Menu English

College van Bestuur; samenstelling en remuneratie

Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam bestond in 2018 uit:

  • Dhr. drs. M.J.G. Bormans (voorzitter)
  • Mevr. dr. A.A. Sanderman (tot 14 september 2018)
  • Dhr. W.E. van den Brink MA
  • Mevr. drs. Z. Guernina (met ingang van 1 september 2018)

Hogeschool Rotterdam hanteert de uitgangspunten van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Indien de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt afgezet tegen de geldende normen ontstaat het volgende overzicht:

Bezoldiging College van Bestuur

 

Beloning

Fiscale bijtelling auto

Pensioen premies (wg-deel)

Totaal

Norm 2018

drs. M.J.G. Bormans

181.612

7.299

-

188.911

189.000

J.G. Roelof*

6.738

-

-

6.738

-

W.E. van den Brink MA

171.938

-

-

171.938

189.000

dr. A.A. Sanderman

122.514

5.343

-

127.857

133.077

drs. Z. Guernina

57.293

-

-

57.293

63.173

* Vanwege uitdiensttreding, is er in december een eindafrekening opgesteld. De betalingen die vanaf september heb­ben plaatsgevonden, dienen toegerekend te worden aan de beoogde ontslagregeling als bedoeld artikel 14 lid 3 van de arbeidsovereenkomst en komt totaal op €68.121,-. Dus onder de norm van €75.000,- die de WNT als maximum stelt.

Beraad op het functioneren van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur

Tijdens de off-site dag op 12 juni hebben RvT en CvB stilgestaan bij de afspraken die zijn gemaakt naar aanleiding van zelfevaluatie in 2017. Daarnaast is de onderlinge samenwerking tussen de RvT en het CvB onderwerp van gesprek geweest.

Het ‘Protocol Raad van Toezicht’ ligt ten grondslag aan de beoordelingsprocedure voor leden van het College van Bestuur (CvB) van Hogeschool Rotterdam. In het kader van haar verantwoordelijk­heid als werkgever heeft de raad in 2016 besloten de beoordelingsprocedure vorm te geven in een Regeling Gesprekscyclus CvB. Deze regeling betreft het individueel functioneren van de leden van het CvB.

De gesprekscyclus wordt in twee jaar doorlopen en bestaat uit een functioneringsgesprek (eerste jaar) en een beoordelingsgesprek (tweede jaar). Indien er sprake is van herbenoeming, bestaat de mogelijkheid om een separaat herbenoemingsgesprek te voeren. De herbenoeming kan ook onderdeel uitmaken van het functionerings- of beoordelingsgesprek. De gesprekken vinden plaats tussen de Remuneratiecommissie van de RvT en de afzonderlijke leden van het CvB. In het verslag­jaar 2018 is met elk lid van het college een gesprek gevoerd in het kader van de gesprekscyclus. Tevens is er met de voorzitter van het college van bestuur een herbenoemingsgesprek gevoerd. De Raad van Toezicht heeft besloten om de voorzitter van het college per 1 september 2019 te herbenoemen voor een periode van vier jaar.

De leden van het CvB bereiden zich voor op het functionerings- en het beoordelingsgesprek door het schrijven van een zelfreflectie. Daarbij reflecteren zij op hun persoonlijk functioneren, beroeps­matig handelen, samenwerking met de CvB-leden en de RvT en de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast besteden zij aandacht aan hun persoonlijke ontwikkeling.

De Remuneratiecommissie spreekt ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek met een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: collega-lid CvB, RvT-leden Remuneratiecommissie, twee directeuren van instituut of kenniscentrum of dienst, directeur P&O en een student en medewerker op voordracht van de CMR.

De Remuneratiecommissie verzorgt de verslaglegging van de gevoerde gesprekken.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen