Menu English

Personeelslasten (13)

Personeelslasten

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Lonen en salarissen

205.733

205.207

198.854

Overige personele lasten

23.465

24.249

28.044

Uitkeringen

-1.255

-900

-1.387

Totaal

227.943

228.556

225.511

 
Lonen en salarissen
  Brutolonen en salarissen

162.600

162.184

160.360

  Sociale lasten

19.791

19.740

19.178

  Pensioenpremies

23.342

23.282

19.316

Totaal

205.733

205.207

198.854

 
Overige personele lasten
  Dotaties personele voorzieningen

2.488

3.083

2.742

  Personeel niet in loondienst

12.404

12.280

16.664

  Overig

8.573

8.886

8.638

Totaal

23.465

24.249

28.044

 
Gemiddeld aantal fte

2.782

2.707

2.762

Gemiddeld aantal personeelsleden

4.005

3.857

3.935

Ten opzichte van 2016 zijn de personeelslasten gestegen met 2,4 miljoen euro naar 227,9 miljoen euro. De salarislasten van eigen personeel zijn toegenomen met 6,9 miljoen euro als gevolg van een grotere formatie (20 fte), door cao-wijzigingen en verhoging van de pensioenpremie. De lasten voor personeel niet in loondienst zijn afgenomen met 4,3 miljoen euro als gevolg van het gevoerde beleid om deze last te verminderen en meer eigen personeel aan te stellen.

De gemiddelde formatie in 2017 bedroeg 2.782 fte, vorig jaar 2.762 fte. De formatie is inclusief studentassistenten en peercoaches, maar exclusief vermindering fte door SOP-regelingen en ouderschapsverlof.

Het gemiddeld aantal medewerkers in 2017 bedroeg 4.005 tegen 3.935 in 2016. Er is geen personeel werkzaam in het buitenland.

Gemiddelde formatie

 20172016
Management / directie

188

190

Onderwijzend personeel

1.705

1.659

Wetenschappelijk personeel

29

26

Overige medewerkers

860

887

Gemiddeld aantal werknemers op basis van volledig dienstverband

2.782

2.762

Wet normering topinkomens (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor de sector hbo van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de hogeschool is 181.000 euro op basis van de klasseindeling G die is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Overzicht beloningen topfunctionarissen 2017

Bedragen x € 1

 BormansRoelofSandermanVd Brink
Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Duur dienstverband in 2017

1/1 – 31/12

1/1 – 31/08

1/1 – 31/12

1/10 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

Nee

Echte of fictieve dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Individueel WNT-maximum

181.000

120.667

181.000

45.622

 
Bezoldiging 2017
Beloning

163.405

107.606

163.873

36.600

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

17.529

11.993

17.962

4.410

Subtotaal

180.934

119.599

181.835

41.010

 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

 
Totaal bezoldiging

180.934

119.599

181.835

41.010

 
Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

*

n.v.t.

* De leidinggevende topfunctionaris maakt t/m 31-8-2018 gebruik van het overgangsrecht binnen de WNT. De bezoldiging 2017 valt binnen het maximum komend uit het overgangsrecht.

Overzicht beloningen topfunctionarissen 2016

Bedragen x € 1

 BormansRoelofSanderman
Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Duur dienstverband in 2016

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1

1

1

    
Bezoldiging 2016
Beloning

177.035

165.102

166.273

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

15.900

15.786

15.600

Totaal bezoldiging

192.935

180.888

181.873

Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Bedragen x € 1

  Roelof
Functie(s) gedurende dienstverband

Lid

Omvang dienstverband (in fte)

1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2017

 
Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

61.383

 
Individueel toepasselijk maximum

75.000

   
-/- Onverschuldigd deel

n.v.t.

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

61.383

Waarvan betaald in 2017

61.383

 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Overzicht beloningen toezichthoudende topfunctionarissen 2017

Bedragen x € 1, excl. BTW

 BeermanInsingerKarakusVerlaanVan der WaaijOomen
Functie(s)

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Duur dienstverband in 2017

1/1 –
31/12

1/1 –
31/12

1/1 –
31/12

1/1 – 31/12

1/1 –
31/12

 
Individueel WNT-maximum

27.150

18.100

18.100

18.100

18.100

 
 
Bezoldiging 2017
Beloning

19.400

13.500

13.500

13.500

13.500

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

 
Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

 
Subtotaal

19.400

13.500

13.500

13.500

13.500

 
 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

0

0

 
 
Totaal bezoldiging

19.400

13.500

13.500

13.500

13.500

 
 
Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Overzicht beloningen toezichthoudende topfunctionarissen 2016

Bedragen x € 1

 BeermanInsingerKarakusVerlaanVan der WaaijOomen
Duur dienstverband in 2016

1/9 –
31/12

1/1 –
31/12

1/1 –
31/12

1/1 – 31/12

1/1 –
31/12

1/1 –
31/12

 
Bezoldiging 2016

n.v.t.

 
Beloning

19.400

13.500

0

13.500

13.500

13.500

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

0

0

0

0

0

0

Totaal bezoldiging

19.400

13.500

0

13.500

13.500

13.500

Individueel WNT-maximum 2016

19.400

17.900

 

17.900

17.900

17.900