Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren. De paragraaf is opgebouwd uit de Gegevensset (A) en Overige Rapportages (B). De cijfers voor de jaren na 2017 zijn gebaseerd op begroting 2018, inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022.

Toon:

Balans 2017

Bedragen in € 1.000,-
 201720182019202020212022
Activa      
Vaste activa
Materiële vaste activa 137.714 142.305 141.731 147.947 146.250 142.549
Vlottende activa
Ov. vorderingen en overl.activa 6.659 7.159 7.159 7.159 7.159 7.159
       
Liquide middelen 45.087 39.807 38.092 26.187 26.573 29.774
 
Totaal activa189.460189.272186.983181.293179.982179.482
       
Passiva      
Eigen Vermogen
Algemene reserve 57.573 61.004 62.753 63.972 65.022 66.022
Bestemmingreserves kennisinnovatie 2.293 1.915 1.690 1.645 1.645 1.645
Bestemmingreserves promotievoucher 394 348 224 50 0 0
Bestemmingreserves centre of expertise 2.124 2.117 2.117 2.117 2.117 2.117
Totaal Eigen Vermogen62.38465.38466.78467.78468.78469.784
 
Voorzieningen
Wachtgelden 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667
Wao eigen risicodragerschap 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074 1.074
M2 DI uren 2.983 3.083 3.183 3.283 3.383 3.483
Gratificatie ambtsjubileum 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514 1.514
Asbestverwijdering 1.622 1.622 1.622 811 0 0
Overige 152 152 152 152 152 152
Totaal voorzieningen12.01212.11212.21211.50110.79010.890
       
Langlopende schulden 36.966 33.178 29.389 25.600 24.000 22.400
       
Kortlopende schulden 78.098 78.598 78.598 76.408 76.408 76.408
       
Totaal passiva189.460189.272186.983181.293179.982179.482

Toelichting op de meerjarige balansprojectie

  • De geleidelijke ontwikkeling van de materiële vaste activa is het gevolg van in de tijd gespreide (des)investeringen en afschrijving met betrekking tot onder andere huisvesting en informatie- en communicatietechnologie.
  • Verwerking van de verwachte positieve exploitatieresultaten in de komende jaren zorgt voor een gestadige groei van het eigen vermogen.
  • De voorziening voor de regeling duurzame inzetbaarheid van personeel zal in de komende jaren naar verwachting stijgen als gevolg van een toename van het aantal deelnemers. Verwacht wordt dat de voorziening asbestverwijdering ultimo 2021 nihil zal zijn als gevolg van geplande saneringen in 2020 en 2021. De overige voorzieningen zijn stabiel verondersteld.
  • De langlopende schuld bij de Staat der Nederlanden wordt afgelost conform het overeengekomen aflossingsschema.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen