Menu English

Klachten, geschillen en beroepszaken

De hogeschool heeft een digitaal loket voor allerlei klachten, van ongewenst gedrag tot een besluit van de examencommissie: het Bureau Klachten en Geschillen (BKG).

Naast klachten behandelt het BKG ook geschillen. Naast het centraal indienen van klachten, is er ook de mogelijkheid om direct bij de examencommissies en directies geschillen in te dienen. Die geschillen worden niet centraal geregistreerd.

College van beroep voor de examens

Het CBE behandelt zaken die betrekking hebben op besluiten van examencommissies en examinatoren, alsmede besluiten over een negatief studieadvies met bindende afwijzing (BSA). Het totaal aantal zaken dat bij het CBE aanhangig is gemaakt, was sinds 2009 jaarlijks gestegen maar is in 2017 flink gedaald, naar 148. De daling betreft zowel de BSA-zaken als de zaken die betrekking hebben op een besluit van een examencommissie (of een examinator). De laatstgenoemde categorie is het hardst gedaald, met 40%. Ook het aantal ter zitting afgehandelde zaken is in 2017 fors gedaald. De daling is zowel absoluut als relatief. In 2017 kwam het CBE 60 keer in zitting bijeen (54+6). Daar tegenover staat een toename van het percentage dat werd geschikt dan wel werd ingetrokken. Dat aandeel is in 2017 opgelopen tot bijna 50% (71 van de 148). Dit kan worden verklaard doordat de laatste jaren meer is aangestuurd op oplossing in het voortraject in plaats van via een juridische behandeling.

Aantal zaken en uitkomsten College van Beroep voor de Examens (CBE)

  20072008200920102011201220132014201520162017
Niet-ontvankelijk

16

5

8

8

3

3

3

3

6

8

2

Schikking / ingetrokken

102

68

31

57

59

88

110

72

106

94

71

Uitspraak ongegrond

74

35

40

46

72

49

48

96

96

102

54

Uitspraak gegrond

25

11

10

16

12

15

22

27

30

19

6

Nog in behandeling

0

0

0

0

1

5

14

6

5

22

15

Totaal

217

117

89

127

147

160

197

204

243

245

148

De doorlooptijd van de afhandeling van CBE-zaken is afgelopen jaren toegenomen onder invloed van de toename van het aantal zaken. In 2017 is een lichte verbetering in de doorlooptijd te zien.

Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie is een onafhankelijke adviescommissie. Zij geeft advies aan het College van Bestuur over alle geschillen die niet door het CBE worden behandeld, met name bezwaren tegen besluiten van de dienst AIC om studenten niet in te schrijven omdat ze niet hebben voldaan aan alle toelatingsvoorwaarden. De cijfers laten zien dat het aantal aan de GAC voorgelegde zaken in het jaar 2017 is gestegen naar ruim 200 tegen 90 in 2016. Dit is een stijging van liefst 128%. De stijging van het aantal voorgelegde zaken is mede het gevolg van de strakkere procedure die instituten hanteren met betrekking tot deelname van aanmelders aan de studiekeuzecheck. Veel aanmelders die niet hadden deelgenomen aan de studiekeuzecheck en daarom niet werden ingeschreven, zijn bij de GAC in bezwaar gegaan tegen hun afwijzing. In 2017 zijn 67 van de aangebrachte zaken door de GAC van advies voorzien en aan het College van Bestuur voorgelegd. Drie zaken zijn gegrond verklaard.

Aantal zaken Geschillenadviescommissie

  201220132014201520162017
Niet-ontvankelijk / onbevoegd

1

0

1

1

2

0

Schikking / ingetrokken

7

30

18

12

60

137

Uitspraak ongegrond

10

31

36

30

21

64

Uitspraak gegrond

3

5

5

17

7

3

Nog in behandeling

0

0

2

43

0

1

Totaal

21

66

62

103

90

205

De doorlooptijd van GAC-zaken was tot 2015 flink opgelopen. Door intensievere samenwerking tussen BKG en het Studenten Service Center van AIC sinds 2016 zijn er meer klachten in het voortraject afgehandeld, mede in het kader van de coulanceregeling, en zijn minder klachten voorgelegd aan de GAC. De behandeltermijn is ingekort en in 2017 zijn alle klachten voor het einde van het jaar afgehandeld, net als in 2016.

Het totaal aantal zaken van het CBE en de GAC samen lag in 2017 net als in 2015 rond de 350. Het totaal aantal zittingen van beide is echter gedaald: van 173 in 2015 naar 128 in 2017. Van de zaken in 2017 leidde 36% tot een zitting. In 2015 was dat nog 50%.

Overige commissies

De overige commissies omvatten de Toelatingscommissie, de Commissie Ongewenst Gedrag, de PTD-commissie en de Algemene klachtencommissie personeel. De Bezwarencommissie beoordelingen valt buiten dit verslag omdat het BKG geen betrokkenheid heeft bij deze commissie. Het aantal klachten dat aan de overige commissies wordt voorgelegd is doorgaans heel beperkt. In 2017 ging het om in totaal vijf klachten.

Aantal zaken per commissie

Commissie201220132014201520162017
Toelating

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3

1

Ongewenst gedrag

0

0

0

0

0

2

Personeel

N.v.t.

2

0

0

3

2

PTD

0

0

0

0

1

0

Totaal

0

2

0

0

7

5

College van beroep voor het hoger onderwijs (CBHO)

Een student kan beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) tegen een uitspraak van het CBE of besluit van het College van Bestuur. Tegen uitspraken van het CBHO staat geen hoger beroep open. Er is in 2017 door acht studenten beroep aangetekend tegen uitspraken van het College van beroep voor de examens of tegen besluiten van het College van Bestuur. Dat is een flinke verlaging vergeleken met de jaren 2015 en 2016, toen het aantal CBHO rond de twintig lag. De verlaging heeft met name betrekking op BSA-zaken: tien in 2016, nul in 2017. Deze verlaging laat zich mogelijk verklaren door meer zorgvuldigheid in de procesgang en afschaffing van het BSA in het tweede jaar. Van de acht zaken die in 2017 bij het CBHO zijn ingediend zijn twee zaken gegrond verklaard en twee zaken ongegrond. Het restant wordt in 2018 door het CBHO behandeld.

Rechtbankprocedures en schadeclaims

In 2017 zijn bij HR in totaal zes claims ingediend die alle betrekking hebben op vertraging in doorstroom of bij afstuderen. Van deze claims zijn er drie ingediend via een rechtbankprocedure.

In 2017 zijn bij BKG elf schadeloosstellingen ingediend. De redenen waarom studenten schadeloos gesteld wensen te worden variëren van compensatie wegens studievertraging door een niet-studeerbaar programma tot bijvoorbeeld schadeloosstelling wegens onterechte weigering van inschrijving door Hogeschool Rotterdam. Anders dan in het verleden worden sinds begin 2016 alle verzoeken om schadeclaims centraal geregistreerd.