Menu
  English

  Studiesucces

  Het diplomarendement staat voor het percentage bachelorstudenten dat binnen een bepaald aantal jaren na instroom een einddiploma (bachelor) heeft behaald bij de hogeschool.

  Voor een student telt in dit verband elk bachelordiploma bij Hogeschool Rotterdam; studenten die binnen Hogeschool Rotterdam overstapten naar een andere bacheloropleiding en daar hun diploma behaalden worden ook meegeteld in het rendement. Zowel het diplomarendement na vijf jaar als na acht jaar wordt per instroomcohort (dit zijn alle studenten die in het vermelde jaar instromen) gepresenteerd. De informatie is gebaseerd op interne cijfers.

  Het studiesucces van bachelorstudenten die binnen vijf jaar afstuderen aan Hogeschool Rotterdam, daalde de afgelopen jaren sterk, maar klom in het meest recente meetjaar op. Van de studenten die in cohort 2012 instroomden, wist 37,9 procent binnen vijf jaar een diploma te halen. De ontwikkeling van dit ankerpunt laat – ondanks licht herstel- alsnog een zorgelijk beeld zien.

  Acht jaar na start van de studie had ruim 57 procent van de studenten van cohort 2005 een bachelorgraad behaald. Dit aandeel liep de jaren daarna terug naar 54,1procent in cohort 2009. Ook hier is dus een daling waarneembaar; maar minder sterk dan bij het rendement na vijf jaar. Zie ook de figuur.

  Rendement bachelorstudenten

    20082009201020112012
  Rendement na 5 jaar

  45,8%

  42,7%

  39,5%

  37,4%

  37,9%

    20052006200720082009
  Rendement na 8 jaar

  57,1%

  55,9%

  55,2%

  55,0%

  54,1%

  Definitie: studenten die binnen 5 of 8 jaar een diploma haalden bij een bacheloropleiding bij Hogeschool Rotterdam. Bron: cockpit Studierendement - AIC Informatievoorziening

  Het diplomarendement na vijf jaar verschilt duidelijk tussen mannen en vrouwen en tussen studenten die wel of niet een niet-westerse migratieachtergrond hebben (dit is het geval als de student zelf of tenminste één van de twee ouders is geboren in Afrika, Latijns-Amerika of Azië; exclusief Indonesië en Japan, inclusief China en Turkije).

  Kijkend naar de vooropleiding van de student is te zien dat beduidend meer mbo’ers uit cohort 2008 een bachelordiploma hadden behaald na vijf jaar (45,9 procent) dan havisten (43,1 procent). In de jaren die volgden ging het studiesucces van mbo’ers echter sterk achteruit – veel sterker dan bij havisten. Daardoor verdween het verschil tussen mbo’ers en havisten helemaal. Dit jaar komt het voor het eerst voor, dat mbo’ers een lager diplomarendement na vijf jaar hebben (33,8 procent) dan havisten (37,9 procent). Enkele jaren geleden hadden we dit reeds voorspeld op grond van het studiesucces van eerstejaars studenten in de propedeutische fase. Wij hebben daarop ook maatregelen genomen. Verderop in dit jaarverslag worden die vermeld.

  Tevens valt op dat de hogeschoolbrede lichte stijging van het diplomarendement (+0,5%) alleen optrad bij vrouwen (+1,5 procent), studenten met een niet-westerse migratieachtergrond (+1,2 procent) en zoals gezegd bij havisten (+1,8 procent).

  De verschillen in het studiesucces tussen groepen studenten als zodanig en de verschillen in de ontwikkeling van het studiesucces bij deze groepen vindt de hogeschool zorgelijk. De terugloop van de studenttevredenheid baart zorgen; de inspanning is erop gericht te blijven werken aan verbetering van deze resultaten. Onze hogeschool geeft er prioriteit aan om het studiesucces een positieve impuls te geven.

  Rendement na 5 jaar – bachelorstudenten

    20082009201020112012
  Geslacht: Man

  37,9%

  35,8%

  33,3%

  32,5%

  32,1%

  Geslacht: Vrouw

  54,0%

  50,5%

  46,7%

  42,6%

  44,1%

  Herkomst: Nederlandse achtergrond

  52,9%

  50,0%

  46,7%

  46,3%

  45,6%

  Herkomst: Niet-westerse migratieachtergrond

  30,7%

  27,4%

  23,8%

  21,8%

  23,0%

  Vooropleiding: havo

  43,1%

  39,4%

  37,2%

  36,1%

  37,9%

  Vooropleiding: mbo

  45,9%

  42,8%

  40,5%

  36,5%

  33,8%

  Definitie: studenten die binnen 5 jaar een diploma haalden bij een bachelordiploma bij Hogeschool Rotterdam. Bron: cockpit Studierendement - AIC Informatievoorziening