Menu
  English

  Toetsingskader van de Raad van Toezicht

  De raad monitort de ontwikkelingen in de hogeschool aan de hand van verschillende overleggen en activiteiten. Het College van Bestuur faciliteert de overleggen en levert op regelmatige basis gegevens aan. De raad acht zich door dit kader goed in staat gesteld om zijn toezichthoudende taak uit te kunnen oefenen.

  Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Overleggen met het College van Bestuur (vier keer in het jaar);
  • Deelname aan commissies;
  • Bezoeken aan instituten en afdelingen van Hogeschool Rotterdam;
  • Overleggen met de Centrale Medezeggenschapraad (twee keer in het jaar);
  • Overleg met bureau AMC (Auditing, Monitoring en Control);
  • Overleggen met de Compliance Officer en de Risk Manager;
  • Verdiepingsactiviteiten.

  Overleggen Raad van Toezicht met College van Bestuur

  De raad vergaderde in het verslagjaar vier keer: op 12 maart, 4 juni, 15 oktober en 10 december. Tijdens deze overleggen komt een aantal vaste onderdelen en een aantal actuele onderwerpen aan de orde.

  Een vast onderdeel dat aan de orde komt, is het kwaliteitsprofiel, aan de hand van de vijf ankerpunten:

  • kwaliteitsoordelen opleidingen door externe experts;
  • mate van studenttevredenheid;
  • mate van studiesucces;
  • de kwaliteit van de docenten en arbeidsmarktpositie/tevredenheid alumni;
  • de mate van tevredenheid van het personeel.

  Ieder ankerpunt is geoperationaliseerd in een indicator. Het kwaliteitsprofiel wordt steeds geactualiseerd op basis van nieuwe gegevens en aan de orde gesteld in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

  In 2018 waren daarnaast de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), de kwaliteitsafspraken (KA) en de vorming van de HR Business School (HRBS) terugkerend onderwerp van gesprek tussen RvT en CvB. Andere vaste onderwerpen zijn de rapportages van de drie commissies van de Raad van Toezicht en de financiële rapportages. Jaarlijks worden begroting, managementletter, jaarrekening en accountantsverslag besproken. Andere jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn de uitslag van de NSE en het medewerkersonderzoek, de HBO-monitor en duiding daarvan.

  Daarnaast werden actuele thema’s besproken, zoals scenario’s naar aanleiding van bouwdeel C van de Kralingse Zoom, de aanvullende investering Academieplein, stilteruimten, instroom 2018-2019, de eerste indrukken van bestuurslid Zakia Guernina en een eerste opzet voor de dienst bestuurszaken.

  Deelname aan commissies

  De Raad van Toezicht heeft het in 2013 genomen besluit om een commissiestructuur in te voeren gecontinueerd.

  De samenstelling van de commissies was aldus:

  Auditcommissie: mevrouw Insinger en de heer Van den Steenhoven (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Van den Brink (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer (22 mei en 27 november).

  Selectie- en remuneratiecommissie: de heer Beerman en de heer Karakus (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde twee keer (6 maart en 10 oktober).

  Onderwijs- en onderzoekcommissie: mevrouw Verlaan, de heer Karakus en de heer Van den Steenhoven (vanuit de Raad van Toezicht) en de heer Bormans (vanuit het College van Bestuur). De commissie vergaderde drie keer (16 mei, 10 oktober en 6 december).

  Onderwerpen die in de auditcommissie besproken zijn:

  • De jaarrekening 2017
  • Onderzoeksrapport AMC als reactie op de jaarrekening 2017
  • Het accountantsverslag van PwC 2017
  • Opvolging managementletter
  • Bevindingen interim-controle 2018
  • Controleplan final audit 2018
  • Hoofdlijn begroting 2019
  • Aanvullende investering Academieplein
  • Langstudeerdersproblematiek inclusief financiële gevolgen
  • Registratie van personeelsbeoordelingen
  • Voortgang op het volgen van bestelprocedure/leveranciersbeleid
  • Lange termijn financiële planning

  Onderwerpen die in de selectie- en remuneratiecommissie besproken zijn:

  • Rooster van aftreden RvT
  • Consequenties Regeling declaraties en bestuurskosten CvB-leden bekostigde hogescholen
  • Remuneratierapport
  • Regeling Gesprekscyclus College van Bestuur;
  • Bezoldigingsmaxima WNT
  • Complexiteitsindeling ten behoeve van WNT
  • Evaluatie wervingsproces nieuw lid RvT en nieuw lid CvB
  • Scholingsbehoefte RvT

  Onderwerpen die in de onderwijscommissie besproken zijn:

  • Stand van zaken met betrekking tot onderzoek
  • Hersteltrajecten bacheloropleidingen IBL en fysiotherapie
  • Studiesucces: samenwerkingen en ontwikkelingen
  • Uitslagen NSE
  • Werkwijze onderwijs- en onderzoekscommissie
  • Keuzegids Hoger Onderwijs
  • Ontwikkeling instroom
  • Kaderbrief
  • Voortgang Kwaliteitsafspraken (KA)
  • Voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK)
  • Kwaliteitsprofiel

  Overleggen met de Centrale Medezeggenschapsraad

  De Raad van Toezicht en de CMR kwamen twee keer samen, een keer onder voorzitterschap van de CMR en een keer onder voorzitterschap van de Raad van Toezicht. Een van deze keren vond plaats in aanwezigheid van het College van Bestuur en een keer zonder het college. De bijeenkomsten vonden plaats op 12 maart 2018 (met het CvB) en op 15 oktober 2018 (zonder het CvB).

  Met de centrale medezeggenschapsraad werd onder andere gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de WERKplaatsen, ons WERKplan, toekomstbestendige medezeggenschap, werkplekken op de HR, HRBS en kwaliteitsafspraken.

  Overleg met bureau AMC (Auditing, Monitoring en Control)

  In 2018 heeft de RvT voorafgaand aan de vergadering met het CvB op 4 juni gesproken met bureau AMC. Het jaarverslag en jaarplan zijn toen besproken, evenals de kwartaalrapportages AMC van het eerste en tweede kwartaal.

  In de reglementen is daarnaast vastgelegd dat AMC over haar rapporten en bevindingen, desgewenst, direct rapporteert aan de Raad van Toezicht, zonder tussenkomst van het College van Bestuur, daarmee zijn onafhankelijkheid waarborgend.

  Overleggen met de compliance officer en de risk manager

  Voorafgaand aan de RvT-vergadering op 4 juni heeft de raad gesproken met de compliance officer en risk manager. Beide functionarissen hebben reglementair dezelfde ruimte als bureau AMC in het rechtstreeks rapporteren aan de Raad van Toezicht.

  Overleg inzake veiligheid

  Ook in 2018 is de voorzitter van de RvT door de voorzitter van het CvB, conform afspraak, regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid binnen Hogeschool Rotterdam, waarbij de sturing op veiligheid en de ontwikkeling van Integraal Veiligheidsbeleid centraal stonden. In voorkomende gevallen heeft de voorzitter RvT, in goed overleg met de voorzitter CvB, het voltallige RvT geïnformeerd.

  Jaaropening en verdiepingsactiviteiten

  Leden van de raad waren aanwezig bij de opening van het studiejaar 2018/2019 op de Kralingse Zoom. 

  Op 12 juni 2018 heeft er een verdiepende ‘off-site’ bijeenkomst plaatsgevonden met RvT en CvB. Tijdens deze bijeenkomst is een presentatie gegeven, getiteld ‘Een adaptieve Hogeschool’. Daarnaast is de meerjarenhuisvesting vanuit strategisch perspectief besproken en heeft de heer Van den Brink zijn bevindingen en visie als collegelid gedeeld. Ook heeft tijdens deze bijeenkomst zelfevaluatie van het functioneren van RvT en CvB plaatsgevonden.

  Risicomanagement

  Inmiddels is het proces van risicomanagement ingebed in de P&C-cyclus. Het actualiseren van het risicoregister van de HR behoort tot de taken van de risk manager. De P&C-cyclus met betrekking tot risicomanagement ziet er globaal als volgt uit:

  • Uitgangspunt is het vastgestelde risicoregister HR van het voorafgaand jaar;
  • Op basis van een HR-brede inventarisatie van risico’s en een bijeenkomst van CvB en een aantal directeuren en risk manager waarin de uitkomst van deze inventarisatie wordt besproken, volgt jaarlijks een update van het risicoregister van HR. Aan deze risico’s worden eigenaren gekoppeld die beheersmaatregelen formuleren om niet of onvoldoende gemitigeerde risico’s af te dekken. Tevens worden voor significante risico’s scenariobereke­ningen met betrekking tot de financiële consequenties gemaakt;
  • Het opvolgen van de beheersmaatregelen is de verantwoordelijkheid van de individuele directies;
  • Periodiek vindt in de bilo’s met de directies door het CvB monitoring plaats van het adequaat opvolgen van de aanbevelingen en maatregelen;
  • Periodiek beoordeelt de Raad van Toezicht (een update van) het risicoregister van HR.

  Financiën

  Voor toetsing van het financiële beleid van de hogeschool maakt de Raad van Toezicht gebruik van de interne notitie Financieel Beleid. Deze notitie wordt periodiek herijkt en bevat onder andere de financiële normen die worden gehanteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn de normen voor solvabiliteit (minimaal 30%) en current ratio (boven 0,5). Daarnaast formuleert de hogeschool zelf aanvullende financiële normen in de notitie Financieel Beleid, zoals het minimaal noodzakelijke niveau van direct beschikbare liquiditeiten en de maximaal toegestane omvang van de huisvestingslasten in relatie tot bepaalde categorieën baten.

  De Raad van Toezicht stemde in zijn vergadering van 4 juni in met het Jaarverslag 2017 van Hogeschool Rotterdam. Het Sociaal Jaarverslag 2017 werd eveneens goedgekeurd. Ook de Jaarrekening 2017 en het Accountantsverslag 2017 van accountant PwC werden in die vergadering besproken. De bespreking van de jaarrekening vond, zoals gebruikelijk, plaats in aanwezigheid van de accountants van PwC. PwC heeft bij deze Jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.

  Tijdens de overleggen met de raad werd regelmatig de prognose voor het hele jaar afgezet tegen de begroting, zodat, na voorbereidend overleg in de auditcommissie, de raad in staat was de financiële gang van zaken te volgen. De raad verleende in zijn vergadering van 11 december 2017 goedkeuring aan de Begroting 2018.

  Instroom, onderwijs en kwaliteit

  De raad is gedurende het jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de instroom van nieuwe studenten, gerelateerd aan de instroom bij de andere grote hogescholen in Nederland. Ook zijn analyses besproken van belangrijke indicatoren rond studiesucces zoals P-rendement na één jaar, uitval in het eerste jaar, diploma na vijf en acht jaar en langstudeerders.

  Ten aanzien van de studenttevredenheid stelt de raad vast dat die na een jarenlange stijgende lijn voor het tweede jaar op rij is gedaald.

  Sinds het Beoordelingskader accreditatiestelsel 2012 worden opleidingen aan Hogeschool Rotterdam bij visitaties met behulp van het ‘beperkte accreditatiekader’ beoordeeld. Onze prestatie-indicator op dit terrein is het percentage beoordelingen dat ‘goed’ of ‘excellent’ als uitkomst had. In elke vergadering is de raad geïnformeerd over de uitslagen op dit terrein geïnformeerd.

  Personeelsbeleid en organisatie

  De raad werd op 12 maart 2018 geïnformeerd over de uitslagen van het Medewerkeronderzoek 2017. Gedurende het jaar werd de raad op regelmatige basis geïnformeerd over de stand van zaken rondom personeelswisselingen en/of verschuivingen op directieniveau.

  Huisvesting

  De raad werd regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvestings­portefeuille. Zo werd de raad in maart geïnformeerd over scenario’s naar aanleiding van bouwdeel C van de locatie Kralingse Zoom. In oktober werd de raad geïnformeerd over locatie Posthumalaan en in december werd de verbouwing van het Academieplein ter informatie voorgelegd.

  Praktijkgericht onderzoek

  De raad stelt vast dat onderzoek en onderwijs steeds nadrukkelijker met elkaar verbonden zijn. Dit komt doordat de kennisagenda (instituten) en onderzoeksagenda (kenniscentra) met elkaar in lijn gebracht zijn en doordat de instituten ook financieel substantieel bijdragen aan onderzoeksactiviteiten.

  Tot slot

  De Raad van Toezicht heeft op regelmatige basis zijn waardering uitgesproken over de inzet en toewijding waarmee de docenten, medewerkers, het management en het College van Bestuur van de hogeschool hun functies uitoefenen. De raad constateert dat studenten een leerzame en inspirerende tijd doorbrengen op de hogeschool. En dat zij na het afstuderen met een degelijke startkwalificatie in de hand de hogeschool verlaten. De raad vertrouwt erop dat deze lijn zich in 2019 versterkt zal voortzetten.