Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren. De paragraaf is opgebouwd uit de Gegevensset (A) en Overige Rapportages (B). De cijfers voor de jaren na 2017 zijn gebaseerd op begroting 2018, inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022.

Toon:

In het kader van het risicomanagement van de hogeschool is in 2015 besloten om bij het inventariseren van de risico’s de organisatie breed te betrekken. Op twee niveaus zijn risico’s geïnventariseerd: op het niveau van de hogeschool en op het niveau van instituten en diensten. Bij de instituten zijn alle lagen van de organisatie erbij betrokken, te weten de studenten, de docenten, de ondersteuners, het management en de directie. Bij de diensten is ook gekozen voor een breed samengestelde groep. Daarnaast zijn de hogeschoolrisico’s geïnventariseerd bij de directeuren en de risico-contactpersonen van alle organisatieonderdelen. Om dit proces te ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van een daarvoor geschikte applicatie. Om tot een goede ranking te komen, werden steeds sessies belegd met de betreffende deelnemers om de risico’s te bespreken en om tot overeenstemming te komen over de ranking. In een afsluitende sessie, waarbij ook het verantwoordelijke lid van het College van Bestuur aanwezig was, is het risicoregister 2017 bepaald.

Er worden dit jaar twee categorieën onderscheiden, te weten hoog en midden. De categorie hoog heeft ook in euro’s gemeten de hoogste impact. Het hogeschool-risicoregister 2017 kent de volgende risico’s:

Categorie hoog

Kwaliteit van onderwijs

Als de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende is, dan raakt dat aan de kern van het onderwijs en de hogeschool. Twee opleidingen zijn in een hersteltraject voor de accreditatie terechtgekomen.

Studiesucces

Studiesucces is de afgelopen jaren een hardnekkig probleem gebleken. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, we kennen de ontwikkeling per groep studenten en we krijgen steeds meer zicht op welke interventies wel werken en welke niet. De uitdaging is de trend om te buigen. Indien dat niet lukt zal dat gevolgen hebben voor de ervaren kwaliteit door studenten, de waarde van het civiel effect van een diploma van Hogeschool Rotterdam en voor de reputatie van de hogeschool.

De aansturing van de organisatie (governance)

De nieuwe visie van de hogeschool, verwoord in ‘Onze Agenda’, gaat gepaard met een andere aansturing van de organisatie. Het college formuleert visie en uitgangspunten en biedt opleidingen de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het onderwijs. Dit vraagt om een helder gedeeld beeld over verantwoordelijkheid en verantwoording, afspraken tussen lagen en het vormgeven van een hierbij passende Planning & Control-cyclus.

Categorie midden

ICT, uitval netwerk door hack

Door hackers, DDoS-aanvallen en virussen neemt het risico van uitval van het netwerk toe. De aandacht van de organisatie en de kracht van zaken als firewalls wordt steeds geëvalueerd en verbeterd. Zonder een werkend netwerk wordt het steeds lastiger het onderwijs uit te voeren.

ICT, kwaliteit van de geboden ondersteuning en applicaties

Systemen worden, ook in het onderwijs, intensiever ingezet én het wordt voor een groep medewerkers lastiger om systemen op een juiste manier te gebruiken. Deze ontwikkeling staat haaks op de belevingswereld van de studenten. De uitdaging is systemen zo in te richten dat het gebruik eenvoudiger wordt en dat de toegevoegde waarde, ook voor studenten, aan de verwachtingen voldoet.

Juridisering van de relatie student - hogeschool

De afgelopen periode is deze ontwikkeling duidelijk geworden. Het aantal studenten dat op een juridische wijze zijn gelijk probeert te krijgen, neemt toe. Zij laten zich bijstaan door juridisch dienstverleners die hier een markt zien. Om hiermee om te gaan, is het aantal juristen uitgebreid. Het risico dat docenten risicomijdend gaan reageren om juridische claims te voorkomen, is niet ondenkbaar. Dit kan ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaan.

Op het niveau van instituten en diensten zijn in 2017 geen nieuwe risicoregisters opgesteld. Wel zijn monitoringgesprekken gevoerd met de contactpersonen en is daar verslag van gedaan. De meest opvallende zaken uit deze gesprekken zijn de volgende:

  • Het lukte niet een ontruimingsoefening te plannen, middels een escalatieprocedure is dit hersteld;
  • Procedures met betrekking tot tentamens zijn opnieuw opgesteld en geïmplementeerd;
  • Noodstroomvoorziening is uitgebreid.

Het doel van het risicoregister is dat aan deze risico’s extra aandacht wordt besteed met als doel te voorkomen dat het risico zich voordoet, of het gevolg te verkleinen zodra het risico zich voordoet. Hiertoe wordt voor ieder risico een verantwoordelijke risico eigenaar en een actiehouder benoemd. De actiehouder heeft als taak om beheersmaatregelen te formuleren en deze toe te passen. Hierna volgt per risico een korte beschrijving.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen