Menu Zoeken English

Social Work deeltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Deze opleiding is ook beschikbaar in: voltijd

Werk je in de sociale beroepspraktijk en ben je op zoek naar meer verdieping, inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt? Social Work helpt je de nieuwe ‘social worker’ te worden.

Voor wie?

Waarom doe je wat je doet? Die vraag komt een keer als je actief bent in de sociale beroepspraktijk. Of je nu ouderen begeleidt, met jeugd werkt of in de zorg of in een wijk werkzaam bent. Er komt een moment dat je jouw professionele keuzes wilt begrijpen, wilt verantwoorden waarom je iets doet. Het is jouw professionele zoektocht. En dat maakt je ook nieuwsgierig naar nieuwe verantwoordelijkheden, grenzen en mogelijkheden.

Wat word je?

De nieuwe deeltijdopleiding Social Work leidt je op tot professional in het sociaal werk. Iemand die doordacht meerwaarde heeft voor een team of organisatie. Je krijgt de theoretische verdieping waardoor je begrijpt wat je doet. Je leert doelgericht keuzen maken en bewust verantwoordelijkheid nemen.

Leren en werken in een hechte klas

In die zoektocht sta je niet alleen. Het bijzondere van Social Work is dat je leert en werkt in een hechte klas. Stuk voor stuk mensen uit de praktijk die elkaar inspireren en steunen met hun persoonlijke visie en ervaring. Jouw klas wordt een waardevol netwerk waarin je jouw uitdagingen verrassend leert benaderen en vertalen in creatieve oplossingen.

Combinatie werk en studie

Onze deskundige docenten en de veelzijdige werkelijkheid van Rotterdam stimuleren jouw leerproces. Je krijgt intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht. Je oefent met concrete, relevante vraagstukken, zeker ook omdat je die van jezelf inbrengt. Jij kunt bij ons een nieuwe start maken of doorstuderen wanneer je minstens 16 uur per week werkzaam bent in de sociale beroepspraktijk.

Nieuwe opleiding

De opleiding Social Work bij Hogeschool Rotterdam is in september 2016 van start gegaan (voltijd en deeltijd). De opleiding is voortgekomen uit de sociale opleidingen Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en de Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Waarom Social Work?

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het overhevelen van zorgtaken van provincie naar gemeente. Of aan de omvorming van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. De problematiek verandert niet, doelgroepen veranderen niet, maar wel gaan professionals in de sociale sector anders werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken.

In de toekomst komt er bovendien meer vraag naar breed inzetbare social workers. Daarom heeft Hogeschool Rotterdam gekozen voor een nieuwe opleiding waar je in de eerste twee jaar uitgebreid kennismaakt met alle facetten van het sociaal werk. Daarna kies je een profiel dat in het verlengde ligt van je huidige werk. Op deze manier geef je invulling aan je eigen professionaliseringstraject om je na afstuderen nog beter te kwalificeren voor de social worker van de toekomst.

Onderwijsvisie

Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

Basisprogramma jaar 1 en 2

In het eerste en tweede studiejaar volg je een breed basisprogramma op het sociaal werk. Ieder halfjaar staat een belangrijk maatschappelijk thema centraal waarmee je te maken hebt in het beroep. Denk bijvoorbeeld aan superdiversiteit en sociale ongelijkheid. Vanuit dit thema wordt relevante theorie behandeld, krijg je vaardigheidstrainingen en werk je aan een praktijkgericht onderzoek. Ook is er steeds aandacht voor je professionele ontwikkeling en ben je hierover in gesprek met docenten, mede-studenten en professionals uit het werkveld.

Tijdens de hele opleiding wordt steeds de relatie gelegd met jouw leervragen en ervaringen op je werkplek. Je werkplek is daarmee, als plek waar je leert, tegelijkertijd een belangrijk onderdeel van de opleiding. Ieder halfjaar zijn er kennis- en vaardigheidstoetsen en sluit je af met een assessment waar je wordt beoordeeld op de ontwikkeling van je competenties als social worker.

Bekijk het curriculumschema van jaar 1 en 2.

Profileren jaar 3 en 4

Aan het einde van het basisprogramma maak je een keuze uit één van de volgende profielen waarmee je je profileert in het sociaal werk:

In dit profiel werk je in (wijk)netwerken met uiteenlopende doelgroepen, waarbij je levensgebieden met elkaar verbindt. Zoals gezondheid, arbeid en inkomen, wonen en vrijetijdsbesteding, veiligheid, zelfontplooiing en sociale contacten. Je gaat aan de slag met mensen en groepen in buurten, wijken en regio’s en organiseert zinvolle verbanden tussen deze netwerken. Je leert meer over begrippen zoals zelf- en samenredzaamheid, participatie en mensenrechten.

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de zorg. Je leert over de complexe problemen waarmee mensen met een (tijdelijke) beperking en hun netwerk te maken kunnen hebben. Samen ga je op zoek naar mogelijkheden om talenten te benutten en waar mogelijk de participatie te bevorderen. Daarom leer je ook over de mensen, instanties en structuren om de mens met een beperking heen. Want een gerichte inzet van het netwerk en een betere afstemming binnen dat netwerk zijn belangrijke taken voor jou.

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de ggz. Je leert mensen met psychiatrische problematiek te behandelen, ondersteunen en begeleiden. Het doel is (re-)integratie in de samenleving. Daarom richt je je op de mogelijkheden van deze mensen om sociaal-maatschappelijk te functioneren. Je bent geïnteresseerd in de psyche van de mens. Je wilt weten hoe het is om met psychiatrische problemen te leven en hoe je mensen zo kan begeleiden dat ze in de samenleving kunnen functioneren.

In dit profiel specialiseer je je als social worker in de praktijk van preventie en ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg. Je wilt kinderen gezond en veilig laten opgroeien en hun talenten laten ontwikkelen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met opvoeders en het sociale netwerk. Hulpverlening aan kinderen en gezinnen dient dan ook een aaneensluitend traject te zijn (één gezin, één plan, één regisseur) vanuit alle levensdomeinen. Je doel is een opgroeiklimaat te scheppen waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en elkaar ondersteunt.

Het derde jaar staat in het teken van het gekozen profiel. Ook in deze periode worden relevante theorieën, vaardigheden en praktijkgericht onderzoek verbonden aan je taken en ervaringen op je werkplek en in de context van het profiel.

Daarnaast volg je een minor. Je kunt deze invullen door je te verdiepen of te verbreden in het sociaal werk. Ook kun je ervoor kiezen een minor te volgen in een ander vakgebied, bij een andere hogeschool of zelfs in het buitenland.

Het laatste half jaar is gereserveerd voor het afstuderen. Ook dit staat in het teken van het gekozen profiel. Je verricht individueel een praktijkgericht onderzoek en je ontwikkelt een beroepsproduct.

Bekijk het curriculumschema van jaar 3 en 4. 

Werk en studie

Social Work is een opleiding waarin de praktijk centraal staat. De theorie helpt je om beroepssituaties aan te pakken. Die worden steeds complexer. In de tweede helft van de studie volg je onderwijs dat specifiek is afgestemd op het profiel dat past bij je werksituatie.

De exacte eisen voor je werkplek vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

Keuze en ondersteuning

Keuze

De opleiding biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. In het derde jaar kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de minor en de afstudeeropdracht die je kiest, geven een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

Minors

Met een minor maak je de studie persoonlijk en kun je je extra profileren op de arbeidsmarkt. Je verdiept je in je vakgebied of je verbreedt je kennis in de richting van je keuze. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

Rotterdam heeft te maken met wisselende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt studenten op om als coach professionals te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor leer je kijken vanuit een onderzoeksgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. De begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding. Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

Heb je altijd al belangstelling gehad voor psychiatrie? Wil je niet alleen meer kennis vergaren over verschillende stoornissen, maar ook weten hoe je met psychiatrisch gedrag omgaat? Lijkt het je leuk om zowel met de individuele cliënt als met groepen te werken? Zoek je naar veel variëteit in je werk, zowel qua werkplek als qua doelgroep? Dan ben je bij de minor Agoog in de GGZ aan het juiste adres! De ggz-agoog ondersteunt de psychisch kwetsbare mens en helpt hem om zichzelf te helpen en de regie te nemen over het leven. Er zijn veel mensen en organisaties bij betrokken: lotgenoten, familie en vrienden, buren, maatschappelijke instellingen, algemene gezondheidszorg en specialistische geestelijke gezondheidszorg. In de minor komen uitsluitend de specifieke competenties uit het landelijke beroepscompetentieprofiel van de ggz-agoog aan bod.

Volg je een opleiding waarbij je met kinderen en hun ouders te maken krijgt? Ben je geïnteresseerd in opvoeden en wil je ouders en professionele opvoeders graag helpen dit zo goed mogelijk te doen? Wil je leren hoe je preventieve steun bij opvoeding biedt en wil je een professional worden in gezinsbegeleidingsmethodieken? Dan is de minor Opvoedschakels iets voor jou! Deze minor richt zich op het leren voorkomen of verminderen van opvoedproblematiek binnen een keten van opvoedingsondersteuning. Je leert dus hoe je opvoeders kunt helpen opvoeden. Hierbij kan de ondersteuning in zwaarte variëren, van signalering, pedagogisch advies, een themabijeenkomst, een oudercursus en video-interactiebegeleiding tot competentiegericht werken in multiproblem gezinnen. De minor Opvoedschakels heeft aandacht voor opvoedingsondersteuning op een breed terrein en speelt in op de actuele Rotterdamse situatie.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Social Work (B SW) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Na het afstuderen ben je een breed opgeleide professional die binnen het sociale domein alle kanten op kan. Welk beroep je ook kiest, steeds werk je met mensen die het (even) niet meer alleen kunnen en die soms tijdelijk, soms langdurig, ondersteuning of hulp nodig hebben. Sommigen hebben opvoedingsvragen, anderen relatieproblemen, schulden- of huisvestingsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Als social worker probeer je samen met hen de situatie te verbeteren en netwerken te versterken. Bijvoorbeeld als gezinscoach in het wijkteam, als woonbegeleider met (verstandelijk) gehandicapten, als groepsleider in de (jeugd)detentie of als jongerenwerker.

Bekijk de beroepsbeeldfilms

Registratie GGZ-agoog

Als je in jaar 3 en 4 het Profiel GGZ gevolgd hebt, kun je je registeren als GGZ-agoog bij het Registerplein

In het beroepsregister worden alleen GGZ-agogen toegelaten die een anderhalf jaar durende afstudeerrichting GGZ-agoog hebben gevolgd die voldoet aan de landelijke eisen. De registratie is dus een kwaliteitskeurmerk voor de sociaal professional. Registratie als GGZ-agoog betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in de GGZ. Een pre voor werkgevers. 

Doorstuderen

Na het afronden van de opleiding kun je bijvoorbeeld verder studeren bij de Master Pedagogiek, de Master Management en Innovatie of de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam. Je moet hiervoor wel relevant werk hebben. 

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.