Menu English

Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, start in september (alle routes) en enkele routes ook in februari

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

flexibele deeltijd (4 jaar, met mogelijkheden tussen 3 en 4 jaar)

De pabo van Hogeschool Rotterdam biedt de mogelijkheid om flexibel te studeren in deeltijd. We bieden in deeltijd de volgende routes aan:

Flexibele deeltijd

 Bij de flexibele deeltijd krijg je 1 dag in de week les. Daarnaast loop je 1 dag in de week stage. Deze opleiding doet een beroep op je discipline en zelfstandigheid in het studeren. We noemen deze deeltijd flexibel omdat je afhankelijk van je vooropleiding, je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk, de mogelijkheid hebt deze vierjarige bachelor tussen de 3 en 4 jaar af te ronden.

Stage loop je op een opleidingsschool die aan onze Pabo verbonden is. De werkplekbegeleiders (de leerkrachten) daar weten precies hoe ze jou moeten begeleiden en hoe ons curriculum in elkaar zit. Werk je al in het onderwijs? En is jouw school een opleidingsschool uit ons samenwerkingsverband? Dan kun je daar stage lopen, maar niet al je stages. Wij vinden dat je meerdere scholen moet hebben gezien om een goede visie te kunnen vormen op onderwijs. Veelal kan stage lopen dan wel binnen jouw bestuur. Vraag naar de mogelijkheden bij jouw bestuur.

De basis leggen

In het eerste gedeelte van je studie wordt de basis van je toekomstige beroep gelegd. Dat gebeurt in delen waarin een specifiek thema centraal staat. Je gaat van het accent op het beroep van leerkracht, waarbij je kennis maakt met het maken van lessen, naar uiteindelijk adaptief en gedifferentieerd lesgeven. Ook ga je meteen stagelopen. In september start de stage in groep 5, 6 ,7 of 8 en vanaf februari loop je stage in groep 3 en/of 4. Wij stimuleren enorm het nominaal studeren en begeleiden je in de stage in samenwerking met het werkveld gericht op het behalen van jouw propedeuse. In het tweede studiejaar start de stage bij de kleuters. Je gaat op de pabo aan de slag met het verbinden van vakinhouden om geïntegreerd en thematisch onderwijs te kunnen geven aan kleuters.

De verdieping maken

Nadat de basis is gelegd, ga je je verdiepen. Verdiepen in het vak: behalve goed lesgeven en klassenmanagement bestaat dit ook uit vele andere interessante facetten. Denk hierbij aan communiceren met ouders, aan omgaan met kinderen met een uitdaging en aan het functioneren binnen een team. In het vierde semester loop je stage in de bovenbouw. Daarna kies je voor het jonge of oudere kind, wat bepalend is voor de stage. Bij het jonge kind loop je stage in de onderbouw ( 1 tot en met 4) en bij het oudere kind in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8).

De Afronding

In de afronding ben je eigenlijk met twee onderdelen bezig. Enerzijds moet je onderzoek doen in het basisonderwijs (verplicht onderdeel in het hbo) en anderzijds ben je bezig met de afstudeerstage. In de afstudeerfase ga je aantonen dat je een startbekwame leerkracht bent.

De flankerende lijnen

In ons programma is behoorlijk veel aandacht voor rekenen en taal. We bereiden je gedegen voor op de verplichte landelijke taal en rekentoets.

Let op! Met sommige vooropleidingen gelden extra toelatingseisen en moet je toelatingstoetsen afleggen. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van de pabo

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Studieduur en -routes

De deeltijdopleiding van de Pabo is een flexibele opleiding. We bieden de volgende routes aan:

Flexibele Pabo deeltijd

De flexibele deeltijdopleiding van de Pabo duurt minimaal 2,5 jaar en maximaal 4 jaar. Afhankelijk van je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk kun je de studie in 2,5, 3 of 4 jaar afronden. Heb je geen hbo- of wo-vooropleiding, dan duurt de opleiding minimaal 3 jaar. Heb je wel een hbo of wo-vooropleiding en behaal je in jaar 2 het verdiepingsassessment? Dan kun je de opleiding in 2,5 jaar afronden. Het kan ook zo zijn dat de opleiding gewoon 4 jaar duurt voor jou. De duur van de opleiding is dus afhankelijk van diverse factoren.

2-jarige Pabo deeltijd

Heb je een hbo- of wo-diploma? Dan is de 2-jarige deeltijdopleiding wellicht een goede optie voor jou. De 2-jarige deeltijd Pabo begint met een assessment vóór de start van de studie. In dit assessment zijn in ieder geval je taal- en rekenvaardigheden opgenomen en daarnaast je reflectief vermogen. Naar aanleiding hiervan wordt geadviseerd of je potentie hebt om in 2 jaar je diploma te behalen. Bij een negatief advies kun je wel de flexibele deeltijd volgen en de opleiding, afhankelijk van je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk, in 2,5, 3 of 4 jaar afronden. Met de 2-jarige deeltijd ben je 1 dag in de week op de hogeschool en loop je 1 dag in de week stage.

Zij-instroom Pabo

Je kunt de Pabo ook in 2 jaar behalen met het zij-instroomtraject. Hiervoor gelden strikte landelijk vastgestelde geschiktheidseisen. Een belangrijk verschil met de andere routes is dat je meteen een dienstverband hebt met een basisschool en dus 2 á 3 dagen voor de klas staat. Bij het zij-instroomtraject start je met een geschiktheidsonderzoek. Daaruit volgt een bindend advies. Is dit advies negatief, dan kun je niet starten met de zij-instroom, maar mogelijk wel met de 2-jarige deeltijd. 

 

Fases van je opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende fases:

In de eerste anderhalf jaar van je studie wordt de basis van je toekomstige beroep gelegd. Dat gebeurt in vijf delen waarin een specifiek thema centraal staat. In het eerste deel ligt het accent op het beroep van leerkracht. Je maakt kennis met alle schoolvakken en verschillende groepen op de basisschool passeren de revue. Na een brede kennismaking met de schoolorganisatie loop je stage in een bovenbouwgroep. In deel 2 ga je aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van inspirerende lessen vanuit de verschillende vakken op de basisschool. Hoe ontwerp je een les en welke didactiek gebruik je? Hoe zorg je dat de leerlingen aandachtig je les volgen? In februari start deel 3 en loop je stage in groep 3 en/of 4 en leg je het accent op adaptief en gedifferentieerd lesgeven. Het laatste deel van het studiejaar staat in het teken van lesgeven over en in de omgeving van de leerling. Het doel is dat je zelf een krachtige leeromgeving kan ontwerpen en uitvoeren. Na een succesvolle afronding van de eerste 4 delen, behaal je je propedeuse. In het tweede studiejaar start deel 5 van de Basis, namelijk vakintegratie. Je gaat aan de slag met het verbinden van vakinhouden om geïntegreerd onderwijs te kunnen geven aan kleuters. Dat is ook de bouw waarin je stage loopt.

Nadat de basis is gelegd, ga je je verdiepen. De Verdieping bestaat uit twee delen. In deel 6 staat ontwerpend en onderzoekend leren centraal. Alle schoolvakken werken vanuit deze didactiek. Je loopt stage in de bovenbouw van de basisschool. In deel 7 ga je je verdiepen in passend onderwijs. Je leert lesgeven aan alle leerlingen met al hun leerverschillen en onderwijsbehoeften. Tijdens dit deel staan taal, rekenen en onderwijskunde centraal. In het proeflokaal staat de actualiteit centraal. We delen de nieuwste didactiek, inzichten op goed onderwijs, beleid van het ministerie, nieuwe methoden en trends. Het doel is dat je weet wat er speelt in het werkveld en dat je leert handelen naar de nieuwste inzichten.

De laatste anderhalf jaar ga je de studie afronden en dat doe je door een minor in deel 8 en een LIO-stage in deel 9. Deel 8 bestaat uit een minor met daarin een praktijkonderzoek. Het onderwerp van je minor is afhankelijk van de context waarin je werkt op de school waar je stage loopt. Tijdens de minor word je begeleid door de onderzoeksbegeleider van de basisschool en een docent van de pabo. Hierna volgt deel 9 en sluit je de opleiding af met de LIO-stage (Leraar In Opleiding). Je verzorgt dan zelfstandig onderwijs aan een klas.

Werk en studie

Bij de deeltijdvariant hoef je geen werk te hebben in het basisonderwijs. Hogeschool Rotterdam verzorgt stageplaatsen. De stage vindt plaats op scholen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben (Samen Opleiden). Je kunt naast je studie en stage blijven werken. Reken wel op studietijd naast de twee dagen (studiedag en stagedag) die je hebt. Afhankelijk van de voorkennis kan dat een hele dag zijn.

Begeleiding

Jij bent uniek en je hebt eigen ideeën over wat jij in je studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Deze noemen wij jouw PI-begeleider. PI staat voor Professionele Identiteit.

Stage lopen

Je loopt in jaar 1 meteen één dag in de week op dinsdag stage. In het eerste jaar loop je stage in de bovenbouw en in groep 3 en/of 4. In het tweede studiejaar loop je stage bij de kleuters en het laatste semester in de bovenbouw.

De stageplaats wordt geregeld door de pabo. Je wordt tijdens je stage begeleid door de instituutsbegeleider van de pabo en de werkplekbegeleider, de leerkracht van je stageschool.

Het kan zijn dat je al in het onderwijs werkt en graag stage wil lopen bij jouw onderwijsbestuur. Daartoe zijn afspraken gemaakt met besturen. Vraag hiernaar bij jouw bestuur. Geef ook aan wanneer je een gesprek hebt met de pabo dat je al werkzaam bent in het onderwijs. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Stagelopen op de werkplek is deels mogelijk als het een school is in de regio waarin wij stage begeleiden. Op de afbeelding hieronder kun je onze begeleidingsregio duidelijk zien

.

Aanvullende certificering

Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen.

Zij-instroom

Heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas, ben je in dienst van een basisschool(bestuur) en volg je daarnaast lessen op de Pabo. Op deze manier behaal je binnen 2 jaar een getuigschrift en kun je werken als leerkracht in het basisonderwijs.

Lees alle informatie over zij-instroom

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

ICBO, Diploma Openbaar Onderwijs en Bewegingsonderwijs

Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar  Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen. Je kunt als deeltijdstudent via de dagopleiding je volledige bevoegdheid voor het vak  bewegingsonderwijs halen in jaar 4.

Beroep

Als leerkracht in het basisonderwijs is werken met kinderen je passie. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en andere begeleiders. Je ontwikkelt je graag in de breedte en in de diepte, veel schoolvakken vind je interessant en je wordt er blij van als je jouw kennis kunt overbrengen op kinderen.

Doorstuderen

Na het behalen van je bachelor-diploma kun je ervoor kiezen om door te studeren. Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen, waarin je je focust op onderwijsinnovatie. 

Wil je je meer verdiepen in de pedagogiek? Dan is de Master Pedagogiek een mogelijkheid voor je.  

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen