Menu English

Lerarenopleiding Basisonderwijs (pabo) deeltijd

 • Duur en startmoment

  Variabele duur, start in september (alle routes) en enkele routes ook in februari

 • Opleidingstype

  Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil je graag in deeltijd studeren? Dan zijn er bij de pabo 3 mogelijkheden. Wat past het beste bij jou?

We bieden de volgende routes aan:

flexibele deeltijd (2,5 tot 4 jaar)

Bij de flexibele deeltijd krijg je 1 dag in de week les. Dit kan doordat de lessen ten opzichte van de voltijd gecomprimeerd en geclusterd zijn. Daarnaast loop je 1 dag in de week stage. Deze opleiding doet een beroep op je discipline en zelfstandigheid in het studeren. We noemen deze deeltijd flexibel omdat je afhankelijk van je vooropleiding, je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk, de opleiding kan versnellen. Wij plaatsen onze studenten allemaal op een opleidingsschool die aan onze Pabo verbonden is en waar de werkplekbegeleiders (de leerkrachten) precies weten hoe ze jullie moeten begeleiden en hoe ons curriculum in elkaar zit. Wanneer je in het onderwijs werkt en jouw school is een opleidingsschool uit ons samenwerkingsverband, kun je één jaar stage op jouw werkplek lopen.

De verkorte deeltijd en zij-instroom

Heb je al een hbo- of wo-diploma? Dan is de zij-instroom of de verkorte deeltijd wat voor jou. Beide trajecten duren 2 jaar en bij beide trajecten volg je 1 dag in de week lessen op de pabo. Het verschil tussen de twee trajecten is dat je als zij-instromer direct een dienstverband van 2 tot 4 dagen aangaat met een basisschool. Bij de verkorte deeltijd heb je geen dienstverband maar loop je één dag in de week stage. Op deze manier kun je je huidige baan nog aanhouden. Bij de zij-instroom is dat niet mogelijk omdat je daar twee tot vier dagen als startende leerkracht voor de klas staat.

 

Let op! Met sommige vooropleidingen gelden extra toelatingseisen en moet je toelatingstoetsen afleggen. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van de pabo

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Studieduur en -routes

De deeltijdopleiding van de Pabo is een flexibele opleiding. We bieden de volgende routes aan:

Flexibele Pabo deeltijd

De flexibele deeltijdopleiding van de Pabo duurt minimaal 2,5 jaar en maximaal 4 jaar. Afhankelijk van je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk kun je de studie in 2,5, 3 of 4 jaar afronden. Heb je geen hbo- of wo-vooropleiding, dan duurt de opleiding minimaal 3 jaar. Heb je wel een hbo of wo-vooropleiding en behaal je in jaar 2 het verdiepingsassessment? Dan kun je de opleiding in 2,5 jaar afronden. Het kan ook zo zijn dat de opleiding gewoon 4 jaar duurt voor jou. De duur van de opleiding is dus afhankelijk van diverse factoren.

2-jarige Pabo deeltijd

Heb je een hbo- of wo-diploma? Dan is de 2-jarige deeltijdopleiding wellicht een goede optie voor jou. De 2-jarige deeltijd Pabo begint met een assessment vóór de start van de studie. In dit assessment zijn in ieder geval je taal- en rekenvaardigheden opgenomen en daarnaast je reflectief vermogen. Naar aanleiding hiervan wordt geadviseerd of je potentie hebt om in 2 jaar je diploma te behalen. Bij een negatief advies kun je wel de flexibele deeltijd volgen en de opleiding, afhankelijk van je studieresultaten en je ontwikkeling in de praktijk, in 2,5, 3 of 4 jaar afronden. Met de 2-jarige deeltijd ben je 1 dag in de week op de hogeschool en loop je 1 dag in de week stage.

Zij-instroom Pabo

Je kunt de Pabo ook in 2 jaar behalen met het zij-instroomtraject. Hiervoor gelden strikte landelijk vastgestelde geschiktheidseisen. Een belangrijk verschil met de andere routes is dat je meteen een dienstverband hebt met een basisschool en dus 2 á 3 dagen voor de klas staat. Bij het zij-instroomtraject start je met een geschiktheidsonderzoek. Daaruit volgt een bindend advies. Is dit advies negatief, dan kun je niet starten met de zij-instroom, maar mogelijk wel met de 2-jarige deeltijd. 

 

Fases van je opleiding

De opleiding bestaat uit de volgende fases:

In de eerste anderhalf jaar van je studie wordt de basis van je toekomstige beroep gelegd. Dat gebeurt in vijf delen waarin een specifiek thema centraal staat. In het eerste deel ligt het accent op het beroep van leerkracht. Je maakt kennis met alle schoolvakken en verschillende groepen op de basisschool passeren de revue. Na een brede kennismaking met de schoolorganisatie loop je stage in een bovenbouwgroep. In deel 2 ga je aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van inspirerende lessen vanuit de verschillende vakken op de basisschool. Hoe ontwerp je een les en welke didactiek gebruik je? Hoe zorg je dat de leerlingen aandachtig je les volgen? In februari start deel 3 en loop je stage in groep 3 en/of 4 en leg je het accent op adaptief en gedifferentieerd lesgeven. Het laatste deel van het studiejaar staat in het teken van lesgeven over en in de omgeving van de leerling. Het doel is dat je zelf een krachtige leeromgeving kan ontwerpen en uitvoeren. Na een succesvolle afronding van de eerste 4 delen, behaal je je propedeuse. In het tweede studiejaar start deel 5 van de Basis, namelijk vakintegratie. Je gaat aan de slag met het verbinden van vakinhouden om geïntegreerd onderwijs te kunnen geven aan kleuters. Dat is ook de bouw waarin je stage loopt.

Nadat de basis is gelegd, ga je je verdiepen. De Verdieping bestaat uit twee delen. In deel 6 staat ontwerpend en onderzoekend leren centraal. Alle schoolvakken werken vanuit deze didactiek. Je loopt stage in de bovenbouw van de basisschool. In deel 7 ga je je verdiepen in passend onderwijs. Je leert lesgeven aan alle leerlingen met al hun leerverschillen en onderwijsbehoeften. Tijdens dit deel staan taal, rekenen en onderwijskunde centraal. In het proeflokaal staat de actualiteit centraal. We delen de nieuwste didactiek, inzichten op goed onderwijs, beleid van het ministerie, nieuwe methoden en trends. Het doel is dat je weet wat er speelt in het werkveld en dat je leert handelen naar de nieuwste inzichten.

De laatste anderhalf jaar ga je de studie afronden en dat doe je door een minor in deel 8 en een LIO-stage in deel 9. Deel 8 bestaat uit een minor met daarin een praktijkonderzoek. Het onderwerp van je minor is afhankelijk van de context waarin je werkt op de school waar je stage loopt. Tijdens de minor word je begeleid door de onderzoeksbegeleider van de basisschool en een docent van de pabo. Hierna volgt deel 9 en sluit je de opleiding af met de LIO-stage (Leraar In Opleiding). Je verzorgt dan zelfstandig onderwijs aan een klas.

Werk en studie

Bij de deeltijdvariant hoef je geen werk te hebben in het basisonderwijs. Hogeschool Rotterdam verzorgt stageplaatsen. De stage vindt plaats op openbare en neutraal bijzondere basisscholen in (regio) Rotterdam. Je kunt naast je studie en stage blijven werken.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Via een minor in de laatste fase van je studie kun je bij de meeste deeltijdopleidingen kiezen voor een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Stage lopen

Je loopt in jaar 1 meteen een dag in de week op dinsdag stage. De eerste twee stagedagen bezoek je alle groepen van de basisschool met praktijkgerichte opdrachten. In het eerste jaar loop je stage in de bovenbouw en in groep 3 en/of 4. In het tweede studiejaar loop je stage bij de kleuters en het laatste semester in de bovenbouw. Eén keer per studiejaar is er een verplichte stageweek. Dit is om je kennis te laten maken met de dynamiek van de basisschool. Je kunt deze stageweek zelf inplannen. De stageplaats wordt geregeld door de Pabo. Je wordt tijdens je stage begeleid door de instituutsbegeleider van de pabo en de werkplekbegeleider, de leerkracht van je stageschool.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. Je maakt een keuze afhankelijk van de context waarin je werkt. Het onderwerp van het onderzoek hangt samen met het onderwerp van de minor en is altijd een praktijkonderzoek. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

De kwaliteit van het rekenonderwijs, de rekenvaardigheid van de leerlingen en de aanpak van rekenproblemen zijn al jaren onderwerp van stevige discussies. In het onderwijs tekenen zich twee probleemgebieden af: de overgang van PO naar VO verloopt niet soepel omdat docenten van PO en VO niet goed op de hoogte zijn van elkaars specifieke didactiek. Daarnaast stagneert de doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs, omdat leerlingen die in het MBO binnenstromen een te grote achterstand op rekengebied hebben opgelopen. De minor kan opgenomen worden in het project Urban talent, en richt zich op doorgaande leerlijnen in het rekenonderwijs.

Meer aandacht voor taal en rekenen.' De kranten besteden er veel en vaak aandacht aan. Als er geen goed taalonderwijs wordt gegeven, heeft dat niet alleen negatieve gevolgen voor de taalontwikkeling en taalbeheersing van kinderen, maar ook voor de prestaties op andere gebieden. Alleen door goed taalonderwijs te geven kun je taalzwakke kinderen, kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben en taalgevoelige kinderen geven wat ze nodig hebben. Taalonderwijs kan zich ook uitstrekken tot andere vakgebieden, want succesvol rekenonderwijs en goede resultaten bij wereldoriënterende vakken zijn mede afhankelijk van een goede taalbeheersing.

De minor 'Passend Onderwijs' (PAO) zoomt ment name in op de inhoud, het beleid en de organisatie van opvoeding en onderwijs aan kinderen. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld een stoornis in het autisme spectrum, met ernstige dyslexie of kinderen die hoogbegaafd zijn of kinderen die in een beperkte sociaal-culturele omgeving opgroeien. De kunst van passend onderwijs is te zoeken naar mogelijkheden om alle kinderen de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je kunt voor deze minor ook naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Indonesië.

In het speciaal onderwijs is steeds meer behoefte aan leerkrachten die voldoende vaardigheden bezitten om in dit werkveld werkzaam te zijn. In deze minor richten wij ons op het uitbreiden van kennis van het speciaal onderwijs, het vergroten van het handelingsrepertoire van de toekomstige leerkracht en het ontwikkelen van een eigen visie als leerkracht in het speciaal onderwijs. Enige affiniteit met het speciaal onderwijs is wel een pre. Naast het verplichte praktijkgerichte onderzoek, op basis van een eigen leervraag, in het speciaal onderwijs, kent deze minor drie onderdelen. In 'zicht op jezelf' kijk je naar je eigen rol als leerkracht. Hier komt gesprekstechniek, video-interactie-begeleiding en positive behavior support aan de orde. Bij het onderdeel 'zicht op de leerling' gaat het over je handelingsrepertoire; Hoe ga ik om met...? Verschillende type leerlingen krijgen hier aandacht (zoals ADHD, Leerstoornissen, Handicaps etc). In het laatste onderdeel 'zicht op de klas en school' gaat het over regelingen, sociale kaart en multi-disciplinair kunnen werken. Ook gaan we in op groepsprocessen, klassenmanagement, pedagogisch klimaat en observeren en analyseren.

De komende jaren staat in grote steden als Rotterdam Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) hoog op de (politieke) agenda. Zowel landelijk als in de stad Rotterdam wordt er gewerkt aan de begeleiding van jonge kinderen, om een doorgaande lijn vanuit de voorschoolse voorzieningen naar de basisschool te krijgen. Voor- en Vroegschoolse educatie is bedoeld om de ontwikkeling van kinderen die al een achterstand hebben of die de kans lopen een achterstand te ontwikkelen extra te stimuleren. In deze minor doe je kennis en inzicht op omtrent het ontwikkelen en leren van jonge kinderen.

Wie zijn verleden niet kent, heeft geen notie van de toekomst. Cultuur is het sleutelwoord van deze minor. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. De omgeving nodigt leerkrachten altijd uit om kinderen er in mee te nemen middels verhalen en activiteiten. Dit omgevingsonderwijs is dan ook een relevant onderdeel van lessen op de basisschool. Door de leerlingen in contact te brengen met ons cultureel erfgoed vergroot je het cultureel bewustzijn en het historisch besef.

Een groot groeiend aantal basisscholen voert Engels als moderne vreemde taal in als medium of instruction. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft deze ontwikkeling bijvoorbeeld voor alle basisscholen hoog op de prioriteitenlijst staan binnen het strategisch beleidsplan. Een groot aantal scholen in de regio volgt deze ontwikkeling. Studenten kunnen na het volgen van deze minor lesgeven in het Engels binnen de basisschool. Zij krijgen dan de verantwoordelijkheid voor (een deel van) het onderwijs in het Engels. In de minor worden vakmanschap en meesterschap bij elkaar gebracht voor het onderwijs in het Engels. In Engeland neemt de student verantwoordelijkheid voor zoveel mogelijk onderwijs in het Engels waardoor zij 'classroom English' effectief leren gebruiken en de door hen gemaakte keuzes in het Engels leert verantwoorden. De verdieping door het onderzoek helpt de student bij het ontwikkelen van een visie op het onderwijs Engels.

Aanvullende certificering

Op onze Pabo wordt iedereen specialist in lesgeven in de grote stad. Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen.

Zij-instroom

Heb je minimaal een afgeronde hbo-opleiding en wil je graag aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs? Dan is het zij-instroomtraject wellicht iets voor jou. Met dit traject sta je direct voor de klas, ben je in dienst van een basisschool(bestuur) en volg je daarnaast lessen op de Pabo. Op deze manier behaal je binnen 2 jaar een getuigschrift en kun je werken als leerkracht in het basisonderwijs.

Lees alle informatie over zij-instroom

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Education (B Ed) diploma binnen. Deze titel mag je achter je naam voeren.

Bij je diploma ontvang je een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

ICBO, Diploma Openbaar Onderwijs en Bewegingsonderwijs

Na afronding van je opleiding krijg je automatisch het diploma voor Openbaar  Onderwijs. Ook bestaat er via keuzeonderwijs de mogelijkheid om een certificaat voor lesgeven in het Christelijk Onderwijs te behalen. Je kunt als deeltijdstudent via de dagopleiding je volledige bevoegdheid voor het vak  bewegingsonderwijs halen in jaar 4.

Beroep

Als leerkracht in het basisonderwijs is werken met kinderen je passie. Jij bent degene die ze in de meest vormende fase van hun leven begeleidt. Maar ook met volwassenen kun je goed overweg: je werkt in een team en hebt te maken met ouders en andere begeleiders. Je ontwikkelt je graag in de breedte en in de diepte, veel schoolvakken vind je interessant en je wordt er blij van als je jouw kennis kunt overbrengen op kinderen.

Doorstuderen

Na het behalen van je bachelor-diploma kun je ervoor kiezen om door te studeren. Bij Hogeschool Rotterdam bieden we ook masters aan. Zo kun je de Master Leren en Innoveren doen, waarin je je focust op onderwijsinnovatie. 

Wil je je meer verdiepen in de pedagogiek? Dan is de Master Pedagogiek een mogelijkheid voor je.  

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen