Samenhang in Zorg

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Zorginnovatie

In deze onderzoekslijn gaat het om het inzichtelijk maken en aanpakken van afstemmingsvraagstukken in de patiëntenzorg. Veel onderzoek gaat over het bevorderen van afstemming tussen zorg en andere maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld in de wijk of tussen instelling en samenleving). Doel is bevordering van de kwaliteit van leven, het verhogen van de efficiëntie en het vergroten van de participatiemogelijkheden van burgers.

Toon:
Academische Werkplaats Dementie

Academische Werkplaats Dementie

Werkgemeenschap van praktijk en beleid (zorgketen dementie Capelle en Krimpen a/d IJssel), en onderwijs en onderzoek (Kenniscentrum Zorginnovatie en Van Kleef Instituut).

Academische Werkplaats ST-RAW

Academische Werkplaats ST-RAW

In de Rotterdamse Academische Werkplaats ST-RAW werken veertien organisaties uit de hele jeugdhulpketen samen met als doel dat alle jongeren gelijke kansen krijgen in het jeugdbeleid.

Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

Academische Werkplaats Verloskunde & Perinatale Gezondheid

Onderdeel van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor verloskunde opleidingen.

Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van!

Arbeid en Gezond Zwanger: maak er werk van!

Dit project beoogt de gezondheid van moeder en kind tijdens en na de zwangerschap te verbeteren, wat betreft de mogelijke invloed van schadelijke arbeidsfactoren.

Betekenisvol Leven in de Buurt

Betekenisvol Leven in de Buurt

Geestelijke verzorgers worden ingezet als coach om zorgmedewerkers meer sensitief en vaardig te laten worden. Er wordt geëvalueerd wat cliënten en zorgmedewerkers hieraan hebben.

E-health en Mentale Vitaliteit

E-health en Mentale Vitaliteit

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar een serious game ter preventie en behandeling van depressie onder Rotterdam jongeren in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar.

Even Buurten

Even Buurten

Een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Kenniscentrum Zorginnovatie was betrokken bij het onderzoek en ontwikkelt momenteel een e-learning module.

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Smart en Duurzame E-zorg Concepten Rotterdam (SEDECR)

Ontwikkelen, testen en prototypen van een E-zorgmatrix ter bevordering van persoonsveiligheid en zelfredzaamheid.

Fighting Loneliness

Fighting Loneliness

Professionals moeten weten welke interventies in te zetten zijn om eenzaamheid te verminderen, wat hun rol bij het implementeren van de interventie is en welke vaardigheden ze nodig hebben om de interventie uit te voeren.

FLOW

FLOW

Het is van belang dat op de basisschool programma’s worden ingezet, zodat leerlingen met autismeproblematiek goed voorbereid de overstap kunnen maken.

Focus op Horizon

Focus op Horizon

Het Instituut voor Sociale Opleidingen, Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en het lectoraat Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd zijn verbonden door een proeftuin-leergemeenschap.

Focus op Onbegrepen Gedrag bij Dementie

Focus op Onbegrepen Gedrag bij Dementie

Ontwikkeling van een training voor zorgverleners in verpleeghuizen in het toepassen van ‘personalised stepped care’ in de behandeling van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

Goede Zorg: Op het Juiste Moment voor de Juiste Persoon

Goede Zorg: Op het Juiste Moment voor de Juiste Persoon

Het ontwikkelen van indicatiecriteria voor verwijzing naar activerende interventies die aansluiten op behoeften, kenmerken en voorkeuren van een cliëntpaar.

Het 'Butterfly' Effect van Zelfcompassie

Het 'Butterfly' Effect van Zelfcompassie

Vrijwilligers in de zorg lopen, net als professionele hulpverleners, een groot risico op compassiemoeheid en verminderde veerkracht. Dat kan worden aangepakt met zelfcompassie.

Health Logistics Education and Logistics Pathway

Health Logistics Education and Logistics Pathway

Kennisuitwisseling en ontwikkeling van internationaal zorglogistiek onderwijs.

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Onderzoek naar het overdraagbaar maken van een werkwijze om theater te maken met acteurs met en zonder verstandelijke beperking.

In Touch

In Touch

Is het spelen van eenvoudige computerspelletjes, de zogenoemde happy games, op de iPad van invloed op stemming en gedrag van mensen met dementie?

Jong en Oud Samen Goud

Jong en Oud Samen Goud

Dit project beoogt het ondersteunen en vergroten van de sociale activiteiten van alleenstaande zelfstandig wonende ouderen in Rotterdam en om ieders kracht en kennis in te zetten voor elkaar.

Kraamzorg Op Maat

Kraamzorg Op Maat

Inzicht in de effectiviteit van kraamzorg en redenen waarom zwangeren minder of geen kraamzorg afnemen, moet bijdragen aan op de doelgroep afgestemde zorg en toename van het gebruik van kraamzorg.

Kwaliteit van Geriatrische Revalidatiezorg

Kwaliteit van Geriatrische Revalidatiezorg

Een onderzoek naar ervaringen van cliënten, mantelzorgers en professionals met behandeling op een afdeling geriatrische revalidatiezorg.

Langer Thuis met Dementie in Rotterdam

Langer Thuis met Dementie in Rotterdam

Ervan uitgaand dat ouderen prettiger wonen in hun vertrouwde omgeving en dat thuis wonen goedkoper is dan intramurale zorg, is de ambitie om intramurale opname uit of af te stellen.

MeeBewegen

MeeBewegen

Onderzoek naar inzet en effect van een beweeginterventie met technologie voor thuiswonenden met dementie.

MOVING

MOVING

Onderzoek naar de effectiviteit van een schooltransitieprogramma voor jongeren met autismespectrumproblemen in het reguliere onderwijs.

Nestore

Nestore

Behoud van vitaliteit en functies voor thuiswonende ouderen met behulp van gebruiksvriendelijke technologie.

Nieuw in 010

Nieuw in 010

Studenten Verloskunde en studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van Hogeschool Rotterdam ondersteunen kwetsbare zwangeren via huisbezoeken.

Ouderschap Blijft in Rotterdam

Ouderschap Blijft in Rotterdam

Er wordt onder meer een instrument ontwikkeld waarmee snel gesignaleerd kan worden dat een scheiding escaleert, zodat de juiste ondersteuning kan worden ingezet.

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Preventie van Gedragsproblemen bij Kinderen

Onderzoek naar welke preventieprogramma's effectief zijn bij kinderen met psychosociale problemen in de basisschoolleeftijd en naar welke kinderen meer ondersteuning nodig hebben.

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte

In dit consortium werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest Nederland samen. Zij delen ervaringen in onderzoek, onderwijs én praktijk.

Samen Leren, Samen Werken

Samen Leren, Samen Werken

In dit project wordt op een vernieuwende manier onderwijs over dementiezorg ontworpen. Doel is zorg aan mensen met dementie, mantelzorgers en professionals meer op maat te kunnen leveren.

Twinning

Twinning

Met verschillende partners in de wijkverpleging is gestart met leernetwerken voor docenten van de hbo-V en wijkverpleegkundigen. Nu is het project uitgebreid door ook het mbo te betrekken.

Verward in de wijk

Verward in de wijk

Een lesprogramma waarbinnen zorgprofessionals in de wijk, docenten en studenten verpleegkunde competenties versterken rondom het omgaan met mensen met verward gedrag.

VitaDem

VitaDem

Er wordt onderzocht hoe mensen met dementie en hun naasten zelfredzaam en vitaal kunnen blijven. Hoe naasten daarin kunnen helpen en de omgeving dementievriendelijker wordt.

Vulnerable pregnant women throughout Europe

Vulnerable pregnant women throughout Europe

Dit project beoogt kennis en best practices ten aanzien van kwetsbare zwangeren uit te wisselen tussen verschillende verloskundige praktijken en verloskunde curricula in Europa.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.