Menu English

Vormgeving voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands en Engels

Je kiest een van negen vakstudies: Advertising, Animatie, Audiovisueel ontwerpen, Grafisch ontwerpen, Illustratie, Ruimtelijk ontwerpen, Transformation Design, Mode en Product Design.

Je volgt de opleiding aan de Willem de Kooning Academie. Het onderwijs aan de academie is zó ingericht dat je de benodigde ‘competenties’ verwerft die je voor je toekomstige beroep nodig hebt, zoals houding, kennis, kunde en vaardigheden. De competenties waartoe wij opleiden zijn afgeleid van landelijke en internationale afspraken, en toegespitst op onze eigen onderwijsvisie. Voor Nederland heeft de Vereniging Hogescholen, in overleg met de kunstacademies, de competenties voor de verschillende vakgebieden vastgesteld. Ze sluiten aan bij wat in de beroepspraktijk van startende autonome kunstenaars, vormgevers en docenten wordt verwacht – in Nederland en daarbuiten.

Let op! Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Voorlichtingsactiviteiten

Bekijk het aanbod en meld je aan

Studie in Cijfers

studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers
Laatste wijziging op 05-07-2023 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde deze studie (12 opleidingen)

Toelichting van de opleiding

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees meer op studiekeuze123.nl/corona.

Arbeidsmarkt

1,5 jaar na afstuderen

3%

Werkloos

60%

Werk op niveau

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Leerlijnen

De opleiding bachelor Vormgeving wordt gegeven aan de Willem de Kooning Academie, één van de instituten van Hogeschool Rotterdam, en werkt met drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

De kennisgestuurde leerlijn (of vakstudie) domineert de eerste anderhalf jaar van je studieprogramma. Na een competentie-assessment in het zesde kwartaal, neemt het aandeel praktijkgestuurde leerlijn (of practices) vervolgens sterk toe. Na een tweede competentieassesment kun je beginnen aan je minor en afstudeerprofiel.

Vakstudie

Het onderwijs van je vakstudie of major vindt grotendeels plaats in de eerste drie jaar. Steeds hou je de actuele beroepspraktijk in je achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo iets mee van verschillende vakstudies.

De Willem de Kooning Academie biedt binnen de opleiding Vormgeving onderstaande vakstudies aan. Je kiest direct in het eerste studiejaar voor één van deze vakstudies.

Domeinstudie en afstudeerprofielen

De domeinstudie is samengesteld uit een verzameling belangrijke thema's en vraagstukken uit de beroepspraktijk van zowel kunstenaars, ontwerpers als docenten. Deze vraagstukken vind je vervolgens terug in onze drie afstudeerprofielen:

In het profiel van Autonomous Practices staan de artistieke ambitie en expressiemogelijkheden van de (individuele) kunstenaar, docent of ontwerper centraal. Hij/zij stelt zichzelf opdrachten vanuit een persoonlijke visie op de wereld en menszijn, geeft vorm aan deze visie en zoekt vervolgens zijn/haar atelier- of studiopraktijk een markt voor het onafhankelijk ontwikkelde product of dienst.

Binnen de Social Practices wordt artisticiteit gebruikt om individuen of groepen in de samenleving bewust te maken, iets te leren, een identiteit te geven. Kortom: om mensen krachtiger te maken in hun relatie tot hun omgeving. Het engagement van de kunstenaar, docent of ontwerper speelt een belangrijker rol dan de autonome expressiviteit. De omgang met beeld en vormgeving leert betrokkenen om hun wereld opnieuw te zien en daar een oorspronkelijke plek voor zichzelf in te nemen.

Artisticiteit en een oorspronkelijke kijk op de werkelijkheid worden binnen de Commercial Practices benut om het verkeer van gedachten en goederen tussen verschillende partijen te bevorderen. Marketing en commerciële principes gaan gepaard met conceptontwikkeling en beeldend vermogen gericht op het bereiken van een groot publiek. De opdrachtsituatie, dan wel de kansen om grootschalige producties te realiseren voor een groot publiek, zijn bepalend voor het te realiseren beeld of de dienst.

Het eerste jaar

Je begint direct met je major. Het onderwijs van de majors vindt plaats in de eerste drie jaar. Steeds houd je de actuele beroepspraktijk in het achterhoofd. Je werkt projectmatig en cross-disciplinair, en krijgt zo inzichten in de verschillende disciplines binnen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving.

Alle onderwijsprogramma's worden opgebouwd uit kwartaalprojecten, aangevuld met algemene theorie, keuzevakken en studieloopbaancoaching (SLC). Ieder kwartaal bestaat uit tien lesweken, waarvan de laatste twee kunnen worden ingezet voor beoordelingen. Daarnaast is de opleiding ingedeeld in drie fasen die elk worden afgesloten met een assessment dat toegang geeft tot de volgende studiefase.

In de eerste fase staan Beroep en Concept centraal. Deze fase duurt van kwartaal een tot en met zes.

In het eerste jaar ga je gedurende vier kwartalen met vier verschillende thema's aan het werk.

Na het eerste jaar

De hoofdfase is al in semester 2 begonnen. Dus daarmee ben je al min of meer vertrouwd. Ben je tweedejaarsstudent dan is op dit moment van je studie de verdeling tussen kennis-, praktijk- en studentgestuurd onderwijs heel evenwichtig. Het tweede jaar, de semesters 3 en 4, staat in het teken van het leggen van een verdiepend fundament voor het beroep, dat je hebt gekozen.

Ben je derdejaarsstudent, dan specialiseer je je vanaf nu verder. Je gaat dit jaar op stage of eventueel op uitwisseling. Je kiest je stage en uitwisseling vanuit een focus op de major en onderzoekt de mogelijkheden voor een minor, die in het vierde jaar zorgt voor een verbreding of verdieping ten opzichte van de major. De nadruk ligt in het 5e semester op de praktijkgestuurde leerlijn. Dit geldt uiteraard ook voor het 6e semester, waarin je op stage gaat en wordt ondergedompeld in de beroepspraktijk.

Keuze en begeleiding

Tijdens je studie stellen wij je in staat jouw persoonlijke ontwikkeling en interesses zo goed mogelijk te ontplooien. Binnen jouw lesprogramma, kun je keuzes maken in werkvorm, soort opdracht die past bij jouw leerstijlen en eigen talentontwikkeling. Het proces kan dus voor iedereen anders zijn, maar de eindkwalificaties zijn steeds gelijk.

Je volgt theorielessen met een naar niveau gedifferentieerd aanbod en neemt deel aan keuzeonderwijs. Belangrijk is dat je niet alleen een opleiding (bijv. Vormgeving) en major (bijv. Advertising) kiest, maar ook een beroepsrol en -context met een daarbij passende stage en minor.

Daarnaast kun je deelnemen aan een honoursprogramma en je eigen profiel verder invullen door te kiezen voor een uitwisseling met een buitenlandse academie of universiteit. Zo heb je de mogelijkheid om het onderwijsprogramma aan te passen aan jouw eigen voorkeuren en talentontwikkeling.

Aan de academie word je begeleid door een studieloopbaancoach. Deze coach houdt jouw studievoortgang in de gaten en begeleidt je bij het maken van individuele studiekeuzes; hij/zij helpt je zo voorbereiden op een leven als professional. Samen maken jullie duidelijke afspraken over jouw keuzes en te volgen studieroute.

Stage lopen

Tijdens de opleiding word je in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de beroepspraktijk. Tijdens je (internationale) stage leer je om zelfstandig en in teamverband te werken, kijk je over de grenzen van je discipline en heb je contact met mensen uit de beroepspraktijk. Zo leer je wat je later moet kunnen: conceptueel denken, ideeën praktisch uitvoeren en denkbeelden overdragen.

Minors

In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting.

De media en methodieken waarmee individuen en organisaties hun identiteit communiceren veranderen. Nieuwe strategieën ten aanzien van marketing, communicatie en design voor bijvoorbeeld branding, citymarketing of profilering zijn noodzakelijk. Binnen Branding staan onderzoek, vormgeving en strategieontwikkeling centraal.

Door de dialoog tussen gebruikers en ontwerpers over gedrag, verlangen en motivatie te versterken, verhoog je binnen Service Design de kwaliteit van interactie, product of service. Deze methodieken worden gebruikt om een beleving voor de gebruikers te creëren.

De vervaging van de grenzen tussen o.a. het virtuele en het fysieke, het publieke en het private, en nog veel meer spanningsvelden, genereren nieuwe perspectieven op eigenaarschap en uitwisseling. Dat vraagt om nieuwe zienswijzen over hoe je intervenieert in, en vormgeeft aan de publieke en private ruimte (Public & Private).

Open Design werkt met een participatieve ontwerpmethode waarin de gebruiker wordt uitgenodigd om het ontwerp te modificeren; hierdoor wordt design een dynamisch proces. Designers kunnen hun ontwerp op een 'open source' manier met iedereen delen.

New Frontiers exploreert onontgonnen afzetgebieden. Het gaat om 'tegenwoordigheid van geest': de alerte student onderkent een potentieel dat zijn bedrijvigheid internationale schwung verleent.

Bij Hacking creëer je een verandering in het bewustzijn. Hacken is het vinden van toepassingen die niet door de maker van een systeem zo bedoeld zijn. Complexiteit speelt hierbij geen rol; integendeel, gemakkelijke en snelle alternatieve oplossingen hebben de voorkeur.

Binnen het vraagstuk Gamification houden we ons bezig met het toepassen van spel-ontwerpprincipes in niet-spelgerelateerde situaties. Het doel daarbij is om de activiteit, motivatie en betrokkenheid van de doelgroep te verhogen.

Digital Craft gaat over het maken en het heruitvinden van de werktuigen van het maken. Het gaat over het combineren van analoge en digitale technologie, en de relatie tussen deze twee.

Cultural Diversity richt zich op de gewaarwordingen en gedragingen van (groepen van) mensen die zich in hun grootstedelijke context in uiteenlopende registers (leefpatroon, kunst, religie) als 'plaatselijke wereldburgers' manifesteren.

Data Design richt zich op het zoeken van betekenis in grote hoeveelheden gegevens, en het vertalen van deze betekenis naar een goed communicerend verhaal voor een doelgroep.

Critical Studies beweegt zich nadrukkelijk op meta-niveau. Hier staat de legitimiteit van fundamentele zaken ter discussie, zowel in theoretisch (begripsmatig) als in praktisch (operationeel) opzicht.

Het toenemend tekort van natuurlijke grondstoffen, de veranderende economieën en groeiende wereldbevolking vragen om een reorganisatie van de wijze waarop we produceren, transporteren en consumeren. Binnen Sustainability onderzoek je de wijze waarop je dat proces kunt vormgeven en beïnvloeden.

 

Student van een andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

Afstuderen

Je studeert af binnen een afstudeerprofiel. De keuze daarvoor heb je voorafgaand aan de keuze voor je minor gemaakt. Binnen het gekozen profiel kies je voor een specifiek vraagstuk. Je studeert af binnen hetzelfde profiel en hetzelfde vraagstuk als de minor. Maar waar de minor in het teken staat van verdieping (het verwerven van nieuwe zienswijzen en het leren werken met nieuwe methoden) laat je bij het afstuderen zien in staat te zijn die zienswijzen en technieken zelfstandig toe te passen in een complex praktijkvraagstuk. Je werkt zelfstandig (en wordt individueel beoordeeld), maar wellicht werk je ook in teamverband.

Binnen de Willem de Kooning Academie werk je in je minor en afstuderen altijd gekoppeld aan vraagstukken uit de beroepspraktijk met een externe opdrachtgever. Binnen het afstudeerprofiel Autonomous Practices zijn de opdrachten vaak vanuit jezelf gegenereerd en wordt toegewerkt naar publicatie/presentatie voor een extern podium. Bij de Social en Commercial Practices wordt in de meeste gevallen vanuit een externe opdrachtsituatie gewerkt.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Onderwijsvorm

Hoe is het onderwijs ingericht?
5 dagen les per week
20 uren zelfstudie per week
Legenda
Praktijk
Keuzeruimte
Theorie
Begeleiding

Praktijkvoorbeelden

Werken aan echte projecten uit de praktijk

Na je studie

Wat kun je doen na de opleiding?

Na je afstuderen

Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Arts (BA) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. 

Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

Beroepen

Na het afronden van je opleiding kun je voor jezelf beginnen of bij een bedrijf of instelling gaan werken in het verlengde van je gekozen studierichting.

Voorbeelden van beroepen per vakstudie:

 • Advertising: advertiser, conceptontwikkelaar, art director, copywriter, creatief strateeg
 • Grafisch ontwerpen: grafisch ontwerper
 • Illustratie: illustrator, beeldmaker, visueel georiënteerde ontwerper
 • Mode: modeontwerper, dessinontwerper, forecaster, modejournalist, stylist
 • Lifestyle & Design: art director, branding expert, concept designer, trend implementator, setdresser, stylist, productontwikkelaar
 • Ruimtelijk ontwerpen: interieurontwerper, assistent-architect, ruimtelijk ontwerper, tentoonstellingsontwerper
 • Product Design: product designer
 • Animatie: animatieregisseur, 2D/3D-animator, motion designer
 • Audiovisueel ontwerpen: audiovisueel ontwerper, filmmaker, motion graphics designer, regisseur

Doorstuderen

Nadat je bent afgestudeerd aan de bacheloropleiding Vormgeving kun je een (internationale) master volgen op het gebied van kunst, design, kunsteducatie of curatorschap. Denk bijvoorbeeld aan de tweejarige, Engelstalige masters Media Design and Communication en Interior Architecture & Retail Design van het Piet Zwart Institute (onderdeel van de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam) of aan een master van de Academie van Bouwkunst in Rotterdam.

Huidige arbeidsmarkt

Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2022 (publicatie mei 2023)

Locatie

Waar ga je studeren?

Niet op zoek naar deze opleiding?

Kijk ook eens naar deze opties
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen