Menu
  English

  Social Work deeltijd

  • Duur en startmoment

   4 jaar, september

  • Opleidingstype

   Deeltijd Bachelor, ook beschikbaar in voltijd

  • Taal

   Nederlands

  Werk je in de sociale beroepspraktijk en wil je je zelf verder ontwikkelen? Ben je op zoek naar inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt? Kies dan de deeltijd bachelor Social Work.

  Voor wie?

  De bacheloropleiding Social Work begeleidt je in jouw professionele zoektocht naar verdieping en naar inzicht in jezelf en in de mensen met wie je samenwerkt. Deze zoektocht maakt je nieuwsgierig naar nieuwe verantwoordelijkheden, grenzen en mogelijkheden en helpt je een professionele, completere social worker te worden.

  Wat word je?

  De deeltijdopleiding Social Work leidt je op tot professional in het sociaal werk. Iemand met meerwaarde voor een team of organisatie. Je krijgt de theoretische verdieping waardoor je begrijpt wat je doet. Je leert doelgericht keuzen te maken en bewust verantwoordelijkheid te nemen.

  Combinatie werk en studie

  Onze deskundige docenten en de veelzijdigheid van Rotterdam stimuleren jouw leerproces. Je krijgt intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht. Je oefent met concrete, relevante vraagstukken, zeker ook omdat je die van jezelf inbrengt. Jij kunt bij ons een nieuwe start maken of doorstuderen als je minstens 16 uur per week werkzaam bent in de sociale beroepspraktijk.

  Meekijken met de studenten?

  Volg onze studenten via Facebook en Instagram

  Ben je benieuwd naar de opleiding Social Work en wat Social Work studenten van Hogeschool Rotterdam iedere dag doen? Via Instagram en Facebook kun je de sfeer dagelijks volgen.

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, de zogenaamde Body of knowledge die je nodig hebt als hbo social worker. De werkpraktijk staat daarbij centraal. Alle theorieën die je de eerste twee jaren aangeboden krijgt koppel je direct aan de praktijk. Het concurrency-principe zorgt ervoor dat de opleidingsopdrachten toegepast worden in praktijk en beroepssituaties uit jouw eigen werkpraktijk verbonden worden aan de theorie.

  Opbouw

  De deeltijd bacheloropleiding Social Work heeft een omvang van vier opleidingsjaren. Deze vier jaren staan gelijk aan 240 studiepunten (ECTS) en drie onderdelen: brede basis (120 ECTS), profielonderwijs (90 ECTS) en minor (30 ECTS). 

  Brede basis

  In het eerste en tweede studiejaar werk je telkens gedurende zes weken aan een thema, dat steeds vanuit een ander perspectief wordt belicht. Je verwerft kennis over het thema, je ontwikkelt vaardigheden en je past dit direct toe in de praktijk. De thema’s van jaar 1 en 2 zijn Superdiversiteit, Inclusie, Macht en onmacht en Kwaliteit van leven.

  Ieder half jaar wordt afgesloten met een professioneel ontwikkelingsverslag waarbij je laat zien dat je de aangeboden theorie en je ervaringen in de praktijk met elkaar kan integreren.

  In het basisprogramma van twee jaar maak je deel uit van een klas en krijg je een studieloopbaancoach. Deze begeleidt en coacht de klas en jou als student. De klas is een lerende gemeenschap die een belangrijke functie vervult in het samenwerken en samen leren. In het eerste jaar is er ook veel aandacht voor de Nederlandse taal en hoe je wetenschappelijke bronnen hanteert.

  Na de brede basis kies je voor een verdieping in een van de profielen.

  Profielen

  Na het brede basisprogramma breekt de tijd aan dat je je als social worker kunt profileren. De laatste twee studiejaren zijn hiervoor bedoeld. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

  In dit profiel werk je in (wijk)netwerken met uiteenlopende doelgroepen, waarbij je levensgebieden met elkaar verbindt. Zoals gezondheid, arbeid en inkomen, wonen en vrijetijdsbesteding, veiligheid, zelfontplooiing en sociale contacten. Je gaat aan de slag met mensen en groepen in buurten, wijken en regio’s en organiseert zinvolle verbanden tussen deze netwerken. Je leert meer over begrippen zoals zelf- en samenredzaamheid, participatie en mensenrechten.

  Met profiel Zorg, route zorg leer je over de complexe problemen waarmee mensen, van jong tot oud, met een (tijdelijke) beperking te maken kunnen hebben. Samen ga je op zoek naar mogelijkheden om hun netwerk en hun talenten te benutten en waar mogelijk de participatie te bevorderen. Daarom leer je ook over de mensen, instanties en structuren om de mens met een beperking heen. Want een gerichte inzet van het netwerk en een betere afstemming binnen dat netwerk zijn belangrijke taken voor jou.

  Met profiel Zorg, route GGZ leer je mensen met psychiatrische problematiek te behandelen, ondersteunen en begeleiden. Het doel is (re-) integratie in de samenleving. Daarom richt je je op de mogelijkheden van deze mensen om sociaalmaatschappelijk te functioneren. Je bent geïnteresseerd in de psyche van de mens. Je wilt weten hoe het is om met psychiatrische problemen te leven en hoe je mensen zo kan begeleiden dat ze in de samenleving kunnen functioneren.

  In dit profiel specialiseer je je als social worker in de praktijk van preventie en ondersteuning, jeugdhulp en jeugdzorg. Je wilt kinderen gezond en veilig laten opgroeien en hun talenten laten ontwikkelen. Dit gebeurt altijd in samenwerking met opvoeders en het sociale netwerk. Hulpverlening aan kinderen en gezinnen dient dan ook een aaneensluitend traject te zijn (één gezin, één plan, één regisseur) vanuit alle levensdomeinen. Je doel is een opgroeiklimaat te scheppen waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt en elkaar ondersteunt.

  Het laatste jaar volg je een minor van een half jaar en rond je je studie af met een afstudeerprogramma. Het afstudeerprogramma bestaat uit een Professioneel verhaal en een onderzoek en staat eveneens in het teken van het gekozen profiel. Je verricht individueel een praktijkgericht onderzoek binnen je eigen organisatie en je ontwikkelt een beroepsproduct.

  Werk en studie

  Social Work is een opleiding waarin de praktijk centraal staat. De theorie helpt je om beroepssituaties aan te pakken die steeds complexer worden. Door middel van opdrachten pas je je nieuwe kennis toe in de praktijk. Daarom is het belangrijk om vanaf het begin minimaal 16 uur betaald of onbetaald werk te hebben in het sociale domein. De opleiding beoordeelt jaarlijks de geschiktheid van je werk.

  De exacte eisen voor je werkplek vind je onder de toelatingsvoorwaarden.

  Keuze en begeleiding

  Keuze

  In jaar 1 en 2 en 3 worden trainingen aangeboden waarmee je invulling kunt geven aan je specifieke leerbehoeften, zoals verdiepende gespreksvaardigheden of werken met een bepaalde methode.

  Begeleiding

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Als student krijg je ook een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt.

  Minors

  Met een minor maak je de studie persoonlijk en kun je je extra profileren in je eigen werkdomein. Je specialiseert in de richting van je keuze. De volgende minors worden aangeboden door de opleiding Social Work deeltijd:

  Deze minor draagt bij aan jouw ontwikkeling tot agoog in de ggz. We gaan aan de slag met het verbreden van je kennis over actuele opvattingen, behandelingen en methodieken in de ggz. Omdat jij zelf het instrument bent in contact met mensen met psychische kwetsbaarheid, is het trainen van je communicatieve en gespreksvaardigheden een onderdeel van het programma. De bewustwording over je houding en de morele kwesties in het werken met mensen met psychische kwetsbaarheid mogen daarbij niet ontbreken (ook in deze minor ontkom je dus niet aan reflecteren).

  Thema’s die binnen de minor centraal zijn: Herstel ondersteunende zorg, Psychopathologie, Drang & dwang en (transcultureel) Systeemgericht werken. Het lesprogramma bestaat uit theorievakken, trainingen, gesprekken, opdrachten en omvatten psychiatrie in de breedste zin van het woord.

  Let op! Studenten van Social Work met profiel Zorg, route GGZ mogen niet deelnemen aan deze minor.

  Rotterdam heeft te maken met verschillende samenwerkingsverbanden, zoals projecten, organisaties en teams, waarbij veranderingsprocessen voortdurend aan de orde zijn. De minor Begeleidingskunde leidt jou op om als coach professionals en cliënten te begeleiden in een grootstedelijke omgeving. Binnen de minor werk en leer je vanuit een onderzoeks- en ontwikkelingsgerichte benadering. Hierbij wordt gebruikgemaakt van kennis uit diverse wetenschappelijke disciplines, zoals de sociale, de bedrijfs- en de geesteswetenschappen. Begeleidingskunde geeft daarmee een nieuwe dimensie aan de vele begeleidingsvormen en -methodieken die in de afgelopen decennia zijn ontstaan, zoals supervisie, counseling, mediation en loopbaanbegeleiding.

  Middels diverse onderbouwde coachingsstrategieën en vanuit ethisch filosofisch perspectief geef je hier vorm aan. Inzicht en doorgronding van patronen en systemisch werken vormen een fundamentele start van kijken naar mensen in ontwikkeling. Dankzij de minor Begeleidingskunde kun je straks aan de slag als aspirant-coach, beginnend loopbaanbegeleider of aspirant-counselor. Kortom, een boeiende richting waarmee je straks alle kanten op kunt.

  Geweld is overal, zichtbaar en onzichtbaar. Het komt voor op alle niveaus en in alle lagen van de bevolking. In Nederland en in het buitenland. Individueel en collectief. Tegen personen, tegen groepen, tegen landen, tegen instituten, tegen alles wat leeft. Geweld is niet weg te denken uit de samenleving. We hebben er ook allemaal een mening over en staan klaar om het direct te veroordelen. Denk bijvoorbeeld aan de #MeToo-discussie en het onderzoek van Amnesty International waaruit blijkt dat een op de tien studentes wordt verkracht tijdens de studietijd. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt van alle levende wezens de mens de meest gewelddadige soort. Waarom dan een minor over zo’n alledaags onderwerp? Omdat het juist de alledaagsheid is die ons blind maakt.

  We zijn onmachtig in onze pogingen het geweld te herkennen en te bestrijden. Was het maar waar dat de cijfers in de rapportages ook maar enigszins in de buurt kwamen van de prevalentie. Was het maar waar, dat als we het signaleren we dan ook weten hoe we ermee om moeten gaan. Was het maar waar dat wij iets meer zicht zouden hebben op hoe gewelddadig wij zelf zijn. Waarom is geweld soms zo allesoverheersend pijnlijk en tegelijk zo onzichtbaar? En wat moet je doen om te helen van geweldservaringen? Dat zijn vragen waar we in de minor Geweld een antwoord op proberen te vinden.

  Ben je nieuwsgierig naar hoe je met jeugdigen een authentieke en wezenlijke relatie aan kunt gaan, zelfs in een gedwongen kader? Wil je weten welke ondersteuning en begeleiding jeugdigen met ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s) en vroegkinderlijke trauma tijdens het opgroeien nodig hebben? En wil je leren hoe jij als persoon én als professional krachtig en vitaal kunt blijven in een steeds veranderend werkveld van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering waar de werkdruk hoog is? Volg dan de minor Jeugd!

  Binnen de minor Jeugd richt je je op het voorkomen of beperken van (verdere) schade aan jeugdigen. Je werkt in complexe beroepssituaties waarbij de wensen en behoeften van jeugdigen rondom opgroeien, ontwikkelen en participeren niet altijd overeenkomen met die van de ouders. Ook spelen maatschappelijke belangen een rol, want de toekomst van de jeugd is de toekomst van de samenleving.

  De minor Jeugd sluit voor 30 EC aan op de landelijke richtlijnen ‘profiel Jeugd’ (SKJ Kwaliteitskader en registratiekamer jeugd- en gezinsprofessionals) om jeugdprofessionals te professionaliseren. Voor deze minor is praktijkervaring door stage, vrijwilligerswerk of werk met jeugdigen ten zeerste aan te raden.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een deeltijd minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk dan je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op. 

  Internationale mogelijkheden

  Tijdens je studie kijk je niet alleen over de grenzen van je beroep, maar ook over de grenzen van je land. Denk bijvoorbeeld aan de universele rechten van de mens. Alle thema’s binnen de opleiding Social Work kun je lokaal, regionaal, nationaal en internationaal benaderen. 

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Social Work (BSW) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren.

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een andere functie baan.

  Beroepen

  Na het afstuderen ben je een breed opgeleide professional die binnen het sociale domein alle kanten op kan. Welk beroep je ook hebt, steeds werk je met mensen die het (even) niet meer alleen kunnen en die soms tijdelijk, soms langdurig, ondersteuning of hulp nodig hebben. Sommigen hebben opvoedingsvragen, anderen relatieproblemen, schulden- of huisvestingsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen. Meer dan we hier kunnen opnoemen. Als social worker probeer je samen met hen de situatie te verbeteren en netwerken te versterken. Bijvoorbeeld als gezinscoach in het wijkteam, als woonbegeleider met (verstandelijk) gehandicapten, als groepsleider in de (jeugd)detentie of als jongerenwerker.

  Bekijk de beroepsbeeldfilms

  Registratie ggz-agoog en jeugd- en gezinsprofessional

  Registratie ggz-agoog

  Als je kiest voor de GGZ-route binnen profiel Zorg kun je je laten registreren in het beroepsregister voor ggz-agogen. Registratie als ggz-agoog betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in de ggz. Een pre voor werkgevers.

  Registratie jeugd- en gezinsprofessional

  Met het uitstroomprofiel Jeugd kun je je registeren als jeugdzorgwerker bij het kwaliteitsregister Jeugd. Registratie als jeugdzorgwerker betekent dat je beschikt over de juiste competenties, goede kwalificaties en actuele kennis in het jeugddomein. Een pre voor werkgevers.

   

  Doorstuderen

  Na het afronden van de opleiding kun je bijvoorbeeld verder studeren bij de Master Pedagogiek, de Master Management en Innovatie of de Master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam. Je moet hiervoor wel relevant werk hebben. 

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties