Menu Zoeken English

Samenhang in Zorg

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In deze onderzoekslijn gaat het om het inzichtelijk maken en aanpakken van afstemmingsvraagstukken in de patiëntenzorg. Veel onderzoek gaat over het bevorderen van afstemming tussen zorg en andere maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld in de wijk of tussen instelling en samenleving). Doel is bevordering van de kwaliteit van leven, het verhogen van de efficiëntie en het vergroten van de participatiemogelijkheden van burgers.

Toon:
Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van!

Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van!

Dit project beoogt de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap te verbeteren, wat betreft de mogelijke invloed van schadelijke arbeidsfactoren.

Bewegen en Dementie

Bewegen en Dementie

Helpt thuis regelmatig bewegen voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg

Het BEZO project was gericht op welke bijdrage de fysieke omgeving heeft of kan hebben, op de kwaliteit van leven of welbevinden van ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Casemanagement bij Dementie

Casemanagement bij Dementie

Casemanagers dementie begeleiden thuiswonende mensen met dementie en hun familie van direct na de diagnose tot opname in een verpleeghuis of overlijden.

Development of More Sustainable Communities

Development of More Sustainable Communities

De bijdrage die creatieve ondernemers kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van achterstandswijken.

Disruptief Gedrag en de Vorming van Vroege Therapeutische Alliantie

Disruptief Gedrag en de Vorming van Vroege Therapeutische Alliantie

Onderzoek naar de relatie tussen het niveau van psychopathische trekken bij kinderen met disruptief gedrag en de relatie tussen therapeut en het kind.

Een Passend Woonklimaat voor Mensen met Dementie

Een Passend Woonklimaat voor Mensen met Dementie

Sluit het woonklimaat van een woonvorm voor mensen met dementie aan bij hun behoeften? Dat was de vraag van twee kleinschalige onderzoeken.

Ergotherapie aan Huis voor Ouderen met Dementie

Ergotherapie aan Huis voor Ouderen met Dementie

Ouderen met dementie ervaren vak problemen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Ergotherapie kan hierin ondersteuning bieden.

Evaluatie Pilot Keten PsychoGeriatrie

Evaluatie Pilot Keten PsychoGeriatrie

Monitoring- en evaluatieonderzoek zodat de betrokken ketenpartners indien nodig tussentijds de werkwijze konden verbeteren en bijstellen (plan-do-study-act cyclus).

Everybody on Board

Everybody on Board

Hoe kunnen verschillende doelgroepen in Rotterdam en Londen en creatieve ondernemers in achterstandswijken worden bereikt en betrokken?

Everybody on Board II

Everybody on Board II

Everybody on Board II onderzoekt de mogelijkheden met betrekking tot de cross-over tussen de zorg- en creatieve sector en het inzetten van design-denken in zorginnovatie.

Familieparticipatie in het Verpleeghuis

Familieparticipatie in het Verpleeghuis

Een methodiek voor het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners en familieleden.

Iedere Dag de Moeite Waard

Iedere Dag de Moeite Waard

Drie instellingen in Nederland zijn aan de slag gegaan in proeftuinen om het Zweedse model voor menswaardige dementiezorg van Silviahemmet te ‘vertalen’ naar de Nederlandse situatie.

Implementatie van Kennis in het Onderwijs

Implementatie van Kennis in het Onderwijs

Implementatie van producten van Zorg voor Beter I rondom eten en drinken in de praktijk door kennis over te dragen aan studenten hbo-V.

Integrale Zorgverlening

Integrale Zorgverlening

De zorg voor mensen met een chronische ziekte kan beter. Er is nog altijd sprake van versnippering van de zorg, aanbodgericht denken en handelen, en de patiënt staat nog onvoldoende centraal.

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Kennisagenda Preventie en Zorg Thuis

Kennisagenda over welke kennis nodig is om het werken aan preventie en zorg thuis door verpleegkundigen en verzorgenden te kunnen versterken.

Keuzevak Tijdreizen

Keuzevak Tijdreizen

Tijdreizen is een methode die jongeren en ouderen op een persoonlijke manier met elkaar en elkaars belevingswereld in contact brengt.

Klaar voor een Kind

Klaar voor een Kind

Dit project heeft als doel adequate risicoselectie in de verloskundige zorg met behulp van een risicoscorelijst te bewerkstelligen.

Laurens de Schutse

Laurens de Schutse

De Schutse is een verzorgingshuis dat deel uitmaakt van de regio Noord-Oost van Laurens, de grootste aanbieder van ouderenzorg in Rotterdam en omgeving.

Lespakketten Dementie

Lespakketten Dementie

In het project ‘Implementatie van actuele kennis over dementiezorg in mbo-zorgonderwijs en bijscholing’ zijn zes lespakketten ontwikkeld.

Living Lab voor Zorginnovaties

Living Lab voor Zorginnovaties

Living Lab voor Zorginnovaties biedt een platform voor ontwikkeling van innovaties op het gebied van zorg, wonen en welzijn.

Loopbanen in de Ouderenzorg

Loopbanen in de Ouderenzorg

Meerstemmigheid in de loopbaanverhalen van zorgmedewerkers in de ouderenzorg en de weerklank ervan in de organisatie.

Multiculturele Dementiezorg

Multiculturele Dementiezorg

Kenniscentrum Zorginnovatie verricht onderzoek naar hoe vorm en invulling wordt gegeven aan het welzijn voor en de zorg aan oudere migranten met dementie.

Nieuw in 010

Nieuw in 010

Studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam ondersteunen kwetsbare zwangeren via huisbezoeken.

Onderzoek naar Zorgrelaties

Onderzoek naar Zorgrelaties

De zorgrelatie tussen de cliënt met dementie, zijn mantelzorger en de thuiszorgmedewerker staat centraal bij De Zellingen. Samen bepalen zij wat goede zorg is in een bepaalde zorgsituatie.

Plezierige Activiteiten Methode

Plezierige Activiteiten Methode

Hoe kan deze methode een bijdrage leveren aan de ondersteuning van ouderen met dementie en hun mantelzorgers?

Richtlijn 'Afweergedrag van mensen met dementie'

Richtlijn 'Afweergedrag van mensen met dementie'

Het komt geregeld voor dat mensen met dementie niet of moeilijk willen eten. Dit levert in de dagelijkse verpleeghuispraktijk voor verzorgenden veel problemen op.

Seniorenkracht / Eigen Regie

Seniorenkracht / Eigen Regie

Het vergroten van de eigen regie van verzorgingshuisbewoners door het geven van een training aan verzorgenden van zorgorganisatie Laurens in Rotterdam.

Shared Decision Making in Zorgnetwerken van Ouderen met Dementie

Shared Decision Making in Zorgnetwerken van Ouderen met Dementie

Hoe ziet de gezamenlijke besluitvorming over transities in zorg in zorgnetwerken rond mensen met dementie eruit?

ThuisZorgGevraagd!

ThuisZorgGevraagd!

Thuiszorgorganisaties streven ernaar meer vraaggestuurd te werken, maar slagen daar vaak niet in door organisatorische en logistieke belemmeringen.

Uitkomstindicatoren in Wijkverpleging

Uitkomstindicatoren in Wijkverpleging

Onder andere voor het signaleren, diagnosticeren en het organiseren van de juiste zorg is goede samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en maatschappelijke ondersteuning nodig.

Urban Health Centre 2.0

Urban Health Centre 2.0

Om de kwaliteit van leven en zelfstandig wonen te stimuleren en daarmee de kosten te beheersen, zijn nieuwe zorgmodellen nodig.

Van Klacht naar Kracht

Van Klacht naar Kracht

De GGD Rotterdam en omgeving werkt aan een programma ter preventie van twee veel voorkomende aandoeningen: diabetes mellitus type 2 en depressie.

Van Thuis naar Verpleeghuis

Van Thuis naar Verpleeghuis

Handreiking over begeleiden bij (het nemen van een beslissing over) een eventuele verhuizing naar een verpleeghuis of andere woonvoorziening.

Via Wijkstructuur Versterken van Zelfredzaamheid van Kwetsbare Ouderen

Via Wijkstructuur Versterken van Zelfredzaamheid van Kwetsbare Ouderen

De komende jaren zal de gemeente Rotterdam (2013) vorm gaan geven aan een wijkgericht toegangsmodel tot zorg. Voor de professional is in dit model een actieve rol weggelegd.

Vroegsignalering van Dementie

Vroegsignalering van Dementie

Als dementie vroeger herkend wordt, voorkomt het overbelasting van de mantelzorger en is de kans groter dat het leren omgaan met dementie beter lukt.

Wijkverpleegkundige Richtlijnen

Wijkverpleegkundige Richtlijnen

Verzekeraars en gemeenten zullen de komende jaren op andere manieren wijkverpleging gaan inkopen. Daarvoor is nodig dat het handelen waar mogelijk wetenschappelijk is onderbouwd.

Wijkwerkers

Wijkwerkers

Onderzoek naar professionals die kwetsbare ouderen opzoeken in de wijk en hen begeleiden in het verminderen van die kwetsbaarheid en behoud van zelfredzaamheid.

Wijkzorg Gevraagd!

Wijkzorg Gevraagd!

Samenhangende zorg in de wijk met de wijkverpleegkundige als spil, kan dat wel in de tegenwoordige thuiszorg?

Wonen voor Gelijkgestemden

Wonen voor Gelijkgestemden

Onderzoek op woongroep Jah-Jireh, voor Jehovah's getuigen, naar de tevredenheid bij cliënten over de woongroep.

Zichtbare Schakels

Zichtbare Schakels

Een landelijk programma, bedoeld om de wijkverpleegkundige beroepsgroep weer in het zadel te helpen door een hernieuwde, brede uitoefening van het beroep.

Zorg voor Ouderen

Zorg voor Ouderen

De afgelopen jaren is een impuls gegeven aan het branchespecifiek opleiden en inzetten van HBO-VGG in de branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg

Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg

Kan multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen door de implementatie van het ZPE ervaren knelpunten verminderen?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen