2019 dit plan Kwaliteitsafspraken beoordelen. 

Jaarlijks monitoren van de plannen 
Jaarlijks concretiseren, monitoren en verantwoorden we de plannen. Hiervoor is een monitoringssystematiek ontwikkeld die past bij de bestaande P&C-cyclus en het sturingsmechanisme. Zowel op instituuts-, dienst- als hogeschoolniveau worden de plannen gemonitord en geconcretiseerd. De verantwoording verloopt via het jaarverslag. Binnen de monitoringssystematiek wordt de medezeggenschap intensief betrokken. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen