Menu English

Financiële instrumenten en risicobeheersing

Marktrisico

  • Valutarisico
    De hogeschool is alleen werkzaam in Nederland. Derhalve is geen sprake van een valutarisico. Buitenlandse studenten betalen in euro’s.
  • Prijsrisico
    De hogeschool beschikt niet over effecten en loopt derhalve geen prijsrisico.
  • Rente- en kasstroomrisico
    De hogeschool heeft geen materiële rentedragende vorderingen. De hogeschool heeft op 31 december 2017 rentedragende schulden (twee leningen bij de Staat der Nederlanden). Deze schulden zijn voor de gehele looptijd vastrentend. Naast deze leningen beschikt de hogeschool over een rekening courantkrediet faciliteit met variabele rente bij de Staat der Nederlanden ter hoogte van 10 miljoen euro. Hiervan is in 2017 geen gebruik gemaakt. Het overige renterisico in 2017 is zeer beperkt en heeft alleen betrekking op de liquide middelen.

Kredietrisico

De hogeschool heeft geen significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico

Gedurende het jaar 2017 heeft de hogeschool alle liquide middelen aangehouden bij de Staat der Nederlanden via het schatkistbankieren, behalve de huurgarantie Rochussenstraat van 0,7 miljoen euro, die bij ABN AMRO op een geblokkeerde rekening staat. Van de, in 2015 aangegane, leningen in verband met de (ver)bouwplannen op onder andere de Kralingse Zoom, zijn alle tranches ontvangen (in 2017 laatste deel).