Menu
  English

  Pedagogisch Educatief Professional voltijd

  Associate degree

  • Duur en startmoment

   2 jaar, september

  • Opleidingstype

   Voltijd Associate degree, ook beschikbaar in deeltijd

  • Taal

   Nederlands

  Wil jij je verder ontwikkelen tot leraarondersteuner in het (speciaal) basisonderwijs of tot pedagogisch educatief professional in de kinderopvang?

  Bij de tweejarige Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional word je binnen je eigen sector opgeleid tot specialist in de pedagogische en educatieve begeleiding van kinderen en leer je samenwerken met medeopvoeders zoals ouders/verzorgers, collega’s, of keten- en netwerkpartners. Als pedagogisch educatief professional richt je je op de pedagogisch-didactische begeleiding en ontwikkelingsstimulering van kinderen. 

  Tijdens de opleiding verdiep je je kennis en vaardigheden om de ontwikkeling van het kind tussen 0 en 12 jaar te stimuleren, hierbij de juiste interactievaardigheden in te zetten en een uitdagende speelleeromgeving te creëren. Daarnaast leer je hoe je opvoeders kunt ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind en hoe je jouw collega’s kunt ondersteunen en begeleiden bij, en coachen op, de bovenstaande punten.

  Bij de voltijdopleiding volg je drie dagen in de week lessen. Je start in de tweede helft van het eerste jaar met praktijkleren. Je gaat dan aan de slag als beroepskracht in opleiding. Je gaat zelf op zoek naar een organisatie waar je twee dagen in de week gaat leren in de praktijk (stage).

  Sectoren of organisaties waarin je werkzaam kunt zijn, zijn bijvoorbeeld: de kinderopvang (babygroep, peutergroep, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal), VVE (voor- en vroegschoolse educatie), IKC (Integraal Kindcentrum) of het (speciaal)basisonderwijs.

  “Hoe inspireer je kind, opvoeders en collega’s. 

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het eerste half jaar van de opleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Na een half jaar ga je ook aan de slag in de praktijk. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten en professionals uit de praktijk. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens de studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Thema's

  De opleiding verdiept je kennis en vaardigheden van het pedagogisch en educatief handelen bij jonge kinderen. De opleiding is opgebouwd rond een aantal thema’s uit de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn: het observeren en stimuleren van de ontwikkeling van het kind van 0 tot en met 12 jaar, pedagogische en didactische methodieken, gespreksvaardigheden, ouderbetrokkenheid en ontwikkelingspsychologie.

  Gedurende de hele opleiding ontwikkel je je competenties in de praktijk. Je legt daarover verantwoording af in een portfolio, waarin duidelijk wordt hoe jij de theorie en vaardigheden van de opleiding uitvoert.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar werk je aan je houding als reflectieve professional. Je kunt kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en daarin samenwerken met de ouders/medeopvoeders en collega's. Hierbij is het uitgangspunt altijd spelend leren en het creëren van een uitdagende speelleeromgeving die aansluit bij de behoeftes van de kinderen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samen te werken met collega's aan het verbeteren van het ontwikkelaanbod en de ouderbetrokkenheid, zet jij je eerste stappen als Pedagogisch Educatief Professional.

  Het tweede jaar

  In het tweede jaar bouw je je kennis en vaardigheden verder uit. Zo ga je steeds meer een eigen visie ontwikkelen en kun je deze onderbouwen vanuit theorie. Je krijgt nieuwe vakken zoals het omgaan met signaalgedrag, kinderen met een zorgvraag en het coachen van je collega’s.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken uit het HR-brede aanbod. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken. Ook kun je kiezen uit het studiesuccesaanbod van de Rotterdam Academy waarbij je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften om je studievaardigheden als hbo’er te verbeteren. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf je opdrachtgever(s) voor je praktijkopdrachten/-stage uitzoeken. Ook met je afstudeeropdracht, geef je een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt met je studie en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een beroep doen op het bureau Studentzaken en de studentendecaan van de Rotterdam Academy voor ondersteuning bij specifieke problemen.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Afstuderen

  Je toont in de eindfase van je studie op verschillende manieren aan over het eindniveau te beschikken. Je:

  • onderzoekt een verbeterpunt op pedagogisch-educatief gebied in de praktijk;
  • maakt een ontwerp voor verbetering van die pedagogisch-educatieve kwaliteit; 
  • beschrijft in een portfolio jouw ontwikkeling naar het eindniveau van de opleiding;
  • presenteert jouw ontwikkeling over de afgelopen twee jaren in een assessmentgesprek.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  3 of 4 dagen les per week
  15 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Associate degree (Ad) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Beroepen

  Met het diploma Ad Pedagogisch Educatief Professional kun je binnen de kinderopvang (babygroep, peutergroep, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal), VVE, IKC, of het (speciaal) basisonderwijs aan de slag. Je wordt dan de hbo’er op de groep, VVE begeleider, pedagogisch coach, VVE coach of leraarondersteuner.

  Jouw toekomstige functie is gericht op het vergroten van de pedagogische en didactische kwaliteit van jezelf, jouw collega’s en de instelling. Hierbij staat de ontwikkeling van het kind altijd centraal, waarbij spelend leren het uitgangspunt is. Ook speel je in op mogelijke ontwikkelingsachterstanden en informeer je opvoeders, collega’s en leidinggevenden over de sociaal-emotionele en taalontwikkeling van kinderen. Binnen het team vervul je voor collega’s de rol van coach en mentor.

  De ontwikkeling van het kind staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Door vroeg in te spelen op ontwikkelingsachterstanden, wordt schooluitval op latere leeftijd voorkomen. Ook de aansluiting op het basisonderwijs verloopt soepeler. Er is daarom een groeiende behoefte aan hoger opgeleide professionals. Met het diploma Pedagogisch Educatief Professional op zak, kun je voldoen aan die behoefte.

  Doorstuderen

  Nadat je de Associate degree hebt behaald, kun je eventueel doorstuderen bij een bacheloropleiding. Of je een versnelde route kunt volgen, hangt af van de bachelor die je kiest.

  Bekijk je doorstroommogelijkheden

  Meet the alumni

  Interviews met oud-studenten Pedagogisch Educatief Professional

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties