Menu Zoeken English

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september en februari

Deze opleiding is ook beschikbaar in: deeltijd

Als leerkracht ben je degene die kinderen in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Niet alleen breng je kinderen kennis en vaardigheden bij, ook wil je hun nieuwsgierigheid prikkelen.

Wie op een basisschool werkt, moet een brede basis hebben. Je moet les kunnen geven in alle basisschoolvakken. Dit betekent dat je tijdens je opleiding ook van veel vakken de didactiek en de kennis leert. Dit gebeurt aan de hand van de landelijke kennisbasis.

Iedere onderwijsperiode heeft een beroepsthema centraal staan, waaraan de vakken verbonden worden. Zo is in jaar één bij onderwijs aan kleuters 'spelen en leren' een thema en bij groep 5/6 'instructie en werkvormen'.

De vakken die je tijdens de opleiding volgt, zijn in drie richtingen verdeeld: onderwijskundige vorming, vakinhoudelijke vorming en culturele/maatschappelijke vorming.

Als voltijdstudent loop je al vanaf het eerste jaar wekelijks stage op een basisschool. De theorie op de opleiding gaat over dezelfde leeftijdsgroep als waarin je stage loopt. Zo zie je meteen hoe het er op een basisschool aan toegaat. Tijdens je stages ben je actief bezig: je geeft les, begeleidt kinderen individueel en observeert. Je studieloopbaancoach begeleidt je bij je studie en komt ook bij je op stagebezoek. Tijdens de opleiding heb je mogelijkheden om je eigen profiel neer te zetten en persoonlijke keuzes te maken.

Let op! Met sommige vooropleidingen gelden extra toelatingseisen en moet je vóór de start van de opleiding kennistoetsen afleggen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  1%

  Werkloos

  95%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Fases van je opleiding

  De opleiding bestaat uit vier fases: 

  In dit eerste jaar maak je kennis met de verschillende vakgebieden en met je toekomstig beroep van leraar basisonderwijs. Je kunt zien of de opleiding en het beroep je liggen. Ook de opleiding bekijkt of je geschikt bent voor het beroep.

  In het tweede studiejaar staat je ontwikkeling tot een breed bekwame leraar basisonderwijs centraal. Je wordt basisbekwaam voor alle vakgebieden die je op de basisschool gaat geven. Daarnaast leer je omgaan met verschillen in de klas op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel niveau. Na dit jaar ben je klaar om je te gaan profileren.

  In het derde studiejaar kies je voor de leeftijdspecialisatie jongere kind of oudere kind. Er wordt vanuit probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen aan uitdagingen gewerkt binnen thema's. Opbrengstgericht werken is hier een voorbeeld van. Daarnaast kies je ook twee vakspecialisaties: één vak uit de wereldvakken en één vak uit de kunstvakken. Je legt in deze fase van je studie ook de landelijke kennisbasistoets taal- en rekenen af. Na het afronden van dit jaar beheers je de competenties op profileringsniveau en ben je klaar om te gaan afstuderen.

  Gedurende het vierde studiejaar ontwikkel je jezelf tot startbekwame leraar basisonderwijs die als innovatieve professional op hbo-niveau in de beroepspraktijk aan de slag kan. Je volgt in deze fase een minor, je doet een afstudeeronderzoek en je loopt een half jaar lang drie dagen per week een lio-stage (leraar in opleiding) waarin je laat zien dat je startbekwaam bent.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Doorstroomprogramma

  Aanmelden voor het doorstroomprogramma kan via mail: e.m.van.den.bergh@hr.nl

  Stage lopen

  In jaar 1 en 2 loop je wekelijks een dag stage en ieder kwartaal een week. In jaar 3 loop je 2 dagen per week stage en elk kwartaal een week. In jaar 4 loop je een half jaar Lio-stage (3 dagen p/w).

  Bekijk hieronder hoe Jessey Verhoeven haar stage bij OBS de Piramide beleeft.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  De kwaliteit van het rekenonderwijs, de rekenvaardigheid van de leerlingen en de aanpak van rekenproblemen zijn al jaren onderwerp van stevige discussies. In het onderwijs tekenen zich twee probleemgebieden af: de overgang van PO naar VO verloopt niet soepel omdat docenten van PO en VO niet goed op de hoogte zijn van elkaars specifieke didactiek. Daarnaast stagneert de doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs, omdat leerlingen die in het MBO binnenstromen een te grote achterstand op rekengebied hebben opgelopen. De minor kan opgenomen worden in het project Urban talent, en richt zich op doorgaande leerlijnen in het rekenonderwijs.

  Meer aandacht voor taal en rekenen.' De kranten besteden er veel en vaak aandacht aan. Als er geen goed taalonderwijs wordt gegeven, heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de taalontwikkeling en taalbeheersing van kinderen, maar ook voor de prestaties op andere gebieden. Alleen door goed taalonderwijs te geven kun je taalzwakke kinderen, kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben en taalgevoelige kinderen geven wat ze nodig hebben. Taalonderwijs kan zich ook uitstrekken tot andere vakgebieden, want succesvol rekenonderwijs en goede resultaten bij wereldoriënterende vakken zijn mede afhankelijk van een goede taalbeheersing.

  De minor 'Passend Onderwijs' (PAO) zoomt ment name in op de inhoud, het beleid en de organisatie van opvoeding en onderwijs aan kinderen. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, met ernstige dyslexie of kinderen die hoogbegaafd zijn of kinderen die in een beperkte sociaal-culturele omgeving opgroeien. De kunst van passend onderwijs is te zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je kunt voor deze minor ook naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Indonesië.

  In het speciaal onderwijs is steeds meer behoefte aan leerkrachten die voldoende vaardigheden bezitten om in dit werkveld werkzaam te zijn. In deze minor richten wij ons op het uitbreiden van kennis van het speciaal onderwijs, het vergroten van het handelingsrepertoire van de toekomstige leerkracht en het ontwikkelen van een eigen visie als leerkracht in het speciaal onderwijs. Enige affiniteit met het speciaal onderwijs is wel een pre. Naast het verplichte praktijkgerichte onderzoek, op basis van een eigen leervraag, in het speciaal onderwijs, kent deze minor drie onderdelen. In 'zicht op jezelf' kijk je naar je eigen rol als leerkracht. Hier komt gesprekstechniek, video-interactie-begeleiding en positive behavior support aan de orde. Bij het onderdeel 'zicht op de leerling' gaat het over je handelingsrepertoire; Hoe ga ik om met...? Verschillende type leerlingen krijgen hier aandacht (zoals ADHD, Leerstoornissen, Handicaps etc). In het laatste onderdeel 'zicht op de klas en school' gaat het over regelingen, sociale kaart en multi-disciplinair kunnen werken. Ook gaan we in op groepsprocessen, klassenmanagement, pedagogisch klimaat en observeren en analyseren.

  Het is mogelijk om op Hogeschool Rotterdam je volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs te halen. Dit houdt in dat je aan alle groepen binnen het basisonderwijs bewegingsonderwijs mag geven. Deze leergang vakbekwaamheid wordt als minor in het eerste semester van het vierde leerjaar in de voltijdopleiding aangeboden. Het is ook mogelijk om de bevoegdheid bewegingsonderwijs na je studie in de nascholing te halen.

  De komende jaren staat in grote steden als Rotterdam Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) hoog op de (politieke) agenda. Zowel landelijk als in de stad Rotterdam wordt er gewerkt aan de begeleiding van jonge kinderen, om een doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorzieningen naar de basisschool te krijgen. Voor- en Vroegschoolse educatie is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen die al een achterstand hebben of die de kans lopen een achterstand te ontwikkelen extra te stimuleren. In deze minor doe je kennis en inzicht op omtrent het ontwikkelen en leren van jonge kinderen.

  Wie zijn verleden niet kent, heeft geen notie van de toekomst. Cultuur is het sleutelwoord van deze minor. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. De omgeving nodigt leerkrachten altijd uit om kinderen er in mee te nemen middels verhalen en activiteiten. Dit omgevingsonderwijs is dan ook een relevant onderdeel van lessen op de basisschool. Door de leerlingen in contact te brengen met ons cultureel erfgoed vergroot je het cultureel bewustzijn en het historisch besef.

  Een groot groeiend aantal basisscholen voert Engels als moderne vreemde taal in als medium of instruction. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft deze ontwikkeling bijvoorbeeld voor alle basisscholen hoog op de prioriteitenlijst staan binnen het strategisch beleidsplan. Een groot aantal scholen in de regio volgt deze ontwikkeling. Studenten kunnen na het volgen van deze minor lesgeven in het Engels binnen de basisschool. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid voor (een deel van) het onderwijs in het Engels. In de minor worden vakmanschap en meesterschap bij elkaar gebracht voor het onderwijs in het Engels. In Engeland neemt de student verantwoordelijkheid voor zoveel mogelijk onderwijs in het Engels waardoor zij 'classroom English' effectief leren gebruiken en de door hen gemaakte keuzes in het Engels leert verantwoorden. De verdieping door het onderzoek helpt de student bij het ontwikkelen van een visie op het onderwijs Engels.

  Femke Goossens over de minor Early English

  "De Early English Minor heeft mij in mijn carrière meer gebracht dan welk ander diploma of certificaat dan ook. Naast het feit dat ik een geweldige tijd heb gehad in Nottingham heeft het me ook mijn droombaan opgeleverd. Ik werk op de Blijberg International. Een International school in hartje Rotterdam. Onze leerlingen komen van over de hele wereld en wonen vanwege het werk dat hun ouders doen vaak maar een aantal jaar in Nederland. Ik geef les in het Engels en krijg binnen deze school op iedere mogelijke manier de kans om mezelf te blijven ontwikkelen. Na mijn afstuderen lagen de banen niet bepaald voor het oprapen maar mijn Early English certificaat opende een heleboel deuren. Met de huidige ontwikkelingen op gebied van Engelstalig en tweetalig onderwijs is het een Minor die ik iedereen zou aanraden. Het heeft mijn kans op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergoot, maar belangrijker nog, het leverde mij een baan op die niet voelt als werk."

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Specialisaties

  Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Je kunt je ook verder specialiseren binnen de opleiding door je eigen richting te kiezen.

  Iedere student die afstudeert, krijgt naast zijn bachelordiploma, het diploma Openbaar Onderwijs, waarmee je als startend leerkracht een extra waarde mee krijgt. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

  De Pabo van Hogeschool Rotterdam biedt de volgende specialisaties aan:

  Het is mogelijk om naast je reguliere diploma ook het Montessori-diploma te behalen. Deze opleiding is volledig geïntegreerd in het curriculum van de opleiding, waarbij de specifieke vakken voor de Montessori-route zijn vastgelegd in het keuzeonderwijs.

  Waarom Montessori?

  • Gericht op de ontwikkeling van het individu
  • Onderwijs op maat
  • Richt zich op de psychische, sociale, intellectuele en creatieve aspecten van het mens-zijn
  • Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leiden tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid
  • De taak van de leerkracht is die van begeleider. Hij/zij observeert, helpt en geeft individuele- en groepslessen.
  • Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep (4-6 jaar, 6-9 jaar en 9-12 jaar). Zij helpen en stimuleren elkaar.
  • Ononderbroken ontwikkelingsgang (4-12 jaar). Traditionele zittenblijven komt niet voor.
  • Kosmische Opvoeding en Onderwijs

  Daarom Montessori!

   

  Met het ICBO-certificaat (Introductie Christendom voor het BasisOnderwijs) ben je officieel bevoegd om godsdienstonderwijs te geven. Het certificaat geeft je meer kans om op protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen les te geven. Voor islamitische scholen is geen extra diploma nodig.

  Wil je lesgeven op internationale basisscholen en trekt het je om te werken in het buitenland? Dan is de specialisatie Internationaal, ofwel 'Follow the Yellow Brick Road' iets voor jou. Hiermee kun je aan de slag op onder andere vroeg- en vreemdetalenonderwijs en internationale scholen. Het is een op maat gemaakte route van vier jaar. De inhoud van je opleiding en stages wordt gekleurd doordat op de stageschool het onderwijs in het Engels wordt gegeven. Daardoor leer je ook zelf om in het Engels les te geven. Met deze specialisatie ben je breed inzetbaar, namelijk als leerkracht en als taalspecialist op een school. De opleiding is Nederlandstalig.

  Je kunt kiezen uit één van de onderstaande specialisaties.

  • Vroeg- en vreemdetalenonderwijs en tweetalig primair onderwijs in Nederland
  • Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs in Nederland
  • International Primary Curriculum in Nederland of het buitenland
  • International Schools in Nederland of het buitenland

  Louise Kleijweg koos voor een internationale stage

  "In 2013 ben ik afgestudeerd op de Pabo. Nog steeds ben ik blij dat ik voor de Minor Early English' heb gekozen. Naast een ontzettend leerzame en leuke tijd in Nottingham heb ik er ook een gave baan aan overgehouden. Ik wist dat ik graag in het buitenland les zou willen geven en aangezien ik ook Italiaans spreek leek Italië een geschikte keuze. Na mijn afstuderen kreeg ik te horen dat ik aan de slag mocht als Associate Teacher in een kleuterklas op The International School of Trieste. Na twee jaar als klasseassistent heb ik nu mijn eigen 'Grade 2'. Na ruim twee jaar werken op een internationale school kan ik wel zeggen dat lesgeven in het buitenland een echte verrijking is: je staat voor nieuwe uitdagingen en je krijgt kansen die je nooit voor mogelijk hield."

  Het is mogelijk om op Hogeschool Rotterdam je volledige bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs te halen. Dit houdt in dat je aan alle groepen binnen het basisonderwijs bewegingsonderwijs mag geven. Deze leergang vakbekwaamheid wordt als minor in het eerste semester van het vierde leerjaar in de voltijdopleiding aangeboden. Het is ook mogelijk om de bevoegdheid bewegingsonderwijs na je studie in de nascholing te halen.

  Afstuderen

  In de afstudeerfase kies je voor een specialisatie: het jongere (4-8 jaar) of het oudere kind (8-12 jaar). In deze fase wordt uiteraard meer zelfstandigheid van je verwacht dan in de de eerdere jaren.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Tijdens de opleiding is het mogelijk om naar het buitenland te gaan. Zo is er bijvoorbeeld een studiereis naar Turkije, de Verenigde Staten, Marokko en Duitsland. Daarnaast zijn er mogelijkheden om je minor in Indonesië, Groot-Brittannië of Namibië uit te voeren. Wil je liever in Nederland blijven, maar je toch oriënteren op het buitenland? Regelmatig komen er studenten uit het buitenland een half jaar aan onze opleiding studeren. Je kunt voor deze studenten een international buddy zijn.

  Anouk van der Wel over haar stage in het buitenland

  "Ik heb in 2012 de minor 'Early English' gevolgd. Van al mijn stages heb ik toch wel het meest geleerd tijdens mijn stage in Engeland. Niet alleen het lesgeven in het Engels maar ook de manier waarop er in Engeland lesgegeven op een basisschool sprak mij aan en veranderde mij als leerkracht Na Engeland heb ik tijdens mijn LIO ook gewerkt als 'English Teacher' op verschillende Haagse basisscholen en bij mensen thuis. Momenteel werk ik op een Earlybird-school als Engelse coördinator/taalspecialist en leerkracht van groep 6. Ik hoop later ooit te mogen werken op een internationale school in Nederland of in het buitenland."

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  Met het Honoursprogramma kijk je over de grenzen van het onderwijs heen. In het eerste en tweede studiejaar sluit je aan bij bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente professional, zoek je uitdaging en wil je meer tijd in je studie steken? Dan kun je meedoen aan het Honoursprogramma.

  Met het Honoursprogramma kijk je over de grenzen van het onderwijs heen. In het eerste en tweede studiejaar sluit je aan bij bijzondere projecten en volg je keuzevakken die je helpen met je oriëntatie. In jaar drie en vier volg je onderdelen waarmee je een honours degree bij je diploma kunt behalen. Hiermee kun je op de arbeidsmarkt het onderscheid maken en aantonen een innovatieve en excellente professional te zijn. 

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  4 dagen les per week
  17 uren zelfstudie per week
  4 dagen les per week
  17 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  ICBO en Diploma Openbaar Onderwijs

  Met het ICBO-certificaat (Introductie Christendom voor het BasisOnderwijs) ben je officieel bevoegd om godsdienstonderwijs te geven. Het certificaat geeft je meer kans om op protestants-christelijke of rooms-katholieke scholen les te geven. Voor islamitische scholen is geen extra diploma nodig.

  Al onze afstudeerders krijgen - naast hun bachelordiploma - het diploma Openbaar Onderwijs. Hiermee krijg je als startend leerkracht een extra waarde mee. Door dit diploma is een nascholingstraject gericht op openbaar onderwijs niet meer nodig.

  Beroepen

  Na je afstuderen ben je specialist in lesgeven in de grote stad. Voorop staat natuurlijk dat je graag met kinderen werkt. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en met andere begeleiders. Afhankelijk van je gekozen specialisatie kun je jezelf binnen je baan als leerkracht in het basisonderwijs richten op een specifieke doelgroep of op een bepaald soort onderwijs. Onder 'Opbouw' heb je hier alles over kunnen lezen.

  Doorstuderen

  Na het behalen van je bachelor-diploma kun je ervoor kiezen om door te studeren. Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen, waarin je je focust op onderwijsinnovatie. 

  Wil je je meer verdiepen in de pedagogiek? Dan is de Master Pedagogiek een mogelijkheid voor je.  

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2018

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.