Menu
  English

  Voorwoord

  HR WERKT

  Als Hogeschool Rotterdam zetten we ons elke dag in om goed onderwijs te verzorgen. In 2017 zijn al onze geaccrediteerde opleidingen met een voldoende tot goed beoordeeld.

  Daaruit blijkt dat externe deskundigen de kwaliteit van ons onderwijs positief waarderen. Tevens is gebleken dat de algemene tevredenheid onder medewerkers groot was in 2017, net als de jaren daarvoor. Zo’n 80 procent van de medewerkers was in 2017 over het algemeen (zeer) tevreden over het werken bij Hogeschool Rotterdam. Anderzijds is de tevredenheid onder studenten iets teruggelopen.

  Werken aan verbetering

  De studenten en medewerkers waren over het algemeen tevreden, maar geven ook aan dat zij in 2017 net iets minder tevreden waren over de onderwijskwaliteit. Zo hebben zij ervaren dat de samenwerking met het werkveld beter kan.

  Ook daar waar we verbetering hebben gezien, realiseren we ons dat we soms nog een lange weg met obstakels te gaan hebben. Zo moeten we blijvend investeren in het reduceren van uitval onder studenten en het vergroten van het studiesucces. We zagen op het gebied van studiesucces wel een trendbreuk: in 2017 hebben relatief meer studenten hun diploma binnen vijf jaar gehaald dan in de jaren daarvoor. Ook is de uitval onder onze eerstejaarsstudenten voor het tweede jaar op rij gedaald. Er is nog een lange weg te gaan, maar deze resultaten stemmen ons wel voorzichtig optimistisch over onze aanpak van dit weerbarstige vraagstuk.

  Werken aan de toekomst

  In 2017 hebben wederom meer studenten hun weg naar het hoger onderwijs gevonden. Dat is een mooie ontwikkeling, zowel voor de jongeren zelf, als voor Rotterdam. De jongeren vergroten met een hbo-diploma hun kansen op de arbeidsmarkt én het werkveld wordt geholpen met het oplossen van het nijpende tekort aan hbo‘ers, dat in sommige sectoren is ontstaan.

  Een prominent voorbeeld van een onderwerp dat in 2017 volop (onze) aandacht heeft gehad, is het grote tekort aan leraren dat in de toekomst wordt verwacht in het basisonderwijs. De afgelopen jaren zagen we dat steeds minder jongeren voor de pabo kozen, onder andere door de verscherping van de toelatingseisen. De pabo werd daardoor ook minder toegankelijk, met name voor studenten vanuit het mbo. Om het tij te keren, hebben we als hogeschool gekeken hoe we de toegankelijkheid van de pabo weer konden verbeteren, zonder te tornen aan de kwaliteit. Wij hebben ons hier samen met ROC’s voor ingezet. Die gezamenlijke inspanning lijkt te werken. De instroomkansen voor mbo-studenten zijn verbeterd. Onder andere door het ontwikkelen van het schakeltraject mbo-pabo en het bieden van een carrièrestartgarantie hebben we in 2017 een stijgende lijn gezien in de instroom van mbo'ers op de pabo.

  Werken aan toekomstbestendig onderwijs

  Het is onze opdracht als hogeschool om elke student op te leiden tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. In 2016 hebben we in de strategische agenda een aantal zaken op scherp gezet wat betreft de manier waarop we de toekomst tegemoet willen treden om deze opdracht zo goed mogelijk te blijven volbrengen.

  Beroepen verdwijnen of veranderen van inhoud en de diversiteit van onze studentpopulatie neemt toe. Om beter en sneller aansluiting te vinden bij ontwikkelingen in het beroepenveld en om iedere student de beste kansen te bieden op een duurzame, professionele toekomst, moeten we anders naar ons onderwijs en onze organisatie kijken. Daar maken we werk van.

  Werken aan een toekomstbestendige hogeschool

  In de eerste helft van 2017 hebben vele collega’s en professionals uit het werkveld op ons verzoek nagedacht over hoe we de komende jaren de grote uitdagingen tegemoet kunnen treden. Ook Winnie Sorgdrager (oud-minister, oud-lid van onze Raad van Toezicht) en Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) hebben dat gedaan. De adviezen van deze betrokkenen hebben geresulteerd in ons WERKplan: het gedachtegoed dat ons moet helpen bij het vormgeven van een meer eigentijdse onderwijsinstelling. Een hogeschool die past bij het onderwijs van morgen. Met opleidingsteams van docenten, lectoren en ondersteunende medewerkers die de regie voeren over hun onderwijs, relevant praktijkonderzoek koppelen aan onderwijsinhoud, en inclusief, hoogwaardig onderwijs vormgeven in interactie met het werkveld en met onderzoekers. Zo’n leergemeenschap levert goede professionals, die breder opgeleid zijn dan voor ‘slechts’ het eigen vakgebied.

  Werken aan vernieuwing

  Het zijn de opleidingsteams die het verschil kunnen maken. Zij moeten meer ruimte krijgen verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs dat past bij hun studenten, en bij hun werkveld. De door onze docenten en medewerkers aangereikte koers vraagt om verregaande decentralisering en dat vergt tijd en aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen, verantwoordingsprincipes en professionalisering. In dit ontwikkelingstraject van onze organisatie schuurt het soms tussen de oude, centraal gerichte werkwijze en de nieuwe, op teamverantwoordelijkheid gerichte aanpak. We willen dat docenten, medewerkers en – waar dat kan – studenten van elkaar leren in WERKplaatsen. Rond gemeenschappelijke thema’s, zoals pedagogiek en didactiek, innovatieve ICT-toepassingen in het onderwijs, internationalisering en nieuwe bedrijvigheid vinden zij elkaar en kunnen ze leren, ontwikkelen en experimenteren.

  Onze eindbestemming? Niets meer en niets minder dan het geven van kwalitatief goed onderwijs: met de beste docenten die op inspirerende wijze studenten weten uit te dagen, in een omgeving waarin studenten zich gezien voelen, met lessen die inspelen op de dynamiek van het werkveld en in een maatschappelijke context die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

  College van Bestuur