Menu Zoeken English

Begeleidingskunde deeltijd

Twee-en-een-halfjarige master in het Nederlands, start in september

In de Master Begeleidingskunde leer je op alle niveaus in een organisatie een veranderproces te begeleiden. Deze master kan in delen worden afgenomen.

Bij een organisatie in transitie staan alle vanzelfsprekendheden rond bijvoorbeeld de organisatiestructuur, -cultuur en eigenaarschap op het spel. In dit krachtenveld opereert de begeleidingskundige.

Als begeleidingskundige draag je de titel Master of Arts (MA). Je verweeft interventies met het proces dat je op alle niveaus aangaat met de direct betrokkenen.  Het duurzaam doorvoeren van ontwikkelingen en veranderingen vereist organisatiebreed inspanningen: er wordt een appèl gedaan op individuele medewerkers en op teams binnen alle lagen van de organisatie. Een mensgerichte organisatiebenadering staat daarbij centraal waarbij je begeleidingskundig positie inneemt.

Binnen de master gaat het om begeleidingskundige expertise ten behoeve van organisatiekundige en maatschappelijke vraagstukken rond de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Inclusie en exclusie in een geprofessionaliseerde samenleving;
  • Eigenaarschap en vervreemding in (professionele) organisaties;
  • Persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling in organisaties.

Als begeleidingskundige creëer je een speelruimte of overgangsgebied waarin de betrokkenen rond deze thema’s tot nieuwe inzichten en betekenisgeving komen. Van daaruit kom je ook tot een nieuwe handelingsruimte, waardoor uiteindelijk nieuwe of vernieuwde sociale werkelijkheden worden gerealiseerd.

Volg de Master Begeleidingskunde in Rotterdam of in Nijmegen

Meer informatie over de startdatum, lesdagen en lestijden van de Master Begeleidingskunde bij de HAN Nijmegen.

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Werkwijze

Je werkt nauw samen met degenen die je begeleidt. Het is een gezamenlijk proces. Uitgangspunt voor dit collectieve leerproces is een heldere formulering van een vraag die door iedereen wordt gedragen. Wat speelt er precies? Waar brandt het vuur? Wat mag er wel en wat niet worden gezegd? Welke verschillende perspectieven bestaan naast elkaar? Zijn er meerdere lagen? Wie of wat wordt uitgesloten? 

Opbouw van de opleiding

In de opleiding wordt toegewerkt naar eindkwalificaties. De opleidingsonderdelen vormen samen met de praktijk de bouwstenen om deze eindkwalificaties te bereiken. Daarbij wordt studenten gevraagd zich te positioneren in het vakgebied, in het academische veld en naar opdrachtgevers/klanten.

Je wordt opgeleid tot begeleidingskundige en maakt kennis met verschillende begeleidingsvormen in de context van organisatie- en maatschappelijke ontwikkelingen.

Curriculum nieuwe structuur

Vanaf opleidingsjaar 2018-2019 voor studenten die starten in jaar 1 en vanaf opleidingsjaar 2019-2020 voor studenten die instromen in het verkorte traject (jaar 2 en afstudeerfase).

  • De Master Begeleidingskunde bestaat uit jaar 1, jaar 2 en de afstudeerfase. De begeleidingsvormen kennen een toenemende mate van complexiteit. In jaar 1 van de master ligt de nadruk op begeleiding van individuele ontwikkeling en staat supervisie als begeleidingsvorm centraal. In jaar 2 wordt eerst ingegaan op begeleiding van teamontwikkeling via (team)coaching en vervolgens op begeleiding van organisatieontwikkeling via het competent inzetten van verschillende begeleidingsmethoden bij complexe begeleidingsvraagstukken binnen organisaties.
  • In jaar 1 en jaar 2 wordt tevens een onderzoek gedaan dat aansluit bij de begeleidingskundige praktijk uit het opleidingsjaar en in de afstudeerfase staat een begeleidingskundig handelingsonderzoek centraal. 

Curriculum uitfaseermodus

Voor alle huidige studenten en voor studenten die in opleidingsjaar 2018-2019 instromen in fase 2 of fase 3.

De Master Begeleidingskunde bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1 en 2 vormen de Leergang Supervisie & Coaching.
  • Fase 3 is de afrondende masterfase van het traject.

In fase 1 van de master ligt de nadruk op begeleiding van individuele ontwikkeling, in fase 2 op begeleiding van teamontwikkeling en in fase 3 op begeleiding van organisatieontwikkeling. Daarmee staat in fase 1 supervisie als begeleidingsvorm centraal, in fase 2 (team)coaching en in fase 3 het competent inzetten van verschillende begeleidingsmethoden bij complexe begeleidingsvraagstukken binnen organisaties. In alledrie de fasen vindt een onderzoek plaats gerelateerd aan de begeleidingskundige praktijk die in de respectievelijke fase centraal staat.

Leerlijnen

Curriculum nieuwe structuur

De Master Begeleidingskunde kent drie doorlopende leerlijnen die in jaar 1, jaar 2 en de afstudeerfase terugkomen in het curriculum:

Curriculum uitfaseermodus

De Master Begeleidingskunde kent vier doorlopende leerlijnen die in alle fasen terugkomen in het curriculum:

Het leerproces krijgt gestalte via theorie en praktijk. Tijdens de opleiding worden begeleidingskundige handelings- en onderzoeksvaardigheden zowel on als off the job geleerd.  In de lessen wordt steeds een verband gelegd tussen theorie en de actuele begeleidingskundige praktijk van de studenten. De lessen vinden plenair plaats, groepsleren neemt een belangrijke plek in de master in. Daarnaast vindt ook het werken in kleinere groepen plaats.

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Na het behalen van je masterdiploma  heb je de titel Master of Arts (MA). De opleiding Master Begeleidingskunde is in Nederland de enige erkende door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  • Het leergangcertificaat  Supervisie en Coaching  (curriculum nieuwe structuur: jaar 1+ de module (team)coaching jaar 2 / uitfaseermodus curriculum: fasen 1 en 2) draagt bij aan registratie tot supervisor en coach bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). Jaar 1 of fase 1 kan ook apart worden afgenomen en draagt bij aan de registratie tot supervisor  bij de LVSC.

Bij je diploma ontvang je een supplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Carrière mogelijkheden

De opleiding richt zich op in de praktijk werkzame 'begeleiders' die complexe begeleidingsvraagstukken zowel programmatisch (d.w.z. operationeel, tactisch en strategisch) als op individueel, groeps- en organisatie- niveau kunnen beschouwen, analyseren en uitwerken. Dit kunnen adviseurs, managers, begeleidingskundigen, coaches of supervisoren zijn. De opleiding is ook geschikt voor professionals die zich willen bekwamen en willen doorgroeien naar een functie van senior begeleider of senior adviseur.

Begeleidingskundige expertise kan gebruikt worden binnen functies als manager, projectmedewerker en projectmanager, HRM-functionaris, interim-manager, maar ook binnen functies op het gebied van deskundigheidsbevordering, organisatieadvies en organisatieontwikkeling en functies rondom begeleiding en ontwikkeling.

Locaties

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.