Menu English

Pedagogisch Educatief Professional deeltijd

 • Duur en startmoment

  2 jaar, september

 • Opleidingstype

  Deeltijd Associate degree, ook beschikbaar in voltijd

 • Taal

  Nederlands

Wil jij je verder ontwikkelen tot leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs of tot pedagogisch educatief professional in de kinderopvang? Dan is deze opleiding iets voor jou.

Bij de tweejarige Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional word je binnen je eigen sector opgeleid tot specialist in pedagogische en educatieve begeleiding van kinderen en leer je samenwerken met medeopvoeders zoals ouders/verzorgers, collega’s, of keten- en netwerkpartners. Als pedagogisch educatief professional richt je je op de pedagogisch-didactische begeleiding en ontwikkelingsstimulering van kinderen.  

Sectoren of organisaties waarin je werkzaam kunt zijn, zijn bijvoorbeeld: de kinderopvang (babygroep, peutergroep, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal), VVE (voor- en vroegschoolse educatie), IKC (Integraal Kindcentrum) of het (speciaal)basisonderwijs.  

Bij deze deeltijd-opleiding volg je de lessen op woensdag. De andere dagen staan in het teken van praktijkleren op jouw werkplek. Het advies is om maximaal drie dagen te werken, zodat er voldoende tijd overblijft voor zelfstudie.  

Deze opleiding is geschikt voor studenten die voldoen aan de toelatingseisen van een Associate Degree. Voor de deeltijd-opleiding is het wenselijk dat je reeds beschikt over relevante werkervaring binnen het onderwijs of de kinderopvang, of hier momenteel werkzaam bent. Bij het studiekeuzecheck gesprek, bij open dagen of andere voorlichtingen kan je vragen wat jij al zou kunnen doen om je voor te bereiden op de Ad Pedagogisch Educatief Professional. 

“Inspireer kind, opvoeders en collega’s. 

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan
Alles over de open dag van Pedagogisch Educatief Professional

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 24-08-2022 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddeld deze studie

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

 • De kennisbasis van het beroep
 • Handelen in de beroepspraktijk
 • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Thema's

De opleiding verdiept je kennis en vaardigheden van het pedagogisch en educatief handelen bij jonge kinderen. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren van de ontwikkeling van kinderen, pedagogische methodieken voor het werken met groepen jonge kinderen, taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid.

Elk kwartaal staat een bepaald thema centraal. Rond dit thema worden theorielessen gegeven en voer je met toenemende zelfstandigheid een praktijkonderzoek uit. Gedurende de hele opleiding ontwikkel je je competenties in de praktijk. Je legt daarover verantwoording af in een portfolio, waarin duidelijk wordt hoe jij de theorie en vaardigheden van de opleiding uitvoert.

Rollen van de professional

Bij de opleiding Pedagogisch Educatief Professional vormt het opleidingsprofiel de basis voor het onderwijs. Je legt je daarmee toe op vier rollen met bijbehorende leeruitkomsten. In alle lessen, projecten, beroepsproducten, portfolio's en praktijkopdrachten staan deze rollen en leeruitkomsten centraal. De vier rollen zijn: 

 • Reclectieve professional: is een communicatieve en reflectieve professional, die voortdurend bezig is met het ontwikkelen van zijn professionele identiteit. Hij heeft een onderzoekende houding en is in staat vanuit reflectie de eigen professionele identiteit continu te verbeteren. 
 • De pedagogisch-educatief begeleider: draagt samen met medeopvoeders en collega's zorg voor een veilig pedagogisch klimaat en een rijke, uitdagende speel-leeromgeving. De pedagogisch-educatief begeleider werkt samen met betrokkenen planmatig aan doelen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. 
 • De coach: draagt zorg voor het begeleiden van medeopvoeders en collega's in hun (professioneel) handelen. Hij zet hierbij coachende vaardigheden in. 
 • De veranderaar: signaleert en bespreekt pedagogische en educatieve verbeterpunten en kansen in de beroepspraktijk en levert een actieve bijdrage aan de implementatie hiervan. 

Het eerste jaar

In het eerste jaar werk je aan je houding als reflectieve professional. Je kunt kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en daarin samenwerken met de ouders/medeopvoeders en collega's. Hierbij is het uitgangspunt altijd spelend leren en het creëren van een uitdagende speelleeromgeving die aansluit bij de behoeftes van de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken met collega's aan het verbeteren van het ontwikkelaanbod en de ouderbetrokkenheid, leg je de eerste bouwstenen in jouw rol als coach en veranderaar. Het eerste jaar heeft achtereenvolgens twee thema's: verbinden met het kind en samenwerken aan ontwikkeling. 

Beroepsproducten, praktijkopdrachten en portfolio's maak je voor je eigen werkgever/werkplek. Zo kun je in iedere opdracht jouw dagelijkse praktijksituatie verwerken en toespitsen op jouw doelgroep, leeftijd van de kinderen en werksoort (VVE, IKC, KDV of basisschool). 

Het tweede jaar

In het tweede jaar kies je een profiel. De twee profielen die PEP aanbiedt zijn: 

 1. Pedagogisch coach (leidt onder andere op voor VVE begeleider, VVE coach en pedagogisch coach/beleidsmedewerker)
 2. Educatie (leidt onder andere op voor leraarondersteuner, medewerker IKC)

hIn het tweede jaar blijf je uiteraard werken aan je rol als reflectieve professional. Daarnaast zullen de rollen van coach en veranderaar uitgebreid en verdiept worden. Hierbij is het uitgangspunt het begeleiden en coachen van medeopvoeders, collega's en de organisatie in de aansluiting bij behoeftes van de kinderen. Het doel hiervan is altijd dat alle betrokkenen samenwerken aan de brede ontwikkeling van alle kinderen en een uitdagende speelleeromgeving te creëren. De thema's van jaar twee zijn achtereenvolgens: spelen met diversiteit en kansen grijpen (samenwerken aan kwaliteit). 

De eigen werk- en praktijkplek en de keuze voor het profiel geven kleuring aan de beroepsproducten, praktijkopdrachten en portfolio's.  

Werk en studie

Bij deze opleiding stellen we eisen aan je werkervaring en/of werksituatie. De exacte eisen vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en begeleiding

Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Begeleiding

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een docentcoach die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
1 dag les per week
20 uren zelfstudie per week

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Alumni

De Rotterdam Academy heeft een gezamenlijke alumniverenging voor de opleidingen Ondernemen, Management, Maintenance & Mechanics, Engineering en Pedagogisch Educatief Professional.

'Linked-Out' is een jonge netwerkorganisatie die afgestudeerden, het beroepenveld en huidige studenten bijeen brengt. We vinden het belangrijk contact te onderhouden met oud-studenten om zo de relatie en de interactie met het beroepenveld vorm te geven en uit te bouwen.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de LinkedIn-groep van alumnivereniging Linked-Out.

Beroepen

Met deze Associate degree kun je binnen de kinderopvang (babygroep, peutergroep, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal), VVE of IKC aan de slag. Je wordt dan de hbo’er op de groep, VVE begeleider, pedagogisch coach, VVE coach of leraarondersteuner. Jouw toekomstige functie is gericht op het vergroten van de pedagogische en didactische kwaliteit van jezelf, jouw collega’s en de instelling. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind altijd centraal, waarbij spelend leren het uitgangspunt is. Ook speel je in op mogelijke ontwikkelingsachterstanden en informeer je ouders, collega’s en leidinggevenden over de sociaal-emotionele en taalontwikkeling van kinderen. Binnen het team vervul je voor collega’s de rol van coach en mentor.

De ontwikkeling van het kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden, wordt schooluitval op latere leeftijd voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide professionals. Met het diploma Pedagogisch Educatief Professional op zak, kun je voldoen aan die behoefte.

Loop een dag mee met Ruyam Kandemir en kom zo meer te weten over haar werk als Pedagogisch Educatief Professional. Ruyam volgde de Ad opleiding Pedagogisch Educatief Professional aan de Rotterdam Academy en werkt nu op de nulgroep van basisschool De Kleine Wereld in Rotterdam.

Doorstuderen

Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

Bekijk je doorstroommogelijkheden

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen